Aktuelle nybygg av boliger i Trøndelag fylke

Nybygg av studentboliger i Trondheim
Lås og Beslag: Beslag-Consult AS Baderomskabiner: Badelement Norge AS
Nybygg av boliger og forretning i Trondheim
Ca 250 leiligheter. Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Nybygg av boliger og forretningsbygg i Trondheim
Gnr/bnr. 94/4, 43 (del av), 326, 330. 6-12 etasjer.
Nybygg av boliger i Trondheim
Hensikt med planen er å legge til rette for mellom 150 - 180 boenheter hovedsakelig i leilighetsbygg, og noen rekkehus lengst i nord. B1 nord planlegges tilrettelagt for rekkehusbebyggelse i to til tre etasjer og et leilighetsbygg i tre til fire etasjer med om lag 32 boenheter. På felt B2 tilrettelegges det for leilighetsbygg på tre til seks etasjer langs hovedvegen. Leilighetsbyggene skjermer det vestvendte uteområdet fra støy. Inne i tunet tilrettelegges det for noen rekkehus som en videreføring av bebyggelsesstrukturen i felt B1.
Nybygg av rekkehus og flermannsboliger i Malvik, delfelt B3
Totalt skal det bygges mellom 450-460 boenheter i området. Felt B3 består av: B3.1= Leilighetsbygg og rekkehus/flermannsboliger, 3-4 etasjer, ca. 30 boenheter. B3.2= Leilighetsbygg og rekkehus/flermannsboliger, 3-4 etasjer, ca. 50 boenheter. B3.3= Rekkehus/flermannsboliger, 3 etasjer, ca. 22 boenheter. B3.4= Rekkshus/flermannsboliger, 3 etasjer, ca. 20 boenheter. Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lilleby (ny bydel)
Gnr/bnr: 415/20, 22, 24 og 244. 3-8 etasjer. 124 leiligheter og 7 rekkehus.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Bjugn
89-90 tomter. 100-120 enheter. I hovesak eneboliger. Området er ferdigregulert.
Nybygg av boliger på Løvset i Melhus
Formålet med planforslaget har vært å tilrettelegge for utbygging av boligbebyggelse i form av rekkehus og blokkbebyggelse med tilhørende grøntanlegg og infrastruktur på Løvset, nedre Melhus. 2-4 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Hommelvik
3-5 etasjer. SBRA: 4.500 m2 Gnr/bnr: 57/14, 15, 88, 92, 103 og 108. Adresse: Øyavegen 2, 4, 6, 8 og 10. Området består i dag av eneboliger med tilhørende uthus. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende lek- og fellesareal og teknisk infrastruktur.
Nybygg av boliger i Klæbu, trinn 1
Bygging av 33 stk. rekkehus, 3 stk. 2-mannsboliger, 24 eneboliger og 1 stk. 6-manns bolig samt p-kjeller. Prosjektet blir bygd ut i flere trinn, over en 10 års periode. Totalt ca. 450 daa.
Nybygg av leiligheter og butikk på Byåsen, Trondheim
Ca. 2.000 m2 næring og 4.000-5.000 m2 boliger. Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Nybygg av boligområde i Oppdal
Gnr/bnr: 283/118 og 284/1. 64 daa. Minst 60 enheter.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 2
I dag er flere delfelt ubebygd mens maks grensen for antall boenheter på 465 er nådd. Økningen på 75 boenheter foreslås lagt til de ubebygde delfeltene; B05 og B11-B12. Felt B10 omreguleres til grønnstruktur og bakkeparkering.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 2 mfl.
Gnr. 65 bnr. 1247, 741 mfl. Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Nybygg av boligområde i Melhus
Planforslaget legger opp til en kombinasjon av 4- og 6-mannsboliger, samt et leilighetsbygg med 12 boenheter, med tilhørende uteområder og nødvendig infrastruktur.
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Trondheim
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med rekkehus og leiligheter, samt innkjøring til parkeringskjeller og et næringslokale på gateplan mot Håkon Magnussons gate. Bygningene avtrappes fra seks etasjer i nord ned til to etasjer i sør. Planområdet er om lag 3,7 daa, og det planlegges for 40 boliger og 400 m² til kontor/tjenesteyting. Gnr/bnr 414/400 og deler av Gnr/bnr 414/1 m.fl.
Nybygg av eneboliger og rekke-/kjedehus i Indre Fosen
Tomtene vil selges til privatpersoner og utbyggere.
