Aktuelle nybygg i Ulstein

Etablering av ny overføringsledning for drikkevann og separering av fellesledning for avløp i Haddal
Legging av ca. 550 m vannledning fra eksisterende vannkum til reduksjonsbasseng. Legging av ca. 400 m spillvannsledning i samme grøft som vannledning. Montering av to stykk vannkummer med armatur levert av Ulstein kommune. Etablering av ca. 8 spillvanns- og overvannskummer. Sanering av eksisterende stikkrenner under veg. Reasfaltering i full vegbredde der VA-trasé ligger i vegbanen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.