Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trøndelag fylke

Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i Tiller
GNR/BNR: 315/441, 315/373 mfl 5-8 etasjer. Barnehage kan bygges i to etasjer, maks 1200 m2 BRA. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BKB4, 23,4 daa. Detaljhandel.
Nybygg av energi- og næringspark i Berkåk
BN2, 23,5 daa. Ordinær næringsvirksomhet.
Nybygg av skole i Verdal
Gnr/bnr: 36/75, 68/80 og 521/1.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 12.148 m2.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Hitra
Trinnvis utbygging for trinnene 1-4, 5-7 og 8-10.
Riving av barne- og ungdomsskole og nybygg av barneskole i Trondheim
Nye Stabbursmoen skole skal bygges for 420 elever, og skal ha mulighet for en senere utvidelse til 560 elever.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 10.979 m2.
Nybygg av kombinasjonslokaler på Ørland, trinn 1
2000-4000 m2 nye kombinasjonslokaler.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 6252 m2.
Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
1.000 m2 næring, 1.000 m2 kjeller og 2.500 m2 bolig. 24-33 boenheter.
Nybygg av hytte- og boligområde i Røros
375 dekar. Planen skal legge til rette for kombinert bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende teknisk infrastruktur på eiendommen gnr. 152 bnr. 7 i Galåen.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Nybygg av barnehage i Verdal
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny barnehage i Vinne i Verdal kommune, samt å sikre areal til tilhørende ute-/lekeareal. Planlagt ny barnehage vil erstatte fire eksisterende/nylig nedlagte barnehager i Verdal (Garnes, Ness, Vinne og Kanutten barnehager), og vil måtte romme rundt 120 barn. Nytt ute-/lekeareal vil være tilgjengeleig på kveldstid og på den måten innlemmes som en del av nærmiljøanlegget som allerede eksisterer i området. Planområdet er omtrent 11 mål og består av tre kommunale eiendommer: gnr/bnr 282/82m 282/86 og 282/109
Nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Storbrenna Sør, ca 48000 m2, Storbrenna Øst ca 28500 m2.
Nybygg av næringsområde i Fillan sentrum
Gnr/bnr 95/1 mfl. Når området er ferdig regulert, skal området benyttes til følgende hovedformål; forretning/kontor/industri og forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av ishall på Klett i Leinstrand
•A1 - Ishall med garderobe mot sør med eksisterende klubbhus •A2 - Ishall med garderobe mot sør uten eksisterende klubbhus •B1 - Ishall med garderobe mot vest med eksisterende klubbhus •B2 - Ishall med garderobe mot vest uten eksisterende klubbhus
Nybygg av folkehøgskole på Mausund, trinn 1
Plassering: Ovenfor Varden Stadion. Planen skal legge til rette for utbygging av Øyrekka Folkehøyskole med tilhørende skolebygg, boligbebyggelse og annen nødvendig infrastruktur. Gnr/bnr: 65/283, 65/45.
Utbygging av hyttefelt i Røros
Planarbeidet har som formål å legge til rette for videre utbygging av Mattislia hyttefelt. Foreløpig legges det opp til en utvidelse av hytteområdet med 22 nye tomter. Området skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er 141 daa.
Nybygg av hytter i Frosta
Forslag til endringer innen tre vedtatte reguleringsplaner ved Vigtil /Småtta i Frosta kommune. Det ønskes vurdert endret tilrettelegging for ca. 20 nye hyttetomter Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: • hytte- og friluftseiendommene gnr. 27, bnr. 45 og gnr. 27, bnr. 26, • landbrukseiendommene gnr. 27, bnr. 2, gnr. 27, bnr. 4 og 8, gnr. 27, bnr. 17, gnr. 27, bnr. 56 og gnr. 28, bnr. 1. • utskilte hyttetomter gnr. 27, bnr. 12, 13, 18, 20-25, 27, 29, 33-56, 58-62.
