Aktuelle nybygg i Røros

Nybygg av område for næringsutvikling, forretning, tjenesteyting mm i Røros
Gjøsvika AS ønsker å tilrettelegge planområdet for næringsutvikling, herunder produksjonslokaler, forretningslokaler, lokaler for tjenesteyting og kontorvirksomhet, samt tilhørende kjøreadkomster og parkeringsplasser for bil og sykkel. Mer konkret har planarbeidet som formål å: Legge til rette for etablering av varierte typer næringsvirksomhet på området, dvs. industri, forretning, tjenesteyting og kontor. Sikre god trafikkavvikling, herunder ny, felles avkjøring (kryss) fra Fv.30, nødvendige adkomstveger for alle typer transport og myke trafikanter som ferdes langs Fv.30. Sikre gode parkeringsløsninger for bil og sykkel. Sikre god utnyttelsesgrad og tilstrekkelige byggehøyder innenfor planområdet.
Nybygg av hytte- og boligområde i Røros
375 dekar. Planen skal legge til rette for kombinert bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende teknisk infrastruktur på eiendommen gnr. 152 bnr. 7 i Galåen.
Nybygg av barnehage på Vola i Røros
6 avdelinger. Planområdet omfatter ca 40 daa lokalisert ved Konstknektveien nord for Røros sentrum med adkomst fra An-Magrittveien.
Utbygging av hyttefelt i Røros
Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av Mattislia hyttefelt. Foreløpig legges det opp til en utvidelse av hytteområdet med 22 nye tomter. Området skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er 141 daa.
Nybygg av leiligheter i Rørås
Gnr/bnr: 138/133, 138/234 og 138/243 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.