Aktuelle nybygg i Sauda

Nybygg av hytter i Sauda
Ca 70 hytter.
Rehabilitering av VA-ledninger til Tangen renseanlegg i Sauda kommune, etappe 2
Hensikten med prosjektet er å samle spillvann og sende det ti rensing i stedet for utslipp i sjø. Prosjektet vil foregå på land. Det skal og skiftes ut en hovedvannledning i denne etappen.
Rassikring på Fv 520 Gjuvastøl i Sauda
Lav prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Rensk, bolting.
Teoretisk analyse av sykkelvegnett i Sauda kommune
Bedre tilrettelegging for syklister og myke trafikanter generelt i Åbødalsveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.