Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (5)
Averøy (4)
Fjord (1)
Giske (3)
Gjemnes (4)
Haram (0)
Hareid (7)
Herøy (5)
Hustadvika (14)
Molde (20)
Rauma (5)
Sande (4)
Smøla (4)
Stranda (8)
Sula (2)
Sunndal (15)
Surnadal (10)
Sykkylven (3)
Tingvoll (4)
Ulstein (3)
Vanylven (1)
Vestnes (2)
Volda (4)
Ålesund (22)
Ørsta (5)
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
Ca.3,5 km ny firefelts E136 fra Breivika til Lerstad, hvorav 2,6 km i tunnel.
Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Nybygg av fellesvaskeri på Digerneset i Ålesund
Det nye bygget på 6.500 kvadratmeter er dimensjonert til å kunne betjene regionens fremtidige behov for vaskeri- og tekstilservice. Anlegget får det nyeste innen automatisering og robotisering, noe som vil medføre betydelig energieffektivisering og redusert vannforbruk.
Nybygg av brannstasjon på Goma i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av barnehage i Sunndal sentrum
Det er foreløpig laget plan for 132 barn. Det er også bestemt at barnehagen skal bygges som en svanemerket barnehage.
Etablering av ny bydel i Molde
Gnr/bnr: 25/192,317,365,944,946 m.fl.
Nybygg av studentboliger i Kristiansund
Bygget er tenkt som et klimavennlig bygg med tilnærmet null-utslipp. Alle hyblene eget kjøkken og bad.
Nybygg av landskapshotell i Stranda
Hotellprosjektet på Ljøen gir et samlet volum pr. nå på ca. 3 470 m2 BTA fordelt et hovedvolum, 5 frittstående hytter og spa- og velværeavdeling. I tillegg etableres et landskapsintegrert parkeringsanlegg på ca. 1 850 m2 BTA. Reguleringsplanen tilrettelegger for at hotellet kan utvides på sikt. Hotellområdet på Ljøen er delt inn i 4 delområder definert som: • BH1 - Hovedbygningen hvor hotellets felles funksjoner er lokalisert, lobby, resepsjon og restaurant sammen med ca. 20 hotellrom. Volumet fordeles på fire etasjeplan med hovedadkomst fra toppetasje. • BH2 - Frittstående hytter plassert i de bratte partiene av området, der volumets tak er en refleksjon av terrengets hellning. • BH3 - Spa-og velværeavdeling plassert i planområdets sydvestre del ved planforslagets nederste landskapsplatå. • BH4 - Landskapsintegrert parkering i tilknytning til hovedvolum er lagt som separat bygningsvolum og lagt inn i landskapet, slik at de to volumene ikke vil ha visuell eller fysisk forbindelse og bedre tilpasses terrenget.
Nybygg av hytter på Nordmarka i Surnadal kommune
Ca. 35 hyttetomter med tilhøyrande parkering ved Vestre Nordmarksveg, samt eit naustområde med ca 10 naust ved Langvatnet. Det skal ikke legges inn vann i hyttene. Om det er interesse for dette på et senere tidspunkt, kan det bores etter vann ved for eksempel parkeringsplassene PP1 eller PP2. Pumpen kan da drives av strøm eller via et aggregat. Som toalettløsning skal det benyttes utslippsfrie toalettløsninger som for eksempel biologisk toalett eller el-do. Det skal ikke legges til rette for etablering av strøm i området. Solcelle og gass skal være naturlig energikilder for hytteområdet
Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av kontor og parkeringskjeller i Kristiansund
Tomten ligger langs med idrettsplassen i Fløyveien rett nord for dagens sykehus.
Nybygg av boliger i Molde
13 tomter gjennstår.
Utvidelse av industriområde i Aure
Gnr/bnr: 7/3, 42 og 76. Omregulere eksisterende friområde og naustområde til industriområde. Planområdet er på 53daa.
Nybygg av eneboliger i Elnesvågen
Antall tomter ikke fastsatt.
Forberedende arbeider for etablering av nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen i Sula kommune
"BLÅ fjordar" Entreprise E00 omfatter følgende: - Forberedende arbeider tomt for administrasjonsbygg og påhugg for tunneler - Etablering av fortau og ombygging av eksisterende kommunal vei frem til nedkjøring til industriområdet - Fremføring VA-ledninger i vei/fortau - Fremføring trekkrør for el-kabler fra nettstasjon til tomt for administrasjonsbygg - Etablering av grøfter for VA-ledninger fra adkomsttunnel og over kommunal vei og ut i fjorden
Etablering av fryselager i Giske kommune
Gnr/bnr 7/175, 309 m. fl
Utfylling i sjø for utvidelse av produksjonsanlegg, nybygg av kai mm. på Ellingsøya
Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Nybygg av eneboliger og småbåthavn i Fosnavåg
Gnr/bnr 31/1 m.fl. Småbåthavn er regulert.
