Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oppdal

Nybygg av fritidsboliger ved Hamna i Oppdal
70 tomter. Planområdet er på ca. 200 da og ligger ved Hamna mellom E6 og Gamle Kongeveg, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Vann og avløp skal kobles til kommunalt nett.
Nybygg av fritidsleiligheter mm i Oppdal
Parkeringskjeller med ca 170 plasser.
Fortetting av fritidsbebyggelse i Oppdal
Planforslaget legger til rette for fortetting i området, 17 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, annet uteopphold, turdrag, vei, vann og avløp. Planområdet er ca. 125 da. Del av gnr/bnr 190/1 og 191/1.
Nybygg av hytter i Oppdal
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen der dagens fjellskole foreslås revet og erstattes med frittstående hytter. Det er ønske om å videreføre fjellskolens kvaliteter med effektiv og smart planløsning, i samspill med sosiale arenaer som felles bålplass, badstue, smørebu og parkering. Gjennom å dele på fellesareal og utvikle smarte hytter med lavt fotavtrykk, kan man videreføre et tilbud på fjellet til flere, uten å bygge ned nye naturareal. Ønskelig med små enheter/mikrohytter, med eventuelle felleshus/funksjoner. Ønsker å berøre bakken så lite som mulig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.