Nybygg av hytter i Ogndal
14 hyttetomter til salgs.
Ombygg til helsesenter i Kyrksæterøra
Ombygg av butikk til legesenter.
Nybygg av hytter ved Djupsjøen i Røros
Bebyggelse: max 250 m2/tomt.
Nybygg av barnehage i Oppdal
Planlagt barnehage skal ha 4 avdelinger med 80 barnehageplasser totalt, hvor det er cirka 46 store og 34 små barn.
Nybygg av naust og nye hyttertomter i Verdal
Statskog ønsker nå gjennom en detaljplanprosess, i dialog med kommunen og hytteeierne i området, å komme fram til egna løsninger for båtlagring i Storholmen-området som blir så lite framtredende som mulig. Vi ser for oss at dette her best kan oppnås gjennom å samle naustplassene i mindre grupper og samtidig legge rammer som forutsetter så små bygninger, felles- eller enkeltnaust, som praktisk mulig. Naustet skal som utgangspunkt være lagringsplass for relativt små båter, ikke uthus for opphold. Statskog ønsker derfor parallelt med nausttemaet også å se nærmere på mulighetene for nye hyttetomter i Storholmen-området. Et foreløpig anslag kan være inntil 10 tomter.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Totalrenovering av svømmeanlegg i Namsos kommune
Det skal sprenges ut en ca 30 ml lang tunell i fjell som skal fungere som ekstra rømningsvei fra svømmeanleggt.
Opprusting av kommunehus i Sistranda
Det er behov for tilleggsmidler for å komplettere oppgradering/utskifting av tak og utskifting av vinduer m.m. på Rådhuset. I forbindelse med utskifting av taket anser vi det som nødvendig at det også etterisoleres og byttes ventilasjon. Presiserer at bytte av ventilasjon gjelder A- fløya, NAV og prestekontoret. Nødvendig å foreta oppgradering av kontorløsningene på teknisk da disse lokalene er veldig slitt og trenger nødvendig oppgradering.
Nybygg av hytteområde i Oppdal
Område A: 6 tomter a 750 m2. Planområdet omfatter ca. 157 dekar. Det planlegges 25 tomter fordelt på tre områder med tomtestørrelse 500 – 750 m2, adkomst utvidet fra eksisterende private adkomster fra Nerskogvegen FV 6516. Et alternativ til kjørbar vei frem til hver tomt er å anlegge felles parkering med opplegg for lading av el-bil og gangstier til tomtene.
Universell tilpasning/utforming av bygningsmasse ved skole på Skatval
Det skal settes opp et tilbygg på ca.200 m2 ved Skatval barneskole. Tilbygget, som skal bygges sammen med dagens skole, og huse en egen avdeling for barn med særskilte hjelpebehov. Herunder garderobe, bad, kjøkken/base, hvilerom, sanserom, teknisk rom samt flere arbeidsrom. Opparbeidelse av utomhus areal i tilknytning til tilbygget inngår.
Nybygg av klubbhus mm i Vikhammer
Nybygg av klubbhus og videreutvikling av området.
Nybygg av friluftsavdeling for barnehage ved oppvekstsenter i Hitra kommune
Friluftsavdelingen skal plasseres nord-østfra eksisterende Barman oppvekstsenter over samme eiendom (Gnr.11/Bnr.22). Avdelingen er dimensjonert for en storbarnsavdeling (over 3 år) med maks 24 barn og maks 6 ansatte.
Tilbygg og rehabilitering av bygård i Trondheim kommune
Innvendig ombygging/ rehabilitering og teknisk oppgradering av eksisterende bygg, men også søknad om tilbygg på byggets nordside for løfteplattform. Bygningen har antikvarisk verdi i verneklasse C.
