Aktuelle nybygg i Stavanger

Nybygg av kontorbygg med servering i Stavanger
6 etasjer over bakken= 39.100 m2, kjeller= 14.738 m2. Totalt skal det bygges: 53.838 m2
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av boliger i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av studentvelferdssenter på universitetsområdet i Hillevåg bydel, Ullandhaug
Max BRA: 32.900 m2. Eksisterende bygg: 12.200 BRA. Studentvelferdssenter og et viktig samlingspunkt for alle på Campusområdet.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 24 mål. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus. 2-3 etasjer. Byggemåneder: 42.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>. 18.000-19.000 m2. Breeam Excellent og Well Gold. Stikking: Terratec AS. Lås & Beslag: Låsesenteret AS. Spennarmering: CCL Norway AS.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674. Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 Lås og beslag- Låssenteret Innerdører- Swedoor
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Stavanger
100-120 boenheter. Inntil 7 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Utbedring av vei, egen trase, i Stavanger - Bussveien
Løsning: Sambruk med øvrig trafikk / Egen trase. Ca. 2,8 km.
Nybygg av rekkehus på Jåttå
40-50 boenheter. Totalt 8 delfelter.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av G-blokk og lager i Jåttå Leir i Stavanger kommune
G-blokk består av 3 etasjer, og har tilkomst til alle 3 etasjer utenfra fra forskjellige steder. En kommer blant annet direkte til underetasje fra parkeringsplass. Det er eget trappehus fra nivå 2 til nivå 3, og med adkomst og bro til anleggets øverste nivå, hvor inngangen til eksisterende hovedbygg ligger. Det skal etableres ett lager i tilknytning til eksisterende F-blokk. Tomt skal tilrettelegges ved å fjerne fjellmasser, og disse ligger tett på eksisterende bebyggelse. Lageret består av to etasjer og vil tilknyttes F-blokk. Det tilrettelegges for varemottak i 1. etasje, og denne etasje har også ett større lagerareal. I denne delen er det også tilrettelagt for 3 kontorplasser. I 2. etasje er det tilrettelagt for 6 cellekontorer, samt ett kontorlandskap for 3 plasser.
Nybygg av tunnel i forbindelse med ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
Total lengde: 2km. Fjellsprenging, massetransport, sikringsarbeid for en 31m2 tunnel. 2 tunnelportaler.
Nybygg av boligområde i Rennesøy
17 rekkehus og 10 mindre leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Stavanger
B1-1= 6 enheter, 710 m2 og 2 et B1-2= 4 enheter, 640 m2 og 3 et B1-3= 6 enheter, 880 m2 og 2-3 et B1-4= 9 enheter, 1280 m2 og 2-3 et Gnr/bnr: 16/1615, 16/1621 og 16/1622.
Nybygg av industribygg knyttet till havbruk på Talgje i Stavanger
Gnr/bnr: 43/1, del av 43/2, 43/55, 43/58 og 43/66.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. BB2= 18-23 boenheter og 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 1150 kvadratmeter.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av undergang på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Nybygg av boliger og flytting av ekisterende vernede våningshus i Eiganes og Våland bydel, Stavanger
3 rekkehus, 5 frittliggende småhus og 3 eneboliger. 38 parkeringsplasser.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Utskifting av VA-ledning og nybygg av avløpspumpestasjon i Tasta bydel, Stavanger
Utskifting av eksisterende VA anlegg og bygging av ny avløpspumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 6 rekkehus og 4 leiligheter.
Ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
VAR IKS skal anlegge ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger. Dette skal trygge vannforsyningen i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Dette konkurransegrunnlaget gjelder entreprise E5, grovhullsboring gjennom Bærheimsfjellet, Kjerrberget og fra tunnel til Tjensvoll høydebasseng.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 3 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Hundvåg
3 rekkehus og en firemannsbolig.
Nybygg av kirkesenter på Hausken i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utbedring av bussveien, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbrua til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Ny sykkelprioritert gate på Hannasdalsgata i Stavanger
570 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av fortau i Stavanger
Fortauet som legges til planen går fra Skjalgs gate til Bergljots gate og er 2 meter bredt. Strekningen er en skolevei og mangler i dag tosidig fortau. Fortauet vil gi et mer sammenhengende tilbud til gående og øke trafikksikkerheten i gaten.
Nybygg av spill- og vannledning i Hillevåg
Det skal legges ny spillvannsledning og vannledning i Sørmarkveien ned til Sørmarka Arena.
Rørfornying (gravefri) vann i Madla, Hafrsfjord
Renovering av eksisterende vannledning som forsyner gårder/boliger mellom Madlasandes og Skytterlagsveien. På siste del av strekket skal det trekkes en ny mindre vannledning i den eksisterende, eventuelt justere traseen. Eksisterende ledning som går mot Kiellandstien skal kobles ut. Boliger som eventuelt er koblet til her, kobles over på vannledningsnettet i Kiellandstien. Det er totalt ca 520m vannledning som skal skiftes
Etablering av bredbånd i Stavanger kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Nybygg av betongmurer i Hundvåg
Det skal bygges betongmurer for å ta opp høydeforskjeller mellom bilvei og nedenforliggende hager.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 2
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 3
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Nybygg av boligbrakker (midlertidige) i Stavanger
Utvidelse av Rosenberg leir. 3 midlertidige boligbrakker (brakke 15, 16 og 17). Leie inntil 2 år. En brakke består av 44 sengeplasser.
Utbygging av bredbånd i Stavanger kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte.
Nybygg av hurtigladestasjoner for el-biler på Forus, Stavanger
16 plasser. Skal bygges på eksisterende parkeringsplass ved Tvedtsenteret.
Nybygg av skatebane i Hillevåg bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av skatebane i Hundvåg bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.