Aktuelle nybygg i Surnadal

Nybygg av hytter på Nordmarka i Surnadal kommune
Ca. 35 hyttetomter med tilhøyrande parkering ved Vestre Nordmarksveg, samt eit naustområde med ca 10 naust ved Langvatnet. Det skal ikke legges inn vann i hyttene. Om det er interesse for dette på et senere tidspunkt, kan det bores etter vann ved for eksempel parkeringsplassene PP1 eller PP2. Pumpen kan da drives av strøm eller via et aggregat. Som toalettløsning skal det benyttes utslippsfrie toalettløsninger som for eksempel biologisk toalett eller el-do. Det skal ikke legges til rette for etablering av strøm i området. Solcelle og gass skal være naturlig energikilder for hytteområdet
Nybygg av ROP-boliger i Surnadal
Surnadal kommune har per i dag ingen ROP boliger som er spesielt tilpasset en brukergruppe med særskilde utfordringar. Boligane skal være små, arealeffektive og robuste. Surnadal kommune har eit stort behov denne typen boliger snarest, og ønsker å bygge ROP boligar for å kunne tilby eit godt boligtilbud for denne målgruppa.
Utskifting av asbestsementrør i Surnadal
Fauskåa vassverk i Surnadal har ca 400om eternittrør, hovedsakelig i området Setergarden og Røtet som er hyppig utsatt for rørbrudd. Ved Kvanne vassverk oppleves det periodevis stor misfarging på drikkevannet på grunn av oppsamling av organisk belegg, samt jern fra vannbehandlingen. Det er ca 2,7 km eternitt rør på Kvanne. I Bøfjorden er situasjonen stabil, men ca 1,2 km av 2,7 km ligger mellom kilden og vannbehandlingsanlegget, og vil bli utsatt for skogsdrift om 10-15 år. Vi ønsker et samla prosjekt for utskifting av asbestsementrør (AAS) i Surnadal kommune med meire målrettet arbeid med dette fremover og for å gjøre det enklere å følge opp hvordan det går.
Grunnvassanlegg ved Bjøråa i Surnadal
Bjøråa vassverk har underkapasitet i forhold til abonnentene, og endret krav til levering. Spesielt om sommeren er kapasitet problematikk ved samtidig bruk. Abonnentene opplever store problemer med kalkavsetninger som følge av kalktilsetninger i grunnvannsinntak. Dette kompenseres ved uttynning med overflate vann fra elva Bjøråa, med påfølgende problem med turbiditet i vannet som medfører driftsstans i UV-infeksjon. Anlegget bør oppgraderes og renoveres, alternativt flyttes til Haukåa, der det kan benytte samme kilde som det private vassverket Ørsal Vasslag, eller slås i sammen. Denne kilden har stor tilgang på grunnvann av høy kvalitet.
Bygging av toalett på Åsen i Surnadal
Bygging av toalett ved parkeringsplassen på Åsen med universell utforming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.