Nybygg av boligområde på Sjønhalsen, Sistranda
Gnr/bnr: 5674, 56/18, 1431/7 og 56/52.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av leiligheter og butikk i Trondheim
Gnr/bnr: 17/223, 213, 980, 328, 395 og 805. 25-30 leiligheter.
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt skal det bygges ca. 500 boenheter på området.
Nybygg av boligområde i Kolvereid
Gnr/bnr 62/9 mfl. Det er et foreløpig anslag på ca. 30 tomter. En blanding mellom eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus og mindre leilighetsbygg. Reguleringsområdet er på ca. 65 daa.
Nybygg av kombinert forretnings- og boligbygg i Stjørdal
Det planlegges ca. 24 leiligheter i 2. – 6. etasje, ca. 480 m2 forretning/ kontor i første etasje. I første etasje og på mesanin er det også adkomst til boliger, sykkelparkering og boder. Kjeller vil i sin helhet bli benyttet til bilparkering. Areal over bakkenivå er planlagt på ca. 3000 m2 BRA fordelt med inntil 500 m2 BRA forretnings- og næringsformål og inntil 2500 m2 BRA boligbebyggelse.
Nybygg av fritidsboliger i blokkformasjon og hytter i Stølen
Planområde: 4,15 daa. Gnr/bnr: 293/2, 49. FB1, hytter, 12 enheter. FB2 blokk, 20 enheter.
Nybygg av internat på Mausund, trinn 2
Plassering: Ovenfor Varden Stadion. Planen skal legge til rette for utbygging av Øyrekka Folkehøyskole med tilhørende skolebygg, boligbebyggelse og annen nødvendig infrastruktur. Gnr/bnr: 65/283, 65/45.
Nybygg av boliger og industri/forretning på Marøya
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av eneboliger i rekke, leiligheter/motell og restaurant i Frosta
Privat reguleringsplan på eiendommene gnr. 62 bnr. 8, 9, 10 og 12, med formål om å tilrettelegge for boliger og restaurant-/motelldrift med tilhørende funksjoner. På den vestre eiendommen (bnr. 12) ønsker de å tilrettelegge for 7 eneboliger i rekke. Eiendom med bnr. 8 inneholder en én-etasjes bygning hvor det tidligere har vært drevet vertshus og hotell. Eiendom med bnr. 12 er i dag ubebygd, men det har stått en bygning der for den tidligere vertshusog hotelldriften som ble revet i 2013. Eksisterende bygning planlegges bevart og tilrettelagt for 4 leiligheter, restaurant og 4 motellrom. Tilhørende funksjoner som renovasjonsanlegg, felles lekeplass, parkering og busslomme skal inngå i planen.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer
Planen omfatter eiendom 192/701 og deler av 192/70.
Tilrettelegging for sentrumsbebyggelse med bolig og næring i Rissa
Gnr/bnr 122/22 m.fl. Nytt areal bolig 2030 m2 BRA. Nytt næringsareal 400 m2. Takterrasse.
Nybygg av omsorgsboliger i Midtre Gaudal, trinn 2
30 boliger fordelt på 3 byggetrinn.
Riving av låve og nybygg av rekkehus med parkeringskjeller i Malvik
Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av boliger i Tanem
18-22 leiligheter. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for mer variert bebyggelse på Tanem ved å bygge HC-vennlige og lettstelte leiligheter. Leilighetene planlegges med størrelser på 40-100 m², med tilgang til veranda. Planområdet omfatter først og fremst de private eiendommene gnr/bnr 539/7 og 539/214, og vegareal på gnr/bnr 545/3 og 539/188.
Nybygg av boligområde i Rørvik
210 bnr 34 - 210/34 - m.fl. Planomårdet er ca 48 daa.
Nybygg av boligområde på Kvislabakken, Stjørdal
Utbyggingsområdet er ca. 5000 m2. 14-16 enheter. Rekkehus og leiligheter 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Melhus
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lavblokk i inntil 3 etasjer i Arnenvegen på Lundamo, med maksimalt 15 boenheter med tilhørende parkering og leke- og uteoppholdsarealer. Parkering planlegges løst med bakkeparkering i 1.etasje, og leiligheter i ulike størrelser i 2. og 3.etasje.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges ca. 500 boenheter på området.
Nybygg av boliger for rus/psykiatri på Kolvereid i Nærøysund
Halsanvegen 1, 5 og 3. Det skal oppføres 2 nye boligrekker og 1 separat boenhet. 5 ROP-boliger, 1 akuttbolig, aktivitetsbase, personalbase, fellesareal, mindre bygninger med tilhørende utendørs anlegg.
