Alle aktuelle industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (2)
Averøy (9)
Fjord (0)
Giske (2)
Gjemnes (1)
Hareid (1)
Herøy (1)
Molde (0)
Rauma (2)
Sande (2)
Smøla (2)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (0)
Surnadal (0)
Sykkylven (1)
Tingvoll (1)
Ulstein (0)
Vanylven (2)
Vestnes (2)
Volda (0)
Ålesund (2)
Ørsta (0)
Etablering av nytt næringsområde i Giske
Det aktuelle området ligg på gbnr. 7/196 m. fl. 250 mål. Formålet med planarbeidet er å justere gjeldande reguleringsplan for veg, byggjegrense, VA-trase, byggjehøgde, utnytting, m.m.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Tøfta, Averøy
Gnr/bnr 62/1 m.fl. Produksjonen skal skje i et lukket merdbasert anlegg som skal plasseres i et kunstig basseng skutt ut i fjellet på land på Tøfta. Anlegget skal bestå av inntil 28 tette merder på 20.000 m³ der hver merd utgjør sin egen smittemessige enhet, til sammen 560 000 m³ og en omsøkt årsproduksjon på 30.000 tonn fisk. To parallelle merdrekker skal plasseres i et basseng utskutt i fjell som er ca. 450 meter langt, ca. 85 meter bredt og 35 meter dypt, noe som tilsier et bassengvolum på ca. 1,34 mill. m³ sjø.
Etablering av næringsområde i Vanylven kommune
257 daa. 106/1, 2, 4, 8. Etter at planlagt tiltak er gjennomført skal området fungere som eit industri-/lagerområde (mogleg fiskeoppdrett).
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg i Averøy
gnr./bnr.: 51/1, 52/55, 52/589 og 52/590. Det er planlagt en langsiktig, trinnvis utbygging av landbasert oppdrettsanlegg som ved maksimal utbygging omfatter produksjon av 40.000 tonn fisk pr. år. Det er dette som legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. I første omgang er det søkt om konsesjon for et anlegg på 20.000 tonn. Det legges opp til en robust reguleringsplan som legger til rette for utvikling over tid. Produksjon av fisk skal være kjernevirksomheten for AIP videre. Reguleringsplanen skal dekke de behov som knytter seg til denne type virksomhet. Det er planlagt oppdrett av laks, fra stadiet egg og til slakteklar fisk. Det forutsettes etablering av anlegg for alle stadier: klekkeri, smolt, ungfisk og slakteklar fisk. Det ønskes i reguleringsplanen også å legge til rette for etablering av kontorfasiliteter, hybler for skiftarbeid, spiserom, administrasjonsområde samt evt. slakteri. Det vil tilrettelegges for høy utnyttelsesgrad i området, med byggehøyder mellom 10 og 15 meter. Planlagte bygninger er prefabrikkerte isolerte stålbygg. Det vurderes å benytte solcellepanel på bygningene. Det vil bli etablert rørledning for sjøvanninntak og avløpsledning i Bremsnesfjorden.
Utvidelse av oppdrettsanlegg i Smøla kommune
Gnr/bnr 53/2, 23. Utvidelse av virksomhet: produksjonen av yngel settefisk og behov for ekstra arealer til den planlagte utvidelsen. I tillegg ønskes det å tilrettelegge tilstøtende arealer for fremtidig næringsvirksomhet.
Utvidelse av landbasert settefiskanlegg og nybygg av næaringsarealer i Sagvågen på Ertvågøya
I planforslaget er det tatt inn to næringsareal, et på hver side av fylkesvegen. Utbygginga skal skje i flere byggetrinn over en lengre tidshorisont og vil starte på sørlig del av BN1, deretter på nordlig del etter hvert som behovet melder seg
Nybygg av industri og lager i Herøy
Areal ca. 10 000 kvm.
Nybygg av produksjonsanlegg for hydrogen på Smøla
Interreg-prosjekt: G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas).
Etablering av industriområde i Sande kommune
Det er i plansamanheng utlagt noko industriområde ved Coop-butikken.
Rehabilitering av verksted i Åndalsnes
Lokaler for Formålsbygg, Kommunalteknikk med gartnertjeneste, Vann/ Avløp og maskinverksted.
Ny akvakulturlokalitet for etablering av makroalger ved Skjellingen i Kristiansund
Etablering av to rigger på et 350 dekar stort område ved Skjellingen.
Nybygg av kallager i Sykkylven
Strøsandlager (kallager). Innvendig takhøyde 8 meter. 20 x 30 m.
Etterisolering av tak verkstedbygg ved Hustadvika vgs i Hustadvika kommune
Arbeidet omfatter etterisolering av tak verkstedbygg ved Hustadvika vgs.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.