Aktuelle nybygg i Karmøy

Nybygg av flerbolighus i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nytt næringsområde i Karmsund
Totalt areal: 150 mål, blir delt inn i flere delar.
Nybygg av lager for materiell til el-anlegg i Karmøy kommune
Nytt hovedlager for materiell/beredskapslager. Mye av materialet som skal lagres er elektromateriell, særlig kabelmateriell. Behovet er for en lagerhall på ca. 3000 kvm, ca. 1000 kvm containerplass, ca. 3000 kvm utendørs lager og logistikk - areal for trailere. Ca. 4 kontorer til administrasjon av lageret.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av boligområde på Veavågen
Planområde: 9,59 daa. Gnr/bnr: 5/86 mfl. 4 frittliggende bolig enheter og 5 konsentrerte bolig enheter mot nord, i tillegg tilrettelegges det for 9 konsentrert boligenheter fordelt på to bygg mot sør med felles parkeringsanlegg.
Nybygg av boliger på Klossteinvegen på Bygnes
Bygnes Hageby vil bestå av 3 eneboliger, 10 rekkehus og 12 leiligheter fordelt på tre bygg – 25 boliger totalt.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl. 25-35 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Karmøy
Leilighetsbygg: 357,2 m2, Svalgang/overbygg utvendig areal: 73,1 m2, Frittliggende boder: 19,5 m2.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Oppgradering av torg i Karmøy kommune
Torget i Skudeneshavn skal oppgraderes. Oppgraderingen dreier seg dels om å forsterke de kvaliteter torget allerede har i dag, i form av åpenheten og den sjønære beliggenheten, dels om å rydde opp i den trafikale situasjonen. Samtidig skal torget tilføres nytt innhold og nye kvaliteter for å oppleves som en inviterende og attraktiv møteplass i Skudeneshavn. Det eksisterende torget består av arealer med belegningsstein av betong og asfalterte arealer mellom både nærings- og boligbebyggelse midt i Skudeneshavn sentrum. Denne kontrakten omhandler utskiftning av overflate inkl. øvre lag av masse, etablering og tilpasning av overvannshåndtering, etablering av arealer til lek og rekreasjon, samt tilkomst for utrykningskjøretøy og varelevering. Det er også beskrevet noen opsjoner, den største av disse er parsell av Kirkeveien samt et område øst for Kirkeveien.
Nybygg av boliger i Kopervik, Karmøy
Det byggemodnes ca. 3-4 boligtomter til privatpersoner, og 1,6 dekar til utbygger på Sandbakkane. Det er 1 tomt som er uavklart om selges til privatperson eller utbygger.
Etablering av utescene og oppgradering av tilhørende uterom, Kopervik
Det skal etableres utescene på «lokket» i Kopervik. I tillegg skal «lokket» oppgraderes som byrom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.