Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (13)
Averøy (8)
Fjord (2)
Giske (3)
Gjemnes (1)
Hareid (6)
Herøy (3)
Hustadvika (13)
Molde (19)
Rauma (6)
Sande (6)
Smøla (4)
Stranda (3)
Sula (3)
Sunndal (3)
Surnadal (3)
Sykkylven (6)
Tingvoll (0)
Ulstein (7)
Vanylven (5)
Vestnes (2)
Volda (3)
Ålesund (29)
Ørsta (5)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Totalentreprise for rørpost (K6311), kontrakt er signert med Norway filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland (Swisslog) Totalentreprise for AGV (K6201), kontrakt er signert med Gibotech A/S (dansk selskap)
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden industriområde i Aure
100 mål. Kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG).
Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Riving og nybygg av skole på Eidet i Haram
Eidet skule er en ny 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til minimum 500 elever. Eksisterande Vatne ungdomsskole skal rives. Gbnr. 395/19 mfl.
Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Etablering av næringsområde i Vanylven kommune
257 daa. 106/1, 2, 4, 8. Etter at planlagt tiltak er gjennomført skal området fungere som eit industri-/lagerområde (mogleg fiskeoppdrett).
Nybygg av boligområde ved Høstmarka - Elnesvågen i Hustadvika kommune
Hele eller deler av gbnr. 45/5, 46/263, 46/15, 46/47 og 46/33.
Nybygg av leiligheter ved Borgundfjorden i Ålesund
130 boenheter fordelt på 3 trinn.
Riving av eksisterende bebyggelse og nybygg av leiligheter i Ulstein kommune
Ca. 45-50 boenheter. Riving av eksisterande bebyggelse og nybygg av bustadblokk på 4 og 6 etasjar som i tillegg har delvis nedgravd garasje og ei blokk på 4 etasjar der det vil vere næringsareal i 1. etasje for fiskeri og bustadar over.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av biogassanlegg i Molde
Gnr/bnr 235/ og 235/29
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Utvikling av et turistknutepunkt og næringsområde ved Thue på Åheim i Vanylven kommune
Etablering av parkeringsplass for lastebiler sør i området og et turistknutepunkt med rasteplass, bygg med bevertning/utstilling/museum etc, toaletter og lekeplass.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Nybygg av eneboliger i Gjemnes
Gnr/bnr: 83/4, 129.
Etablering av boligfelt i Averøy kommune
Byggeklare tomter. 3 eneboligtomter og 16-17 tomannsboligtomter/flermannsboligtomter.
Nybygg av produksjonsanlegg for hydrogen på Smøla
Interreg-prosjekt: G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas).
Nybygg av leiligheter i Elnesvågen
16 store selveierleiligheter tilbaketrukket på sørsiden av Elnesvågen sentrum.
Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. t. 6 boenheter i tomannsboliger, og 12 boenheter i flermannsboliger. Pulttak. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.
Nybygg av bustadfelt i Ørsta sentrum
8,7 dekar. Det planleggast å føre opp 11 bueiningar i form av rekkehus, samt eit ikkje bestemt antal bueiningar i ein ny etasje på eksisterande næringsbygning.
Nybygg av boliger på Tømmervågen i Aure kommune
Infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa. Leiligheter fra ca 70-110 m2. Bygningsmassen er delt i to, med to separate bygg, forbundet med svalgang. Lavblokk.
Nybygg av kraftverk i Vanylven
8,20 GWh. 70 meter vei.
Nybygg av hytter og enebolig i Tuftevatnet i Tjørvågane
10-13 hyttetomter og en ny bustadtomt.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av boliger på Gossen i Aukra kommune
13 ledige tomter. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtgrense.
Ombygg av ledningsanlegg og nybygg av gangveg i Giske
Eksisterande eternit vassleidning (VL) med gjentakande brot og med spesielt utfordrande trase forbi Vigra kyrkje. Grøfta går i stor grad der framtidig gangveg vil bli. Totalt 900 meter. Avløpsleidning og avløp pumpestasjon i same trase. Utførast i to etappar, aust for kyrkja i 2023 og vest for kyrkja i 2024. Prosjektet vil opne for bustadbygging i regulerte felt som har rekkefølge krav knytt til vatn og avløp. Det er ønskeleg å bygge gangvegen samtidig som det blir lagt VA-anlegg
Etablering av infrastruktur på Flatholmen havneområde i Ålesund
Havnevesenet har inngått en leieavtale med en aktør som skal drive med mottak, håndtering og lagring av alle typer gods. Dette omfatter blant annet en stor del containerhåndtering. Leietakeren skal opp med et bygg på ca. 12000m2, og et tilhørende uteområde. Det er dette uteområdet som det nå forespørres om tilbud på. Uteområdet kan grovt sett deles inn i 3 forskjellige deler, hvor den østligste delen er der det skal stå containere tilknyttet strøm for kjøling. Det er også i dette området det er mest installasjoner i grunnen. Lenger vest har vi et annet område med lite installasjoner i grunnen. Dette er et område for lagring av tomme containere. Det siste området er ikke en del av containerarealet, men skal utelukkende brukes til parkering og tilkomst til administrasjonsdelen av bygningen på området.
Nybygg av boliger i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av brannstasjon i Stordal
Gnr/bnr 129/1 og 129/3.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av bru på Fylkesveg 62 i Molde
INVESTERINGSPROGRAM FYLKESVEGAR 2022-2031.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av gang- og sykkelbru i Ålesund
Strandsona mellom Meierikaia og Volsdalsvågen er den korteste strekningen fra Ålesund sentrum til Volsdalsberga, og den opplagte traséen for gående og syklende mellom disse områdene. Ålesund kommune ønsker å engasjere to team av fagkonsulenter for å få fram ideer for utvikling av denne strekningen. Arbeidet organiseres som et parallelloppdrag, der de to teamene hver for seg utarbeider en mulighetsstudie.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Nybygg av boliger på Kjørsvikbugen i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Nordheim i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Mjøsundet i Aure
6 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av et større landareal for turisme og sjørelatert friluftsliv i Børholmsundet, Vanylven kommune
Målet er å utvikle eit attraktivt område med småbåthamn, båtopptrekk, brygge, sjøtrapper, parkområde, badeplass, tursti, leikeplass, aktivitetsapparat, rasteplass, serviceområde og bubilparkering
Nybygg av boliger i Årvågsfjorden, Aure kommune
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.