Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stranda

Nybygg av landskapshotell i Stranda
Hotellprosjektet på Ljøen gir et samlet volum pr. nå på ca. 3 470 m2 BTA fordelt et hovedvolum, 5 frittstående hytter og spa- og velværeavdeling. I tillegg etableres et landskapsintegrert parkeringsanlegg på ca. 1 850 m2 BTA. Reguleringsplanen tilrettelegger for at hotellet kan utvides på sikt. Hotellområdet på Ljøen er delt inn i 4 delområder definert som: • BH1 - Hovedbygningen hvor hotellets felles funksjoner er lokalisert, lobby, resepsjon og restaurant sammen med ca. 20 hotellrom. Volumet fordeles på fire etasjeplan med hovedadkomst fra toppetasje. • BH2 - Frittstående hytter plassert i de bratte partiene av området, der volumets tak er en refleksjon av terrengets hellning. • BH3 - Spa-og velværeavdeling plassert i planområdets sydvestre del ved planforslagets nederste landskapsplatå. • BH4 - Landskapsintegrert parkering i tilknytning til hovedvolum er lagt som separat bygningsvolum og lagt inn i landskapet, slik at de to volumene ikke vil ha visuell eller fysisk forbindelse og bedre tilpasses terrenget.
Ombygg till hotell og leiligheter på Sunnmøre
Gnr/bnr 8/135 ‐ 8/137‐ 8/37 og 8/38. Hotell med 20-25 rom, restaurant og uteservering til 150-200 personer. 16 seksmannshytter, resepsjon med en liten matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.