Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
9,3 daa tomt. 6830-7480 m2 BRA.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandnes, etappe 1, trinn 1
BKS1= 4-5 rekkehus BBB1+BBB2= 12 leiligheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Sandnes, etappe 1, trinn 2
BKS2+BKS3= 12-16 boenheter fordelt på rekkehus og eneboliger i kjede. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Ny 132kV kraftledning i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland.
Nybygg av småbåthavn og forlengelse av molo i Sandnes kommune
Planområdet foreslås regulert til småbåthavn i sjø og på land, adkomstveg og parkering. Ønsket tiltak i sjø er inntil 180 nye båtplasser, samt forlengelse av molo. På land ønskes etablert inntil 50 vinteropplagringsplasser, et servicebygg i to etasjer på 50m2 BYA med universell utformede garderobe-/toalett-/service-/lagerfunksjoner for benyttelse av båthavnens brukere og en driftsbygning på 120m2 BYA lokalisert minimum 100m fra strandsonen til bruk av utstyrslagring og reparasjon av utstyr for båthavnens daglige drift.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Etablering av fortau i Sandnes
Entreprenør vil ha opsjon på etablering av en vannledning og sanering av en kombiledning. Gjennomførelsetid: 18-24 måender.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Vagle, Sandnes kommune
Vagle Næringspark AS er utbygger av næringsområdet Vagle N1.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Lura
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
170-180 m2 per bolig. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av boliger i Sandnes
Tomtene kan tilsammen bebygges med inntil 1.300 m2. Gnr/bnr: 42/588, 405 m2, 42/590, 405 m2, 42/589, 391 m2, 42/591, 582 m2, 42/587, 486 m2. Adresse: Opalveien 15-23.
Etablering av administrasjonsbygg ved gjenvinningsstasjon i Sandnes kommune
Det er behov for forbedring mht garderober/dusj, tørkeplass for klær, møterom og spiserom, samt flere kontorplasser. Kontraktsperiode leie: 8 år + eventuelt opsjoner 2+2 år.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Ca. 170 m2/bolig. Underetasje mulig (total BRA 220 m2/bolig). Dobbelgarasje.
Etablering av ny bru i Sandnes
Eksisterende Kyrkjeveien bru rives og erstattes av en ny bru. Det er gjennomført en spesialinspeksjon av tilstand på hovedbæresystem og øvrige elementer av Kyrkjevegen bru. Brua har noen skader som er svært fremtredende. Det er i hovedsak erosjonsskader under landkarene og pilar
Nybygg av hytter i Sandnes
2 nye hytter innenfor eksisterende fritidseiendom. Gnr/bnr: 96/224 og 299. Planområde: 4,2 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.