Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Utvikling av ny bydel på Sluppen i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa. Gjennomførelsetid: 12-13 år.
Nybygg av boliger, forettning, kontor mm i Trondheim
Det planlegges følgende byggeformål: Boligbebyggelse, energianlegg, renovasjonsanlegg, kombinert formål bolig/forretning/tjenesteyting og kombinert formål for bolig/barnehage/forretning/tjenesteyting. Planen omfatter også samferdselsareal, til kjørende, gående, syklende og jernbane, grønnstruktur, samt torg. Total BRA innenfor planområdet er 57 780m² BRA, hvorav 45 490 til bolig, 7040m² til forretning/tjenesteyting/kontor, 3850m² til parkering og 1400m² til barnehage.
Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av næringspark på Lensmyra i Inderøy, fase 1
Totalt 70 daa. Gjenstår ca 45 daa.
Nybygg av hotell og messehall i Stjørdal
Ved flyplassen. Ca 20.000-25.000 m2.
Nytt marinteknologiske senter på Tyholt i Trondheim
Tidligere Ocean Space Center. BREEAM Exellent. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet. Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget. I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2, hvorav ca. 5000 m2 er eksisterende bebyggelse som skal bevares. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter. Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg. Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.
Nybygg av næring, apotek og kontor m.m. på Elgeseter i Trondheim, trinn 2
Leieavtale mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Elgesetergate 16 Eiendom AS. Området ligger i et kvartal mellom Vangslunds Gate og Elgeseter Gate, (Elgesetergate 16, samt deler av Elgesetergate 18). I den planlagte leieavtalen utgjør eksklusivt areal for Sykehusapotekene ca. 6 066 kvm. BTA. Inkludert andel av fellesareal, utgjør arealet totalt ca. 7 716 kvm. BTA.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 3
Felles parkeringskjeller. BREEAM Excellent og energiklasse A.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Ombygg til kunstmuseum og nybygg av teater i Trondheim
Gnr/bnr: gnr./bnr: 401/332, 401/195, 401/197, 401/384, 401/340, 410/342 og 401/386.
Ombygg og utvidelse av katedralskole i Trondheim
Rehabilitering og ombygging av bygg med ulike grad av vern, nybygg inkl. idrettshall under bakken. Nybygg på rundt 4.000 kvadratmeter. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er rundt 10.000 kvadratmeter. Gnr/bnr: 400/6 mfl.
Utvikling av område for caravan og utleiehytter og leiligheter i Grong
Planområdet som reguleres nå er ca. 35 daa og omfatter eiendom gnr/bnr 23/4 og 23/4/95. Totalt 600 mål på området. Vil bebygges med hytter og leiligheter.
Nybygg av fritidsleiligheter mm i Oppdal
Parkeringskjeller med ca 170 plasser.
Til- og ombygg av næringsbygg ved universitetsområdet Gløshaugen i Trondheim
Breeam-Nor Excellent. Det nye bygget blir på totalt 11.000 kvadratmeter, hvor ca. 5000 kvadratmeter er nybygg og de resterende 6000 kvadratmeterne er rehabilitering av eksisterende kontorbygg.
Riving og nybygg av barneskole i Stjørdal
Eksisterende skolebygninger skal rives for å gjøre plass til ny barneskole (trinn 1-7). Bruttoareal for bygningsmassen som skal rives er omtrent 6400 m2. Skolen skal dimensjoneres med en totalkapasitet på 540 elever. Bruttoarealet for den nye skolen er omtrent 7100 m2. Skolen skal ikke miljøsertifiseres, men prinsippene for standarden Breeam-Nor skal følges.
Nybygg av hotell og oppstillingsplass for buss ved Steinkjer stasjon
En del av arealene i hotellbygningen mot sør, vil være serviceareal for kollektivknutepunkt- oppstillingsplass for buss.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Leverandør av E5-3. Scene-, lys, lyd- og bildeutstyr: Trondheim Lyd Lås og beslag: Lås og sikring. Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 3
13.000 kvadratmeter stor fotballhall. Hallen skal dimensjoneres for innendørs 11-fotball. BREEAM-sertifisering og plusshusstandard.
