Aktuelle nybygg i Volda

Etablering av næringsbygg med parkeringskjeller i Volda, trinn 1-3
Tomteområdet er på ca. 22 dekar. Eventuelt 3 byggetrinn realisert i løpet av en 10-års periode. Byggetrinn 1 omfattar et nybygg på tomteareal tilhørende dagens Ivar Aasen bygg som er eid av Volda kommune og som ut fra tilstandsrapport er planlagt å rives. Mulighetsstudien viser en utbygging på om lag 32 000 m2 BTA + parkeringskjeller under terreng.
Etablering av leiligheter i Volda kommune
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 19/1 og 2. 13 daa.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 2
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Utbygging av bredbånd i Volda kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Nybygg av høydebasseng i Volda Kommune
Det skal byggast eit nytt, stort høgdebasseng med to kammer, over dagens Volda vassverk for å sikre drikkevassforsyninga i Volda sentrum og omegn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.