Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Steinkjer

Nybygg av hotell og oppstillingsplass for buss ved Steinkjer stasjon
En del av arealene i hotellbygningen mot sør, vil være serviceareal for kollektivknutepunkt- oppstillingsplass for buss.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Leverandør av E5-3. Scene-, lys, lyd- og bildeutstyr: Trondheim Lyd Lås og beslag: Lås og sikring. Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av landbruksskole i Steinkjer
Planområdet er ca. 190 daa. Aktuelle kjente planer i dag: - Ridesti – ca. 600 m, (langs dyrkajord) - Uteoppstalling – ca. 1,5 daa (dyrkajord) - Ny paddock – ca. 0,5 daa (dyrkajord) - Nytt sauefjøs – ca. 350 m2 - Biokullanlegg – ca. 800 m2 (delvis dyrkajord) - Nytt auditorium – ca. 600 m2 - Vindmølle – ca. 12-14 m høy - Øvingsløype for traktor – ca. 5 daa (delvis dyrkajord) - Utvidelse av dagens parkeringsplass - Biogassanlegg et sted ved dagens melkefjøs
Nybygg av orgel til kirke i Steinkjer kommune
Konsulent: Preambulum orgelkonsulent AS
Ombygging av resepsjon på Statens vegvesen trafikkstasjon kontor i Steinkjer
Prosjektet innebærer ombygging av trafikkstasjonen i Steinkjer kommune. Delen av bygget som skal restaureres er ca. 220 kvm, og består av en trafikksentral med skrankeseksjon, teorirom, ventesone, kontor og toalett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.