Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (4)
Averøy (3)
Fjord (3)
Giske (1)
Gjemnes (1)
Hareid (10)
Herøy (5)
Molde (25)
Rauma (4)
Sande (2)
Smøla (3)
Stranda (6)
Sula (2)
Sunndal (8)
Surnadal (3)
Sykkylven (5)
Tingvoll (3)
Ulstein (3)
Vanylven (5)
Vestnes (8)
Volda (14)
Ålesund (33)
Ørsta (28)
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Utvidelse av handelspark i Kristiansund, trinn 2
Gnr/bnr: 34/179, 31/1395, 31/308. BREEAM-sertifiseres til Very Good.
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av landanlegg på Torjulvågen, Tingvoll
Tre produksjonsenheter på cirka 1.500 kvadratmeter hver.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 120 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 3-5 etasjer. Ca. 20 omsorgsboliger og 30 private leiligheter i første byggetrinn.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn. Passivhus-standard.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av hybler i Ålesund
Reguleringsplan for Gnr. / Bnr. 139 / 24 Fagerlivegen 4 Gnr. 139 / Bnr. 517 og Gnr. 137 / Bnr. 06 og 15 med bestemmelser
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av hotell og leiligheter på Sunnmøre
Gnr/bnr 8/135 ‐ 8/137‐ 8/37 og 8/38. (Namnet på prosjektet er ikkje endeleg bestemt.) Hotell med 20-25 rom, restaurant og uteservering til 150-200 personer. 16 seksmannshytter, resepsjon med en liten matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget.
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av boliger i Molde
Del av gnr 227 bnr 2 og del av gnr 227 bnr 154. Planforslaget legger opp til utbygging av 4- mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger. Intill 38 nye boenheter. Ca 40 daa.
Nybygg av boliger på Skeide
Ca 50 tomter. 50 dekar.
Nybygg av boliger i Eidsvik
Gnr/bnr 373/2 og 40. Mulighetsstudien viser maks16 boenheter i 4-mannsboliger med 40% BYA, og maks 20 boenheter i blokkbebyggelse med 50% BYA.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av avlastningssenter for funksjonshemmede i Kristiansund
Østerveien 2 og 4. Gnr/bnr: 32/35 m.fl.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av hytter, rorbuer og utleigebygg i Hareid
Gbnr. 60/3, 32,33. Området er ca. 27,5 daa.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Ny ferjekai på Sølsnes i Molde
Ny tilleggskai + liggekai i nærleiken. Romsdalspakken del 1b.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Passivhus-standard, NCEB, fjellbrønn-park. Bruk av robuste materialer.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger. Bygges i 2 trinn Konsulenter og entreprenører har opsjon
Nybygg av gjenvinningsstasjon i Molde kommune
Bygget består av en gjenvinningsstasjon med fotavtrykk på ca 2000 m2, samt et utvendig tak i tilknytning til bygget på ca. 550 m2. Veggene får betong fra 1 meter til 4 meter i bakkant. Stål og sandwichelementer over betongen. Det blir i hovedsak 2 gulvhøyder da kontainere skal stå nedsenket. Tak av perforerte korrigerte stålplater, kondensisolering og taktekking. Fri høyde i hallen er 6 meter der kundene skal oppholde seg og nesten 8 meter der kontainere skal stå. Det skal bygges eget bygg for wc og opphold (ca. 38 m2), samt støttemurer.
Ny tunnel på Fv 41 Årvikgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Anskaffelse av felles rigg- og drift til sykehus på Hjelset i Molde
Entreprise K1101 Felles rigg og drift vil blant annet benyttes til å sørge for god logistikk og flyt på byggeplass, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjon(er), byggeheiser mv. Kontrakten gjennomføres som en NS 8405 entreprise, der store deler av arbeidet vil avregnes etter medgått tid og materiell.
Ny transformatorstasjon og omlegging av elektrisk ledning mm i Ørskog
En ny transformator med omsetning 420/132 kV og yting 300 MVA med tilhørende transformatorsjakt, og et nytt 420 kV bryterfelt i Ørskog stasjon. Omlegging av eksisterande 420 kV-ledning Ørskog–Sykkylven, vest for Ørskog stasjon, inkludert riving av om lag 350 meter eksisterande ledning som vert erstatta. 300 meter kabelkanal, et nytt 132 kV bryterfelt og et 132 kV kabelanlegg for tilkopling til Mørenett sin Giskemo transformatorstasjon.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av bolig- og fritidsbebyggelse, tjenesteyting og småbåtanlegg m.m. i Smøla kommune
Området planlegges utviklet til frittliggende bolig- og fritidsbebyggelse, privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, småbåtanlegg på land og i sjø, uteoppholdsareal, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur, grønnstruktur og friluftsområde.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av brannstasjon i Stordal
Gnr/bnr 129/1 og 129/3.
Etablering av hytter og naust i Hustadvika kommune
Etablering av totalt 8 nye hytter/fritidsboliger og 9 naust.
Nybygg av boligfelt i Volda kommune
7 eneboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av boligområde i Kristiansund
Gnr/bnr 10/608, 10/136, 10/298
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Fanggjerde på Fv 359 Spjøtneset- Hamnabekken i Aure
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Endepunktene er ikke fastlagt. ca 400 m langs gjerde

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.