Påbygg av kontor m.m. ved kjøpesenter i Trondheim
- Et sammenhengende takpåbygg i en til to etasjer på cirka 3.970 kvadratmeter m2 BRA. - Et påbygg bestående av en etasje med ca. 780 kvadratmeter. - En ny etasje med ca. 470 kvadratmeter. De nye takflatene kan benyttes til en kombinasjon av grønne tak, oppholdsareal og solcellepanel.
Nybygg av oppvekstsenter på Venn i Skaun kommune
Nytt oppvekstsenter dimensjonert for 230 elever og 48 barnehagebarn. Fotavtrykk på mellom 5000 – 5600 BYA
Nybygg av næringsbygg i Namsos
ca. 30 dekar tomt. Formålet med reguleringsplanen er å åpne for en større grad av fleksibilitet til framtidig bebyggelse slik at en kan kombinere næringsvirksomhet med boligformål for en større del av arealet. Arealet BF1 tillates utnyttet til bolig og forretning. Det er i bestemmelsene også åpnet for tjenesteyting. Det tillates forretning av type dagligvareforretning som skal dekke lokale behov for boligområdet. I tillegg tillates det samlokalisert småhandelsvirksomhet og tjenesteyting som mindre blomsterforretninger, kiosk, apotek, frisør og lignende virksomhet. Eksisterende boligbebyggelse blir videreført.
Nybygg av næringsbygg i Heimdal, trinn 4
Adresse: Sandmovegen 24, 26, 26B, 28, 32, 34 og 38.
Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
1.000 m2 næring, 1.000 m2 kjeller og 2.500 m2 bolig. 24-33 boenheter.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Rørvik
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av hyttebebyggelse i Meråker
Hyttebebyggelse som f.eks rekkehytter/flere enheter pr tomt i deler av feltet, og øke utnyttelsesgraden pr tomt.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Nybygg av hytteområde på Hitra
Gnr/bnr 43/40, 41, 42 mfl. 400 dekar.
Nybygg av næringsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Ny-, til- og ombygg av arealer for flyfag inkl. opsjon på byggfaghall ved videregående skole i Trøndelag
I fysisk omfang består prosjektet av følgende (overordnet nivå): Nybygg for flyfag, ca.1848 m2 som inneholder, hangar, verksteder, undervisningsrom, tekniske rom m.m. Påbygg, ca. 321 m2. Det skal etableres en ny etasje på taket av eksisterende skolebygg. De nye arealene rommer garderober, team-rom for ansatte, eksamensrom, elektro-lab, grupperom m.m. Ombygging: I overgang mellom eksisterende skole og nybygg, samt noe mindre rivningsarbeid. Flytting: Eksisterende driftsgarasje flyttes fra nåværende posisjon på øvre gårdsplass, til ny posisjon på nedre gårdsplass. Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn og som ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus. I tillegg til ovennevnte skal det også leveres opsjon på nybygg for byggfagavdelingen ved skolen. Totalt areal ca. 644 m2. Se konkurransegrunnlag med vedlegg for nærmere detaljer.
Nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Storbrenna Sør, ca 48000 m2, Storbrenna Øst ca 28500 m2.
Riving, tilbygg og ombygg på barne- og ungdomsskole i Åfjord
Tilbygget skal ha et bruttoareal på omtrent 1900 kvadratmeter, og vil bestå av blant annet ny hovedinngang, nye lærerarbeidsplasser, undervisningsarealer, elevgarderober for 1.-4. klassetrinn og SFO. Som en del av kontrakten ligger også en betydelig oppgradering av skolens uteområde.
