Aktuelle nybygg i Orkland

Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 12.148 m2.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 10.979 m2.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 6252 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for videreutvikling av næringsområde i Orkanger
gnr/bnr: 109/14, 109/16, 109/8, 109/172 og 303/28. Planområdet har en størrelse på cirka 188 daa.
Nybygg av brannstasjon i Meldal
Området er ved varsel om oppstart på ca. 21 daa og omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 474/3, 474/5 og hele 474/16 og 474/23. 500-600 m2 BTA. 8-10 måneds byggetid.
Nybygg av leiligheter i Orkanger
Planområdet er ca 4 daa. 12-14 enheter.
Etablering av turvei og bru i Orkanger
Gnr/bnr: 109/190 mfl. Mål for planen er å regulere en turvegtrasé mellom Forve bru og Vormstad. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende turveg/sti for store deler av traseen. I sør planlegges kryssing av Vorma med bru. Turvegtraseen er totalt 8,4 km lang. Som en del av planarbeidet ses det også på muligheten for å etablere fire nye tilførselsveier til fylkesvei 65, henholdsvis på Nedre By, By, Byagjerdet og Ljøkjel.
Nybygg av fortau i Orkland kommune
Gang og sykkelvei fra busslomme ved Stensveien og frem til Å idrettsplass.
Nybygg av fortau i Orkland kommune
Fortau mellom Mostargata og Geilan på Orkanger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.