Aktuelle nybygg i Hå

Nybygg av barnehage i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Etablering av ny vegstrekning ved Vigrestad i Hå kommune
Foremålet med planen er å regulere en vegstrekning på om lag 350 meter, med kjøreveg og gang- og sykkelveg.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Utskifting og nybygg av VA-ledning i Varhaug
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Betongarbeider i forbindelse med utvidelse av miljøstasjon på Nærbø i Hå kommune
Betongarbeider i forbindelse med utvidelse av Pytten miljøstasjon på Nærbø. Arbeidene omfatter betongarbeider i forbindelse med utvidelse av Pytten miljøstasjon. Arbeider med utlegging av fundament, inntil fylling etc utføres av byggherre, dels gjennom eget personell og delsgjennom andre entreprenører på anlegget. Det må påregnes planlegging og koordinering mot byggherre og andre entreprenører på anleggsplassen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.