Nybygg av aktivitetspark på Gimse
Det skal legges til rette for skatepark, oppholdssoner, toalett, renovasjon, akebakke, scene, basketballbane, aktivitetssone og lek. I tillegg skal legges til rette for foodtruck og utekjøkken. Deler av gnr. 30, bnr. 1, og 35/87.
Nybygg av hytter, alpin/skileiområde mm i Meråker
Kombinert areal A. Fritidsbebyggelse B1. Fritidsbebyggelse B2-B4. Nærmiljøanlegg D. Idrettsanlegg E. Idrettsanlegg F. Ferdsel.
Nybygg av ishall på Klett i Leinstrand
•A1 - Ishall med garderobe mot sør med eksisterende klubbhus •A2 - Ishall med garderobe mot sør uten eksisterende klubbhus •B1 - Ishall med garderobe mot vest med eksisterende klubbhus •B2 - Ishall med garderobe mot vest uten eksisterende klubbhus
Nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept næring og overnatting. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal Tjurrufattjuva øvre 6.500 m2. Tjurrufattjuva nedre 12.600 m2. Byggesone øvre, 1000 m2 næring/overnatting. Byggesoner nedre 26 enheter.
Nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt og utleie. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal, Tjurrufatmyra 27500 m2, Brennestue 2900 m2.
Nybygg av barnehage i Vola, Røros
6 avdelinger. Planområdet omfatter ca 40 daa lokalisert ved Konstknektveien nord for Røros sentrum med adkomst fra An-Magrittveien.
Nybygg av hytteområde i Røros
Svendslia, nord for Djupsjøen.
Nybygg av næring/industri på Frøya
Ferdig regulert. 130 daa.
Nybygg av hyttefelt på Buhaugen, Seter i Osen
Forslag til plannavn: Molthaugen. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for: • Et mindre hyttefelt med 20-25 hyttetomter for salg og utleie på Buhaugen, samt adkomstvei til hyttefeltet. • Rekkenaust som tilbud for fritidsinnbyggere • Brygge for lasting og lossing av fritidsbåter i havneområdet (båtplass tilgjengelig i felles småbåthavn ved nordmoloen) • Båthotell/lager i det gamle steinbruddet • Åpen utsiktshytte på Tomasneset med mulighet for galleri/bevertning • Fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelsjordbruk
Etablering av næringsareal i Namsos
Planområdet omfatter eiendommene 20/319, 20/153, 20/692 og 20/712. Området er i dag en del av reguleringsplan "Spillumstranda industriområde" vedtatt i 1988. Størsteparten av området er regulert til friområde; park, turveg og idrettsanlegg, samt et mindre området som er regulert som kombinasjonsformål allmennyttigformål, barnehage og forretning, kontor mm.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Rennebu
15 stk på 167/1 og 10 stk på 163/3. Det planlegges med helårsvei frem til alle nye hyttetomter.
Nybygg av fritidsboliger på Gisnåsen
Gnr/bnr: 95/2 del av. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse med infrastruktur på Gisnåsen. 60 dekar.
Nybygg av barnehage på Flå i Melhus
6 avdelings barnehage med 100 plasser.
Fortetting av hytteområde i Rennebu
Formålet med en ny detaljreguleringsplan er å fortette det bebygde området med 8- 9 større tomter og en 12 -13 mindre tomter. På de mindre tomtene vil man foreslå små hytter med en miljøprofil (grønn hytteutvikling), forenklet grunnarbeid med mindre bruk av betong. v tiltakshavere Kristine Gjervan Fjellstad og Arild Fjellstad Gjervan.
Nybygg av hyttefelt i Røros
Planområdet omfatter et areal på om lag 44 daa, og ligger i sin helhet på eiendommen gnr.67, bnr.1.
Nybygg av servicesenter ved Ålistolen
Bygging av servicesenter i forbindelse med ny vei mellom Agdenes og Snillfjord.
