Aktuelle nybygg i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Provisorisk bygningsheis og stillas – Alustar AS. Spesialdører – HT Nordic AS. Stålprofildører og –vegger i glass – Profilteam AS. Ståldører og -porter: Port Teknikk AS. Datarack, isvannkjølere og PDU-skinner: NTC AS.Leverandør for levering av pasientløftere: Etac AS. Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av IKT-Løsninger: Bravida Norge AS, Veni AS og AV-Fusion Norge AS. Kunstprosjekt: Inger Bruun, Per Dybvig, Torbjørn Rødland og Majken Stene. Gass- og trykkluft: Bravida Norge AS. Avfallshåndtering: Westco Miljø AS. Laserskanning: Imerso. Heissjakt: Veidekke- Interform. Underleverandør under Kruse Smith Entreprenør AS. Maling: Interiørfaghuset T. Lund Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 9,4 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av kontorbygg med servering i Stavanger
6 etasjer over bakken= 39.100 m2, kjeller= 14.738 m2. Totalt skal det bygges: 53.838 m2
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av barnehage, flerbrukshall, skole, kontor, parkering, butikk og bydelsfunksjon i Storhaug bydel, Stavanger
B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn. Barnehage 6 avd. Gnr/bnr: 53/210, 640, 647. BRA: Ny bebyggelse 20.000 m2 + ny parkering 8000 m2.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>. 18.000-19.000 m2. Breeam Excellent og Well Gold. Stikking: Terratec AS. Lås & Beslag: Låsesenteret AS. Spennarmering: CCL Norway AS.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av skole og idrettshall i Hafrsfjord
Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen. B14-skole med STOLT: ca 6.650 m2 Idrettshall: ca 2.483 m2 BREEM NOR-Very Good.
Etablering av adkomstvei til nytt sykehus i Stavanger
Legge til rette for adkomst til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg, ny adkomstveg mellom Kristine Bonnevies veg og Richard Johnsens gate og oppgradering av vegnettet for gående og syklende.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B1
Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av G-blokk og lager i Jåttå Leir i Stavanger kommune
G-blokk består av 3 etasjer, og har tilkomst til alle 3 etasjer utenfra fra forskjellige steder. En kommer blant annet direkte til underetasje fra parkeringsplass. Det er eget trappehus fra nivå 2 til nivå 3, og med adkomst og bro til anleggets øverste nivå, hvor inngangen til eksisterende hovedbygg ligger. Det skal etableres ett lager i tilknytning til eksisterende F-blokk. Tomt skal tilrettelegges ved å fjerne fjellmasser, og disse ligger tett på eksisterende bebyggelse. Lageret består av to etasjer og vil tilknyttes F-blokk. Det tilrettelegges for varemottak i 1. etasje, og denne etasje har også ett større lagerareal. I denne delen er det også tilrettelagt for 3 kontorplasser. I 2. etasje er det tilrettelagt for 6 cellekontorer, samt ett kontorlandskap for 3 plasser.
Nybygg av boligområde i Rennesøy
17 rekkehus og 10 mindre leiligheter.
Nybygg av VA-ledning, vei, undergang og fjernvarme i Hinna bydel, Stavanger
Bygging av VA, vei, undergang og boring under jernbanen i Jåttåvågen 2 .Det omfatter veidelene T7-vest, T6-nord og T6-sør i Jåttåvågen.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 446 Randabergveien på Tasta i Stavanger
Det skal bygges 900 meter ensidig gang- og sykkelveg på tre-fire meter i bredde.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 1150 kvadratmeter.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 414 Misjonsveien i Stavanger
600 m. Enveisregulert sykkelveg med fortau.
