Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Orkland

Nybygg av hytteområde i Meldal
Gnr/bnr: 507/1, 507/3 og 508/1. Max BYA/tomt=170 m2.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Ombygg av kommunehus til flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon i Lensvik
Lensvik kommunehus skal rehabiliteres og omskapes til et flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon. Rehabiliteringsarbeidene vil i hovedsak omfatte innvendig tilpasning av eksisterende arealer for nye brukere og funksjonsområder.
Etablering av turvei og bru i Orkanger
Gnr/bnr: 109/190 mfl. Mål for planen er å regulere en turvegtrasé mellom Forve bru og Vormstad. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende turveg/sti for store deler av traseen. I sør planlegges kryssing av Vorma med bru. Turvegtraseen er totalt 8,4 km lang. Som en del av planarbeidet ses det også på muligheten for å etablere fire nye tilførselsveier til fylkesvei 65, henholdsvis på Nedre By, By, Byagjerdet og Ljøkjel.
Ombygg alt skifte av varmekilde i kulturhus i Løkken
Ombygg av eksisterende varmeanlegg alt konvertering til bioenergi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.