Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (2)
Averøy (8)
Fjord (5)
Giske (5)
Gjemnes (3)
Hareid (12)
Herøy (8)
Molde (25)
Rauma (9)
Sande (4)
Smøla (3)
Stranda (12)
Sula (7)
Sunndal (3)
Surnadal (2)
Sykkylven (2)
Tingvoll (3)
Ulstein (3)
Vanylven (5)
Vestnes (8)
Volda (11)
Ålesund (55)
Ørsta (17)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Avfallssug: Marimatic Oy.
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 200.000 m2 disponibelt areal. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Ålesund
BKS1 BKS2 BKS3 BKS4 BKS5 BFS6 BBB1
Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn på Hovdebygda i Ørsta
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av leiligheter i Giske
Detaljreguleringsplanen er utarbeidd av Olset AS på vegne av Mona Berit Ytterland, som er eigar av området (gnr./bnr. 188/2) og Tomteservice AS (eigar av gnr./bnr. 188/25).
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn. Passivhus-standard.
Etablering av sjøfront i Molde
Det er gjennom mange år gjennomført store investeringer for å åpne sentrum ut mot den flotte Fannefjorden. Sjøfronten 2 er foreløpig det siste prosjektet i rekken av det som skal skape en «Sjøfront» fra Storkaia i vest til fergeleiet for E39 øst for Molde sentrum. Mittetkaia er kaien sør for Hamnegata 35 til 45 og opp mellom Hamnegata 45 og 47, nord til bussholdeplassen. Ny Mittetkai blir liggende mellom bygningsrekken og den nye kaien i Sjøfronten 2. Bygging av ny Mittetkai oppå eksisterende kai, fundamentert på peler til berg.
Nytt bilanlegg i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av brannstasjon i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Nybygg av avlastningssenter for funksjonshemmede i Kristiansund
Østerveien 2 og 4. Gnr/bnr: 32/35 m.fl.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Oppføring av Kai på Flatholmen, Ålesund
Ålesundregionens havnevesen er i ferd med å ferdigstille et større område som skal benyttes til kontainerhåndtering samt annet gods. Det er da også behov for kaier siden mye av varene fraktes med båt. Byggested er på eksisterende havneområde på Flatholmen, Ålesund kommune. Prosjektet er delt inn i tre; sør, øst og nord. Estimert kostnad inkl. opsjoner er 200 MNOK.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Nybygg av hyttefelt på Almestranda i Hareid
Planområdet på om lag 25,5 daa, omfattar heilt eller delvis m.a følgjande eigedomar: 66/25, 66/39, 66/17, 66/32, 66/49, 66/18, 66/24, 66/17, 66/15, 66/17, 66/28, 66/42, 66/41, 66/50, 66/55, 67/2, 66/46 og 66/29.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Skjortneset oppdrettsanlegg vil forsynes med en sjøkabel på om lag 4,76 km fra Fausa kraftverk. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Om- og nybygg av leiligheter i Ørsta
Ombygging av eksisterende fabrikkbygning til leiligheter, og nybygg av leilighetsbygg. Skal være ferdigstillt i løpet av to år.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Langevåg
Fellesareal. Gnr/bnr: 111/119 og 111/71.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Etablering av jord- og sjøkabel m.m. på Nyhamna i Aukra kommune, fase 3
Etablering av strøm ut til gassfeltet Ormen Lange fase 3 for å opprettholde og øke gassproduksjonen på feltet. Bygging av en ny frekvensomformarstasjon ved eksisterende anlegg på Nyhamna, og legging av to om lag 550 meter lange 45 kV jordkabler i same trasé fra stasjonen til landfall mellom Grynnvika og Futvika. Videre fra landfall etableres to om lag 24 km lange 45 kV sjøkabler i same trasé fra landfall til norsk grunnlinje. Fra grunnlinja til Ormen Lange-anlegget på havet etableres to om lag 95 km lange 45 kV sjøkabler i same trasé.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Lengde på sjøkabel er 3105m. Sjøkabel fra Vital Seafoods anlegg i Stranda sentrum til oppdrettsanlegget i Storfjorden. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av fritidshus i Gjemnes
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Riving og nybygg av leiligheter i Kristiansund
Planavgrensning omfatter et areal på 1,7 daa.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Nybygg av kraftverk i Vanylven
8,20 GWh. 70 meter vei.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Sjøkabelen til Overåneset oppdrettsanlegg vil bli om lag 2,2 km lang og gå fra den nedlagte ferjekaia Overåkaia. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Oppføring, drift, nedriggning og fjerning av boligrigg mm ved Hjelset akuttsykehus
Oppdraget består i oppføring, drift, nedrigging og fjerning av boligrigg, kontorrigg, kantinerigg og lomp ved anleggsplassen for byggingen av akuttsykehuset på Hjelset. I dette består kontraktsarbeidene hovedsakelig av: - Overnattingsfasiliteter/-tjenester - Kontorfasiliteter/-tjenester - Bespisningsfasiliteter/-tjenester - Lomp og spiserom - Renhold - Resepsjon - Aktivitets-/trimrom og sosial sone - Opsjon: Etablering av midlertidig kjøkken for ordinær kjøkkendrift i Helse Møre og Romsdal
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg (22 kV sjøkablar) i Stranda
Oppdrettsanlegget Vindsnes i Norddalsfjorden vil forsynes med en om lag 2,4 km lang sjøkabel fra Rusetbugen på nordsida av Norddalsfjorden mellom Valldal og Fjøra sentrum. Transformatorer i oppdrettsanlegga med yting 0,63 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Riving og nybygg av renseanlegg i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Breivika RA og Larsgården RA. Kostnad M1: 18,5 Mnok.
Nybygg av terminalbygg på Fjordparken i Sunndal
Oppstillingsareal for konteinere. 1000-1500 m2 terminalbygg. To plasthaller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.