Aktuelle nybygg i Alver

Nybygg av leiligheter i Alver kommune
Gnr. 188, Bnr. 384, 416 og 421. Kvassnesvegen 33-37. Parkering i garasje under bakkenivå. Prosjektet leveres med til sammen 87 parkeringsplasser.
Utvidelse av industriområde i Frekhaug
Gnr. 1 bnr. 57, 191, 215 mfl. Planforslaget legger til rette for videreføring av dagens bruk. Utvidelse av næringsarealet skjer i all hovedsak med utfylling i sjø, med unntak av noe utvidelse i fjell mot nordøst. Planen legger til rette for ca. 31 daa nytt næringsareal, i tillegg til dagens areal, totalt 70 daa. Planen legger til rette for oppføring av nye bygninger, noen som erstatning for bygninger som er planlagt revet. Eksisterende eksportkai erstattes av en ca. 120 meter lang kai med tilhørende ferdselsområde i sjø.
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Området for næring/industri/lager N/IND/L01 ligg sør og vest i planen og er om lag 54,5 daa. Større og meir plasskrevjande aktørar vil kunne etablera seg her.
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Område satt av til næring/forretning/kontor. N/FK02 er tenkt til forretning med behov for å vere synleg og med plassbehov.
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Område satt av til næring/forretning/kontor. N/FK01 er om lag 10 daa og ligger nord i planen. Området kan nyttast til ulike formar for næring som til dømes gjenvinningsanlegg, forretning eller kontor.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Trinnvis utbygging. Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Nybygg av boligområde i Lindås
Gbnr. 138/25 og 14. Total 20-25 boenheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter. Kubbaleitet 121-129.
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Området næring/offentleg eller privat tenesteyting (N/OPT01) er om lag 8,5 daa og ligger søraust i planområdet. Området kan delast opp i fleire tomter.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Oppdimensjonering av vannledning i Frekhaug
Prosjektet inneber oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy-området frå det nye vassverket på Hesdal. Prosjektet er ei fortsetting av strekninga frå vassbehandlingsanlegget til Myrvollane, som er vart ferdig i 2022. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidningen.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 322/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Utvidelse av fritidsbustader i Alversund
Gnr. 58 bnr. 15 mfl. 3-5 fritidsbustader.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Manger
81,4 dekar. 24 eneboliger og 1 hytte. Materialbruken skal i hovudsak vere tre, murverk og naturstein, og fargesettinga skal vere jord- og bergfargar. Bustaden i området skal ha einskapleg arkitektur og fargesetting.
Ny sjøledning fra Bøvågen til Marøy
Ledning i sjø. Graving på tre plasser på land.
Nybygg av lager i Ostereidet
To isolerte lagerbygg samt opparbeiding av natursteinsmur mot/i sjø på g/bnr239/112og61.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.