Nybygg av 132 kV kraftledning i Averøy
132 kV. Luftledning. Ledningen mellom Rensvik på Frei og Engviklia på Averøy vil bli 12,8 km lang og planlegges bygd i samme trasé som dagens ledning. Nettselskapet har også søkt om å rive den eksisterende ledningen, og installere et nytt bryterfelt inne på Rensvik transformatorstasjon.
Nybygg av boligblokk på Aspøya i Ålesund sentrum
10-12 enheter. 3 alt 4 etasjer.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 25 enheter i felt 2. De 9 første blir byggt i separat prosjekt - trinn 1 o 2. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger i Smøla
9,6 dekar. Det er foreslått ønske om å bygge naust på flytebrygge i sjøen.
Nybygg av boliger i Molde
Tomta består av to byggeområder og er på til sammen 2 309 kvadratmeter. Teigene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og kan muliggjøre realisering av for eksempel sammenbygde småhus eller frittliggende 4-mannsboliger.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 48/87, 88, 321 og 3. Konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk, med 13-15 leiligheter.
Nybygg av rundkjøring langs Fv. 64 ved Holamyra i Malmefjorden
Det er totalt tre opsjoner i kontrakten. Opsjon 1: Oppgradering av kollektivholdeplass S/Ø i området, samt etablering av gang- og sykkelveg fra denne til dagligvare m.m. på eiendom 59/25. Opsjonen omfatter også en tilrettelagt kryssing og en overgang, samt etablering av medfølgende anlegg som belysning og liknende. Opsjon2: Etablering av fortau og gang-/sykkelveg langs Tømmervegen. Opsjon 3: Etablering av fjerde rundkjøringsarm i Vest.
Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Gjemnes kommune
Søkt størrelse 1560 tonn MTB. Matfisk av kveite.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Sykkylven
Nedre Sjurgarden ved Dalevegen. Gbnr. 7/45 og deler av gbnr. 7/1. 2 etasjer. Takvinkel mellom 20 og 35 grader. Inntil 9 nye enheter.
Nybygg av dam i Langedalselva, Stranda
Strandafjellet skisenter i Stranda kommune søker konsesjon for bygging av en ny dam i Langedalselva for lagring og uttak av vann til snøproduksjon ved skisenteret. Dammen er planlagt som en 7,3 m høy og 70 m lang betongdam. Det må i tillegg bygges et pumpehus og et lukehus ved dammen, og en 114 m lang permanent atkomstvei fra eksisterende vei i skisenteret. Dammen vil få en HRV på 747 og LRV på 740. Overflatearealet er på ca. 7450 m2. For å etablere dammen må det graves ut myrmasser som vil deponeres i forkant av dam.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Nybygg av boligområde i Kleive
8 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Hareid
Byggeklare tomter.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboligtomter og tomter for leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av bobilparkering og servicebygning ved Kjekså, Bud
Planområdet er ca. 18 dekar. Området skal reguleres for å legge til rette for bobilparkering med tilhørende servicebygning. Det er ønskelig å etablere et parkeringsområde med høy kvalitet og godt servicetilbud, dette innebærer også god kvalitet på parkeringsplassene og oppholdsområdene mellom parkeringsplassene. Servicebygningen skal være sanitærbygg for parkeringens gjester, i tillegg er det ønskelig med et samarbeid med kommunen, fylket og reiselivet for å få allment tilgjengelige toaletter i bygningen. Muligheten for å tilrettelegge for at turistbusser kan parkere og benytte anlegget vil vurderes som del av prosjektet. Andre etasje på bygningen vil ha et forsamlingslokale med panoramavinduer ut mot havet. På toppen av bygningen er det planlagt en takterrasse med glassrekkverk, et flott sted for å nyte den storslåtte utsikten på finværsdager.
Utskifting av hovedvannledninger med tilhørende ventilhus og ledningsbru over Moldeelva i Molde kommune
Utskifting av hovedvannledninger med tilhørende ventilhus og ledningsbru over Moldeelva. Eksisterende ledningsbruer og ventilhus rives. Det etableres ny 15 m ledningsbru, 50 m2 plasstøpt ventilhus og tilhørende ledninger.
Nybygg av eneboliger i Hareid
Byggeklare tomter.
Etablering av ny slamavskiller, VA-anlegg, kabelgrøft for EL-anlegg samt reetablering av eksisterende adkomstvei i Rauma kommune
Etablering av ny slamavskiller på Åfarnes. Noe nytt VA-ledningsanlegg med tilpasning til eksisterende VA-ledninger/kummer. Kabelgrøft for EL-anlegg. Reetablering av eksisterende adkomstvei. Terrengtilpasninger som støttemur, fylling, fylling i sjø og plastring med storstein mot sjø.
Nybygg av servicehus, hytter mm på camping Sunndal kommune
1 bygg på 500 kvm med leiligheter, sanitær, kjøkken mm. 5-10 hytter.
Nybygg av torg i Elnesvågen
Renovering, modernisering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.