Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/1872 og 187.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Solavskjerming: Atum.
Sykkelstamvegen E39 Sandnes grense-Oalsgate i Sandnes, E03
Delstrekning E03: Løwenstrasse - Smeaheia.
Sykkelstamvegen E39 Sandnes grense-Oalsgate i Sandnes, E04
Delstrekning E04: Smeaheia - Oalsgata.
Nybygg av boligområde i Sandnes
20 daa. 32 leiligheter og 31 eneboliger.
Nybygg av handel på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leiligheter på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Opparbeidelse av VVA i forbindelse med utviklingen av Rådhusmarka i Sandnes kommune
Gnr/Bnr 40/59, 40/101 m.fl. Følgende arbeider vil inngå i entreprisen: - Trafikkavvikling. - Vannhåndtering og midlertidigheter. - Markryddig, rensk og massetransporter. - Grunnarbeider. - VA-anlegg. - Veganlegg. - Grøntanlegg. - Fjernvarme. - Opsjon på lavutslippsanlegg.
Nybygg av ventilkammer i Soma
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av rekkehus på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Sykkelstamvegen E39 Sandnes grense-Oalsgate i Sandnes, E02
Delstrekning E02: Sandnes grense – Løwenstrasse, opsjon.
Opparbeidelse av park og grøntområder i Sandnes kommune
Oppdragsgiver skal ha opsjon på videre arbeid på grøntområder i parken – byggetrinn B. Oppstart byggeplass og ferdigstillelse av byggetrinn B (opsjon) skal være i henhold til omforent fremdriftsplan.
Tilrettelegging for gående Christan Kroghs gate i Sandnes
Byrom, koblet på gang- og sykkelveier.
Ny sykkelprioritert gate på Solaveien i Sandnes
1200 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Opparbeidelse av midlertidig parkeringsplass på Havneparken i Sandnes kommune
Totalt 100 parkeringsplasser, hvorav 5 plasser for handicap og 8 stk. elbilladere.
Etablering av digitale vegtavler på E39 fra Sandnes til Flekkefjord
Sørgående er dette ved Osli (døgntrafikk/ÅDT på 18.792 kjøretøy), Søylandkiosken 7.500 og Helleland (8100), og nordgående ved Loga (5.500), Helleland (8100) og Vikeså (7500).
Etablering av flytebrygge for fritidsbåter, seilbåter mm til Indre vågen i Sandnes
Kjøpsavtale på en ny flytebrygge, inkludert moringer, landgang, utriggere osv., til indre vågen i Sandnes. Flytebryggen skal brukes av fritidsbåter, både motordrevet og seilbåter, i størrelsen 30 til 48 fot, samt av to større båter inne ved kaikanten.
Nybygg av tursti ved Sandvedparken i Sandnes
Ny tursti Kvelluren og Brugata.
Ny forbindelse mellom Stokkelandsvannet og Sandvedparken i Sandnes
Ny forbindelse, mellom Stokkelandsvannet og Sandvedparken, skolevei og trafikksikk. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av effektbelysning i helsehusparken i Sandnes sentrum
Etablering av effektbelysning, samt tilhørende arbeider i helsehusparken i Sandnes. Det skal tilbys én opsjon: reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelsti. Opsjon vil utøves dersom oppdragsgiver har tilgjengelige midler til formålet. Arbeid som er tenkt omfattet av entreprisen: - Prosjektering. - Etablering av effektbelysning. - Etablering av lysstyringssystem. - Gruse opp eksisterende gruststi i tretrapp. - Lede overvann mot eksisterende sandfangkummer. - Bytte lyskilder i eksisterende lysmaster til LED. - Tømme sandfangkummer.
Ny forbindelse mellom boligområder og bussvei på Hana i Sandnes
Ny forbindelse mellom boligområder og bussvei på Hana. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av støyskjerm ved barnehage i Sandnes kommune
Arbeid som er tenkt omfattet av totalentreprisen: - Prosjektering. - Demontering av nettinggjerde. - Etablering av ny støyskjerm, inkludert transparente elementer og port. - Etablering av tett skjerm. - Etablering av areal for busskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.