Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sykkylven

Nybygg av fritidsboliger ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune
Ca. 25 hytter. Planforslaget tilrettelegger for etablering av nye fritidsboliger, utbedring av eksisterende vegsystem, samt etablering av nytt teknisk anlegg i et område som er avsatt til fritidsboligformål i kommunedelplanen for areala kring Nysætervatnet. Arealet er delvis utbygget med eksisterende fritidsboliger. Forslagsstiller er en gruppe sammensatt av grunneiere innenfor planområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.