Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Orkland

Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 12.148 m2.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 10.979 m2.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 6252 m2.
Nybygg av hytteområde i Meldal
Gnr/bnr: 507/1, 507/3 og 508/1. Max BYA/tomt=170 m2.
Etablering av turvei og bru i Orkanger
Gnr/bnr: 109/190 mfl. Mål for planen er å regulere en turvegtrasé mellom Forve bru og Vormstad. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende turveg/sti for store deler av traseen. I sør planlegges kryssing av Vorma med bru. Turvegtraseen er totalt 8,4 km lang. Som en del av planarbeidet ses det også på muligheten for å etablere fire nye tilførselsveier til fylkesvei 65, henholdsvis på Nedre By, By, Byagjerdet og Ljøkjel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.