Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Haram (1)
Hareid (0)
Herøy (0)
Molde (0)
Rauma (0)
Sande (0)
Smøla (0)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (0)
Surnadal (0)
Sykkylven (0)
Tingvoll (0)
Ulstein (0)
Vanylven (1)
Vestnes (0)
Volda (0)
Ålesund (1)
Ørsta (0)
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Rovde, Vanylven
Målsetjing med planen er å leggje til rette for: • Å auke produksjon av smolt • Å leggje til rette for at fisk med større snittvekter kan setjast ut i sjø • Føre opp nye produksjonsbygg med nødvendige funksjonar • Kai for å betre transport på kjøl • Fylle ut i sjø for å auke næringsareal • Sikre/gjenbruk av matjord • Regulere areal til gang- og sykkelveg • Tiltak for trafikktrygging (avkøyrsler) Det blir lagt opp til byggjehøgde med gesimshøgd inntil 15 m over planert terreng.
Utvidelse av produksjonslokale på Ellingsøya
Gnr/bnr 160/2 med flere. Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.