Nybygg av idrettshall alternativt utendørs idrettsanlegg i Hillevåg
Omdisponering av industriområde/boligområde.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
VAR IKS skal anlegge ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger. Dette skal trygge vannforsyningen i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Dette konkurransegrunnlaget gjelder entreprise E5, grovhullsboring gjennom Bærheimsfjellet, Kjerrberget og fra tunnel til Tjensvoll høydebasseng.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av vannledning i Finnøy
For å styrke og bedre sikker vannforsyning til Finnøy, og videre til øyene lengre nord, skal det legges ny vannledning i sjø fra eksisterende ventilkammer på Talgje til eksisterende ledningsnett ved Nærland på Finnøy. Total lengde er ca. 6000 meter
Nybygg av infrastruktur sykehjem på Finnøy
Det søkes herved om tillatelse til tiltak for sanering og oppgradering av eksisterende VA-anlegg med tilhørende anlegg på gnr/bnr 126/19 og 36, 127/131, 129 og 28 og 128/13 m.fl i Lauvsnesvegen/ Judabergvegen på Finnøy.
Utbedring av bussveien, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbrua til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Driftstjenester i forbindelse med bygging av nytt universitetssyskehus på Ullandhaug i Stavanger, del 2
K1027 - Driftstjenester II i forbindelse med første byggetrinn nytt universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger. Driftstjenester for å dekke Nye SUS sitt behov for tjenester i forbindelse med blant annet vedlikeholdsarbeid av anleggsvei, byggeplassgjerde, nødvendig sikringsarbeid, vannhåndtering inne /ute, diverse tømmerarbeid, og øvrige driftstjenester på byggeplass.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Legging av sjøkabel i Ombo
Legging av sjøkabel og graving i strandsone.
Etablering av sykkelfelt og lett separering for VA i Eiganes/Våland bydel, Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Nybygg av spill- og vannledning i Hillevåg
Det skal legges ny spillvannsledning og vannledning i Sørmarkveien ned til Sørmarka Arena.
Rørfornying (gravefri) vann i Madla, Hafrsfjord
Renovering av eksisterende vannledning som forsyner gårder/boliger mellom Madlasandes og Skytterlagsveien. På siste del av strekket skal det trekkes en ny mindre vannledning i den eksisterende, eventuelt justere traseen. Eksisterende ledning som går mot Kiellandstien skal kobles ut. Boliger som eventuelt er koblet til her, kobles over på vannledningsnettet i Kiellandstien. Det er totalt ca 520m vannledning som skal skiftes
Etablering av landstrømanlegg under Bjergstedsparken i Stavanger kommune
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i havnefronten av Stavanger sentrum.
Nybygg av boligbrakker (midlertidige) i Stavanger
Utvidelse av Rosenberg leir. 3 midlertidige boligbrakker (brakke 15, 16 og 17). Leie inntil 2 år. En brakke består av 44 sengeplasser.
Nybygg av betongmurer i Hundvåg
Det skal bygges betongmurer for å ta opp høydeforskjeller mellom bilvei og nedenforliggende hager.
Opparbeidelse av grøntområde etter fjerning av brakkerigg ved Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune
I forbindelse med utbygging av Rv 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen har SVV hatt sin kontorplassering i en midlertidig brakkerigg i Tjoldolvsgate 23 i Stavanger i perioden fra mars 2013 til desember 2021. Området tilhører Stavanger kommune og etter at brakkeriggen er fjernet skal det opparbeides et grøntområde på tomten. Konkurransen gjelder fjerning av midlertidige installasjoner som ringmur, rør, ledninger etc, og opparbeidelse av grøntområde.
Utbygging av bredbånd i Stavanger kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte.
Nybygg av vinterhage i Stavanger
Oppføring av vinterhage på areal for eksisterende uteservering.
Nybygg av skatebane i Hundvåg bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av nettstasjon i Stavanger
Det skal oppføres en ny nettstasjon av typen Magnum 350 - 7,7m2 (Se vedlegg) Dimensjon (bxlxh) = 2200x3500x2460mm.
Nybygg av parkeringsplasser i Stavanger
Min. 3 parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.