Aktuelle nybygg i Stavanger

Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>. 18.000-19.000 m2. Breeam Excellent og Well Gold.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 3
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 30 daa. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus.
Rehabilitering, riving og nytt midtbygg ved ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. BREEAM «very good».
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 2
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 1
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
E39 Sykkelstamveg, delstrekning Sørmarka - Asser Jåttens veg i Stavanger
Inngår blant annet bygging av ny sykkelstamveg og kryssing av E39 ramper ved Nesbuveien og Madlaveien med bru. Opsjon 01. Prefabrikkert GS-bru over E39. Opsjon 02. Kollektivfelt ca. 450 meter.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
340 p-plasser. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i bydel Hundvåg i Stavanger
Infrastruktur for 67 boenheter. Tomtens areal er på ca 12 700 m2. Deler av anlegget skal etableres over 2 p-kjellere som ligger under terreng. I arbeidet inngår adkomst til 2 p-kjellere og tun/ bilfrie adkomstveier til boliger. Det skal legges infrastruktur for vannforsyning, spillvann og overvann samt kabler og belysning inn i feltet. Det skal etableres 3 sandlek og 2 kvartalslekeplasser samt grønn infrastruktur. Tomtearbeider er med som en opsjon. Mengdene ved tomtearbeider er noe usikre da tomteplaner ikke er utarbeidet. Mengdene vil være regulerbare, men prisen på mengdeenhet er fast. Entreprenør har prosjektansvar for eget arbeid inne på tomtene. Det er en forutsetning at tomtearbeid, der flere entreprenører jobber inn på anlegget samtidig, vil komme i gang før VVA anlegget er ferdigstilt. Entreprenøren for VVA anlegget må hensynta dette ved prisingen. Adkomstvei, fordrøyning og overordnet va-nett etableres i en annen entreprise i regi av Stavanger kommune.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 6 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Utomhusarbeider m.m. ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 3 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Etablering av nytt garasje ved sykehjem i Stavanger kommune
Bygging av ny garasje for 2 minibuss på eksisterende parkeringsanlegg knyttet til Stokka sykehjem.
Nybygg av sykkelveg med fortau i Stavanger
350 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av sykkelgate samt utskifting av VA-ledninger i Stavanger kommune
Etablering av sykkelgate i del av Kannikgata, samt utskifting av vann- og avløpsledninger på et begrenset område.
Etablering av fortau i Stavanger kommune
Etablering av fortau langs Vikevågveien - fra sykehjemmet til butikken. Det skal også etableres flere natursteinsmurer langs fortauet. Lyse Lux skal bidra med ny belysning. Lyse Elnett skal også være med på fellesføringen med ny høyspentkabel langs hele strekket.
Nybygg av sykkelfelt i Stavanger
370 m. Sykkelfelt opp bakken.
Etablering av adkomstvei til nytt sykehus i Stavanger
Legge til rette for adkomst til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg, ny adkomstveg mellom Kristine Bonnevies veg og Richard Johnsens gate og oppgradering av vegnettet for gående og syklende.
Montering av vannrensesystem i nytt universitetssykehus på Ullandhaug i Stavanger
Levering og montering av et komplett vannrensesystem for forbehandling av vann til vannbehandlingssystemet til E-bygget. Det skal leveres og monteres 3 komplette RO vannbehandlingssystem for produksjon av RO-vann.
Tilrettelegging for gående i Kongsgata i Stavanger
Kryss/fortau Stiftelsesgt/Bergelandsgt
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger, etappe 2
Strekningen er på 620 meter fordelt på to etapper hvorav ca. 530 meter bygges i etappe 1.
Klatreinstallasjon på torg i Stavanger kommune
Stavanger kommune ønsker utviklet, og få levert/utført, en klatreinstallasjon på Hillevåg torg. Klatreinstallasjonen skal ha funksjon som et aktiviserende romdannende element på torget og stimulere til økt bruk av Hillevåg torg. Hovedmålgruppe er større barn og ungdom 9-15 år. Klatreinstallasjonen skal ha tema knyttet til industrihistorien i Hillevåg bydel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.