Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rennebu

Nybygg av fritidsbebyggelse i Rennebu
15 stk på 167/1 og 10 stk på 163/3. Det planlegges med helårsvei frem til alle nye hyttetomter.
Nybygg av fritidsboliger på Gisnåsen
Gnr/bnr: 95/2 del av. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse med infrastruktur på Gisnåsen. 60 dekar.
Fortetting av hytteområde i Rennebu
Formålet med en ny detaljreguleringsplan er å fortette det bebygde området med 8- 9 større tomter og en 12 -13 mindre tomter. På de mindre tomtene vil man foreslå små hytter med en miljøprofil (grønn hytteutvikling), forenklet grunnarbeid med mindre bruk av betong. v tiltakshavere Kristine Gjervan Fjellstad og Arild Fjellstad Gjervan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.