Nybygg av kontor, næring mm i Nærøysund
Det planlagte bygget er et kombinasjonsbygg på 5 etasjer der det planlegges næringsvirksomhet som kontorer, kantine, treningssenter og konferansesenter med lokaler som er tilpasset kulturvirksomhet. Det er planlagt å legge til rette for møtefasiliteter med bevertning og leilighetshotell for pendlere og forretningsbesøkende i 5. etasje.
Nybygg av hyttefelt i Nærøysund
Uklart omfang, ev. ca. 15-20 hytter. Gnr/bnr: 271/5 samt gnr. 271 og følgende bnr.; 45, 46, 53, 55, 59, 60, 61, 71, 77, 78, 81 og 83
Nybygg av barnehage i Jensåsvollen
6-avdelings barnehage.
Fortetting av fritidsbebyggelse i Oppdal
Planforslaget legger til rette for fortetting i området, 17 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, annet uteopphold, turdrag, vei, vann og avløp. Planområdet er ca. 125 da. Del av gnr/bnr 190/1 og 191/1.
Etablering av utleiehytter, badehus og småbåtanlegg i Leka
Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av utleiehytter i turistøyemed. Det planlegges for opp mot ti utleiehytter, infrastruktur, badehus og småbåtanlegg.
Nybygg av hytter på Kjølen ved Budalen
360 dekar. Gnr/bnr: 131/2, 137/2.
Nybygg av utleiehytter, småbåthavn, naust mm i Nærøysund
Gnr/bnr 33/117, 118, 119, 120. 17,8 mål. Privat grunneier Svenn Magne Edvardsen.
Nybygg av naust og nye hyttertomter i Verdal
Statskog ønsker nå gjennom en detaljplanprosess, i dialog med kommunen og hytteeierne i området, å komme fram til egna løsninger for båtlagring i Storholmen-området som blir så lite framtredende som mulig. Vi ser for oss at dette her best kan oppnås gjennom å samle naustplassene i mindre grupper og samtidig legge rammer som forutsetter så små bygninger, felles- eller enkeltnaust, som praktisk mulig. Naustet skal som utgangspunkt være lagringsplass for relativt små båter, ikke uthus for opphold. Statskog ønsker derfor parallelt med nausttemaet også å se nærmere på mulighetene for nye hyttetomter i Storholmen-området. Et foreløpig anslag kan være inntil 10 tomter.
Utvidelse av landbruksskole i Steinkjer
Planområdet er ca. 190 daa. Aktuelle kjente planer i dag: - Ridesti – ca. 600 m, (langs dyrkajord) - Uteoppstalling – ca. 1,5 daa (dyrkajord) - Ny paddock – ca. 0,5 daa (dyrkajord) - Nytt sauefjøs – ca. 350 m2 - Biokullanlegg – ca. 800 m2 (delvis dyrkajord) - Nytt auditorium – ca. 600 m2 - Vindmølle – ca. 12-14 m høy - Øvingsløype for traktor – ca. 5 daa (delvis dyrkajord) - Utvidelse av dagens parkeringsplass - Biogassanlegg et sted ved dagens melkefjøs
Fortetting av hytteområde i Ørland
5 nye tomter samt et nytt naustområde. Planendringen omfatter: Fire nye hyttetomter. En ny boligtomt. Adkomst til tomtene fra eksisterende vei Hestnesveien. Et nytt naustområde med plass til 10-12 naust inkl. adkomst og parkering. Byggegrense mot sjøen for hele planen. Nytt avløpsanlegg og utslipp i sjø for de nye tomtene
Nybygg av hytter på Vaagan
Maks BYA på hyttene er 60 kvm. Tomtene på mellom 400-600 m2.
Nybygg av kolonihage i Malvik
Planen er å tilrettelegge for kolonihage med 24 kolonihagehytter. I tilknytning til kolonihagen planlegges det et felleshus, parkering, lekeområde og tilhørende grønnstruktur som skal fungere som intern adkomstveg i kolonihagen. Planområdet ligger ved Moarommet, som et mindre hytte- og boligområde ved Herjuan i Malvik.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.