Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (6)
Aure (5)
Averøy (6)
Fjord (2)
Giske (1)
Gjemnes (2)
Hareid (6)
Herøy (1)
Molde (19)
Rauma (2)
Sande (2)
Smøla (2)
Stranda (3)
Sula (4)
Sunndal (11)
Surnadal (8)
Sykkylven (4)
Tingvoll (3)
Ulstein (3)
Vanylven (2)
Vestnes (11)
Volda (12)
Ålesund (30)
Ørsta (18)
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Harøy i Hustadvika, trinn 2-3
Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn.
Riving og nybygg av skole på Eidet i Haram
Eidet skule er en ny 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til minimum 500 elever. Eksisterande Vatne ungdomsskole skal rives. Gbnr. 395/19 mfl.
OM- og tilbygg av hotell i Ålesund
Rådgivere: RIB, RIVA, RIV, RIByFy, RIAku, RIM, RIEn, konstruksjonsdesign: Norconsult l RIG: Sunnfjord Geo Center l RIBr: Firesafe l RIE: Kvalsund.
Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 73 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Etablering av fabrikk for produksjon og lagring av hydrogen på Hellesylt i Stranda kommune
Etablering av fabrikk for produksjon og lagring av 1 til 2 tonn komprimert hydrogen pr. døgn. Så langt er anlegget tenkt som eit «container anlegg», dvs. bygd opp av modular som samla utgjer produksjonsfabrikken
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Utvidelse av eksisterende virksomhet og utvidelse av landbasert oppdretttsanlegg i Averøy
Eierne av Skjerneset Fisk AS har etablert et nytt selskap, Mork Rensefisk AS. Det nye selskapet planlegger å ha stamfisk av berggylt, strykning av rogn og startforing av yngel for salg til oppdrettere. Rensefisk brukes i fiskeoppdrett til å bekjempe lakselus. Som første produsent i verdikjeden for oppdrettsnæringen er Skjerneset Fisk AS og Mork Rensefisk AS i ferd med å bli to solide aktører i rensefiskmarkedet. For å tilrettelegge for denne satsingen og imøtekomme økt etterspørsel i markedet, vil det bli behov for utvidelser av dagens arealer, både på land og ut i sjø. Planområdet strekker seg fra fylkesveg ned til sjø, og tar inn hovedbruket gnr. 10 bnr. 5 samt festeeiendommen gnr. 10 bnr. 5 fnr. 1. I tillegg berøres gnr. 10 bnr. 3, 6, 30 og 33 av planavgrensningen. Planavgrensning legges slik for å sikre hensiktsmessig avkjøring og adkomst ned til området.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av boligområde i Volda
Kommunen står for opparbeidelse av tomter og infrastruktur. 5 tomter.
Ny- eller ombygg av distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
Bygges etter Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Utvidelse av næringsareal på Flemsøya, Ålesund
Formålet med planforslaget vil være å bytte område for næringsareal mot friluftsareal. I kommunedelplanen ligger fremtidig utvidelsesareal for Karsten Flem AS mellom nåværende areal og land (område BN-05 i kommunedelplanen). Man ønsker å flytte dette til østlig side av bedriften. Dette vil medføre en utfylling i sjø. Bakgrunnen for dette er å kunne oppnå en formålstjenlig drift av anlegget.
Utvidelse av industriområde i Aure
Gnr/bnr: 7/3, 42 og 76. Omregulere eksisterende friområde og naustområde til industriområde. Planområdet er på 53daa.
Utvikling av stamfiskanlegg på Vågstranda i Vestnes kommune
Det aktuelle området ligg på gnr. 194, bnr. 20 m. fl, og femner om eit areal på 16 daa.Formålet med planarbeidet er å regulere til: Næringsformål, leggje til rette for vidare utvikling, kai, utfylling i sjø
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Nybygg av leiligheter i Molde
19 tomter er solgt, 4 til salgs
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Endret prosjektnavn, tidligere Kringstad boligområde. Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av oppdrettsanlegg for torsk i Smøla kommune
Det er søkt om en samla MTB på lokaliteten på 3500 tonn.
Etablering av akvakulturanlegg for matfisk av torsk ved Grova i Sunndalsfjorden
Akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokalitet VKA01 ved Grova i Sunndalsfjorden. 3500 tonn biomasse.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nytt undervisningsfjøs mm i Vikebukta, trinn 1
BREEAM sertifiseres som VERY GOOD. 50 mill.kr inkl. mva.
Nybygg av hytter og enebolig i Tuftevatnet i Tjørvågane
10-13 hyttetomter og en ny bustadtomt.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa.
Etablering av konsentrert bebyggelse på Gossen i Aukra kommune
1 ledig tomt. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av kraftverk i Vanylven
8,20 GWh. 70 meter vei.
Nybygg av fire- og tomannsboliger i Ålesund
2 firemannsboliger, 1 tomannsbolig. Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 39/5, 17, 46, 158, 168, 272, 383 og 381 og er på om lag 5,4 daa.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger på Gossen i Aukra kommune
13 ledige tomter. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtgrense.
Ombygg av ledningsanlegg og nybygg av gangveg i Giske
Eksisterande eternit vassleidning (VL) med gjentakande brot og med spesielt utfordrande trase forbi Vigra kyrkje. Grøfta går i stor grad der framtidig gangveg vil bli. Totalt 900 meter. Avløpsleidning og avløp pumpestasjon i same trase. Utførast i to etappar, aust for kyrkja i 2023 og vest for kyrkja i 2024. Prosjektet vil opne for bustadbygging i regulerte felt som har rekkefølge krav knytt til vatn og avløp. Det er ønskeleg å bygge gangvegen samtidig som det blir lagt VA-anlegg
Nybygg av brannstasjon på Harøy i Ålesund kommune
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Etablering av boliger i Midsund
Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I tillegg er det tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut. Gnr. 448, bnr. 117 m.fl.
Nybygg av brannstasjon i Stordal
Gnr/bnr 129/1 og 129/3.
Etablering av småhusbebyggelse ved Haslihaugen på Storbakken i Kristansund
8-12 boenheter. Gnr/bnr: 166/288, 88, 110, 67, 66 og 36.
Nybygg av boligfelt i Volda kommune
7 eneboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av leilighetsbygg i Ålvundeid
Gnr. 100, bnr. 69, 70 og 71 - tomt 4, 6 og 8.
Nybygg av veg, gang/sykkelveg og parkeringsplass mm i Surnadal
Bygging av ca. 550 meter ny veg mellom Industrivegen og Syltøran stadion, inkl. opparbeiding av parkeringsplass ved fotballanlegget, samt gang/sykkelveg frå krysset mot Trelastvegen til Syltøran og stikkveg inn mot tilknytta næringstomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.