Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Flå

Nybygg av fritidsboligområde i Flå
Planforslaget er på ca. 460 daa och legger til rette for 135 frittliggende fritidsboliger og tre delområder for konsentrert fritidsbebyggelse (131 boenheter).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.