Nybygg av leiligheter i Rørås
Gnr/bnr: 138/133, 138/234 og 138/243 mfl.
Nybygg av leiligheter i Inderøy
Området er ca 5,7 daa. Gnr/bnr: 318/171, 118/178.
Nybygg av småhus i Hitra kommune
Boligene skal bygges i kretsene Barman, Fillan og Strand, og boligene skal bygges i etablerte boligfelt. Prosjektering, levering og ferdigstillelse av 12 stk nøkkelferdige boliger. Gnr/bnr: 11/90, 11/93, 11/94, 93/124, 120/167 og 120/168.
Nybygg av leiligheter i Verdal
Planområdet er på ca. 2,6 daa. . Parkering planlegges i en fellesgarasje i førsteetasje mot nordøst, med innkjøring via gangveg i sør. 12 leiligheter utformet som byvilla i 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Orkanger
Planområdet er ca 4 daa. 12-14 enheter.
Fortetting av boligområde i Trondheim
Det planlegges fem boenheter i rekkehus og fire boenheter fordelt på to tomannsboliger. Det største volumet legges langs Munkvollvegen og utformes som rekkehus, mens to vertikaldelte tomannsboliger plasseres i nord og sør lenger inne på eiendommen. Sammen danner dette et tun med felles uteoppholdsareal.
Nybygg av boliger på Sistranda i Frøya kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for boligformål (ca. 15-20 boliger) med tilhørende anlegg. Planområdet vil reguleres med fire delområder B1-B4, fra eneboligfelt til konsentrert boligbebyggelse. Innenfor det vestre feltet (B1) legges det til rette for boliger (ca. 9 stk.) med målgruppen mennesker med rus og psykiatri (ROP-boliger)/eget prosjekt.
Nybygg av boliger til boligsosiale formål på Sistranda i Frøya kommune
Innenfor det vestre feltet (B1) legges det til rette for boliger (ca. 9 stk.) med målgruppen mennesker med rus og psykiatri (ROP-boliger).
Nybygg av eneboliger i Frosta
Minihus. Tidligere sopptomta. Denne planen kommer i to fysiske deler. Del 1 vil bli startet først og del 2 blir startet noen måneder etter del 1. Dette oppstartreferatet gjelder for begge delene. Del 1. 8 eneboliger fra 40 m2 til 160 m2 BRA totalt. Mulighet for anneks, veksthus, lysthus, bod, garasje / carport på egen tomt. Del 2. 2 naust med boder for boligene i del 1 av planen, samt for grunneier og for allmennheten. God tilgjengelig strandsone for alle. HC - tilpasset.
Nybygg av eneboliger på Binde i Steinkjer
Berethaugen 13, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31.
Nybygg av eneboliger i Steinkjer kommune
Vestermarkvegen 6, 35 og tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av rekkehus i Melhus
Gnr/bnr: 36/194 mfl. Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av inntil 11 boenheter i form av nybygg rekkehus og bruksendring av eksisterende bebyggelse i et etablert boligområde. Utviklingen av boenhetene er planlagt i form av etablering av 5 nye rekkehus på gnr/bnr 36/194, samt bruksendring fra enebolig til flermannsboliger i de eksisterende byggene innenfor planområdet.
Nybygg av eneboliger på Byafossen i Seinkjer
8 mindre eneboliger i kjede inklusive adkomstvei.
Nybygg av eneboliger i Steinkjer
Tomt 1, 2, 3, 4 og 5.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig i Høylandet kommune
Bygging av to eneboliger og en tomannsbolig. Tomter for eneboliger er tomt nr. 11 og tomt nr. 12, og tomt for tomannsbolig er tomtene nr. 1 og 2.
Nybygg av eneboliger i Overhalla
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av tomannsbolig i Overhalla
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av bolighus i Vinjeøra og Valsøyfjorden
Prosjektet omfatter bygging av 2 stk nøkkelferdige boliger. Hver boenhet skal være 4 roms på min 70 m2 til maks 95 m2 BRA. Alle boenheter bygges uten sokkel. Adresse til boligene: Russerveien 1, Vinjeøra. Gnr/bnr: 118/130, tomteareal: 989 m2, Arntrøvegen 10, Valsøyfjorden. Gnr/bnr: 310/128, tomteareal: 753 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.