Etablering av turvei og bru i Orkanger
Gnr/bnr: 109/190 mfl. Mål for planen er å regulere en turvegtrasé mellom Forve bru og Vormstad. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende turveg/sti for store deler av traseen. I sør planlegges kryssing av Vorma med bru. Turvegtraseen er totalt 8,4 km lang. Som en del av planarbeidet ses det også på muligheten for å etablere fire nye tilførselsveier til fylkesvei 65, henholdsvis på Nedre By, By, Byagjerdet og Ljøkjel.
Ombygg alt skifte av varmekilde i kulturhus i Løkken
Ombygg av eksisterende varmeanlegg alt konvertering til bioenergi.
Etablering av automatisk brannslokkeanlegg/sprinkleranlegg på tre kirker i Oppdal kommune
Forsterke brannvernet i våre tre kirker, Oppdal/Lønset/Fagerhaug, med automatisk brannslokkeanlegg/sprinkleranlegg. Alle tre kirkene er trekirker fra henholdsvis 1651, 1863 og 1921.
Rehabilitering av barnehage i Midtre Gauldal
Barnehagen har blant annet behov for nye praktiske romløsninger, etterisolering, nye vinduer, og oppgradering av tekniske anlegg.
Etablering av toalettbygg og tørkerom for skisko ved klubbhus i Trondheim kommune
Tiltaket befinner seg under den eksisterende terrassen på Skistua, noe som skal sikre åpenhet til allmennheten. I forbindelse med arbeidet skal inngang til kjeller forbedres og terreng rundt senkes slik at sti og tilgang til toaletter er universelt utformet. Det skal i tillegg bygges tørkerom for skisko i forbindelse med utleie som drives av skiklubben.
Oppgradering av lekearealer, sykkelbane, volleyballbane og ny paviljong ved friområde på Flatåsen i Trondheim kommune
Eksisterende grusbane og belysning rammes tydeligere inn. Det blir oppgradert sykkelbane rundt grusbanen, ny paviljong og volleyballbane i vest, hinderløype i sør og zipline i øst. Kunsten "hoppeballer" med skilpadden får en tydeligere innramming og blir møteplass for området. Snarvegen gjennom området blir oppgradert, det vil bli flere samlingsplasser og benker, samt ny vegetasjon.
Ombygg av kontor i Namsos kommune
Lokalene som Namdalsavisa (NA) holder til i dag skal bygges om og leies ut til namsos kommune. Ombyggingen består av oppussing av eksisterende kontorlokaler, samt bygging av nye kontorer. Anskaffelsen gjelder både bygningsmessige arbeider og tekniske instalasjoner.
Ombygg av kontorbygg i Snåsa sentrum
Følgende funksjoner skal dekkes i bygget: 1. etasje: - Avdelingskontor for Sparebanken Midt-Norge. - Bibliotek. - Kulturskolen. - Ungdomsklubb. - Gielem. 2. etasje: - Statsforvalteren - reindriftsforvaltningen. - Sametinget.
Ombygg av rorbuer i Rørvik, Nærøysund kommune
Eiendommen skal brukes til praksisareal for naturbruksutdanningen ved Ytre Namdal videregående skole.
Utskifting av kunstgress på kunstgressbane i Levanger kommune
Det skal installeres nytt grønt kunstgress som tilfredsstiller kravene til toppfotball, FIFA Quality PRO med banestørrelse 105m x 68m. Totalt kunstgressareal 76 x 123 meter. Eksisterende kunstgress skal fjernes.
Nybygg av orgel til kirke i Steinkjer kommune
Konsulent: Preambulum orgelkonsulent AS
Oppgradering av svømmehall i Hommelvik
Oppgradere nåværende renseanlegg for tilpassing av bruksfrekvensen.
Utskifting av heis ved universitet i Trondheim kommune
Hovedmålet til prosjektet er å etablere ny heis mellom 1.etg og kjellerarealer. Jobben består i å sikre eksisterende vernet hvelvet himling i kjeller med en stålkonstruksjon før det etableres gjennomføring i gulvet fra 1.etasje ned i kjeller. Videre skal eksisterende heissjakt konverteres til teknisk sjakt og rehabliteres utvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.