Aktuelle nybygg i Ålesund

Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 120 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 3-5 etasjer. Ca. 20 omsorgsboliger og 30 private leiligheter i første byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av hybler i Ålesund
Reguleringsplan for Gnr. / Bnr. 139 / 24 Fagerlivegen 4 Gnr. 139 / Bnr. 517 og Gnr. 137 / Bnr. 06 og 15 med bestemmelser
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av boliger i Eidsvik
Gnr/bnr 373/2 og 40. Mulighetsstudien viser maks16 boenheter i 4-mannsboliger med 40% BYA, og maks 20 boenheter i blokkbebyggelse med 50% BYA.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger. Bygges i 2 trinn Konsulenter og entreprenører har opsjon
Ny transformatorstasjon og omlegging av elektrisk ledning mm i Ørskog
En ny transformator med omsetning 420/132 kV og yting 300 MVA med tilhørende transformatorsjakt, og et nytt 420 kV bryterfelt i Ørskog stasjon. Omlegging av eksisterande 420 kV-ledning Ørskog–Sykkylven, vest for Ørskog stasjon, inkludert riving av om lag 350 meter eksisterande ledning som vert erstatta. 300 meter kabelkanal, et nytt 132 kV bryterfelt og et 132 kV kabelanlegg for tilkopling til Mørenett sin Giskemo transformatorstasjon.
Etablering av hovedadkomst ved sykehus i Ålesund kommune
Hovedadkomst skal skape en tydelig og inviterende adkomst til Ålesund sjukehus og skal knytte sammen ny Hovedinngang mot øvrig uteområde som parkeringsplasser og nytt kollektivholdepunkt. Hovedadkomst skal legge til rette for universelt utformet adkomst, trygge ganglinjer, ryddige kjøremønster og oversiktlig kryssing av veien (Åsesvingen).
Nybygg av brannstasjon på Harøy i Ålesund kommune
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Nybygg av infrastruktur ved idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Etablering av fortau, gang- og sykkelvei ved skole i Ålesund
Ca. 370 meter fortau, og 60 meter med gang- og sykkelvei. Det skal også legges overvannsledninger med 380 meters lengde og sluker.
Skjerming rundt uteareal ved psykiatri i Ålesund kommune
Det skal etableres skjerming rundt utearealene til 3 lukkede avdelinger i psykiatribygget ved Ålesund sykehus. Skjermingen skal blant annet gi pasientene på de lukkede avdelingene tilgjengelig uteareal og skjerme for innsyn til uteområdene. Uteområdene ligger nært helikopterbasen dermed må skjermveggene må være i solid utførelse. I tillegg skal det bygges et takoverbygg inne på de ene uteområdet og 2 av områdene skal ha betongdekke med noen plasstøpte benker. Det skal å være lys i skjermene. Dette arbeidet vil bli utført av elektrofirma som Helse Møre og Romsdal har rammeavtale med, men må koordineres av totalentreprenør.
Nybygg av høydebasseng ved Sjøholt i Ålesund kommune
Høydebassenget skal ha et volum på 1600 m³, og det skal legges til rette for utvidelse med ett ekstra høydebasseng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.