Aktuelle nybygg i Ålesund

Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Riving og nybygg av skole på Eidet i Haram
Eidet skule er en ny 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til minimum 500 elever. Eksisterande Vatne ungdomsskole skal rives. Gbnr. 395/19 mfl.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 73 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av leiligheter på Spjelkavik i Ålesund kommune
Spjelkavikvegen 3-13 og Brusdalsvegen 4-14.
Utvidelse av næringsareal på Flemsøya, Ålesund
Formålet med planforslaget vil være å bytte område for næringsareal mot friluftsareal. I kommunedelplanen ligger fremtidig utvidelsesareal for Karsten Flem AS mellom nåværende areal og land (område BN-05 i kommunedelplanen). Man ønsker å flytte dette til østlig side av bedriften. Dette vil medføre en utfylling i sjø. Bakgrunnen for dette er å kunne oppnå en formålstjenlig drift av anlegget.
Nybygg av fire- og tomannsboliger i Ålesund
2 firemannsboliger, 1 tomannsbolig. Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 39/5, 17, 46, 158, 168, 272, 383 og 381 og er på om lag 5,4 daa.
Nybygg av brannstasjon på Harøy i Ålesund kommune
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Nybygg av gang- og sykkelbru i Ålesund
Strandsona mellom Meierikaia og Volsdalsvågen er den korteste strekningen fra Ålesund sentrum til Volsdalsberga, og den opplagte traséen for gående og syklende mellom disse områdene. Ålesund kommune ønsker å engasjere to team av fagkonsulenter for å få fram ideer for utvikling av denne strekningen. Arbeidet organiseres som et parallelloppdrag, der de to teamene hver for seg utarbeider en mulighetsstudie.
Nybygg av rorbuer og naust på Austnes i Haramsøy
Totalt 5 rorbuer og 2-3 naust. Deler av prosjektet opparbeides i egen regi.
Nybygg av rorbuer og naust på Austnes i Haramsøy
Totalt 5 rorbuer og 2-3 naust. Deler av prosjektet opparbeides i egen regi.
Nybygg av boliger på Stette i Ålesund
Infrastruktur er opparbeidet. 1 boligtomt, 1-2 enheter.
Etablering av infrastruktur på Flatholmen havneområde i Ålesund
Havnevesenet har inngått en leieavtale med en aktør som skal drive med mottak, håndtering og lagring av alle typer gods. Dette omfatter blant annet en stor del containerhåndtering. Leietakeren skal opp med et bygg på ca. 12000m2, og et tilhørende uteområde. Det er dette uteområdet som det nå forespørres om tilbud på. Uteområdet kan grovt sett deles inn i 3 forskjellige deler, hvor den østligste delen er der det skal stå containere tilknyttet strøm for kjøling. Det er også i dette området det er mest installasjoner i grunnen. Lenger vest har vi et annet område med lite installasjoner i grunnen. Dette er et område for lagring av tomme containere. Det siste området er ikke en del av containerarealet, men skal utelukkende brukes til parkering og tilkomst til administrasjonsdelen av bygningen på området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.