Aktuelle nybygg i Skaun

Nybygg av boligområde i Skaun
Planområdet er ca. 9.3 daa. Foreslått planområde omfatter eiendom 34/37 og deler av gnr./bnr. 33/1, 34/1 og 202/3.
Etablering av næringsområde med kaianlegg i Furuvika i Skaun kommune
Gnr./bnr. 178/2,3,4, 177/1,2,4, 180/1,3, 178/8, 1039/6, 147/2, 173/1 m.fl. Planområde er ca. 1090 daa.
Etablering av ny ledning for spillvann (kloakk) og ny ledning for drikkevann i Skaun
Det skal etableres ny ledning for spillvann (kloakk) fra Børsa sentrum til Børsa renseanlegg ved Eliløkken. Samtidig skal det legges ny ledning for drikkevann på samme strekning, og i tillegg overvannsledning for regn- og smeltevann på deler av strekningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.