Aktuelle nybygg av boliger i Trøndelag fylke

Flatanger (1)
Frosta (1)
Frøya (7)
Grong (0)
Heim (2)
Hitra (5)
Holtålen (4)
Inderøy (2)
Leka (0)
Levanger (7)
Lierne (1)
Malvik (10)
Melhus (4)
Meråker (0)
Namsos (1)
Oppdal (5)
Orkland (10)
Osen (0)
Overhalla (1)
Rennebu (0)
Rindal (4)
Røros (2)
Selbu (1)
Skaun (4)
Steinkjer (7)
Stjørdal (12)
Trondheim (59)
Tydal (1)
Verdal (5)
Åfjord (1)
Ørland (5)
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.fl.
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 350 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus.
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
Nybygg av boliger og dagligvarebutikk på Leangen i Trondheim
5-7 etasjer. Dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter, rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Trondheim
Gnr/bnr. 25/8 teig 3, 25/141, 25/161, 25/152 og 25/132. Ca 170 nye boliger herav 42 leiligheter, 111 boliger i rekkehus (74 rekkehus og 37 leiligheter) og 17 boliger i enebolig i kjede (11 enebolig og 6 leiligheter). 2-4 etasjer. Planer på totalt 290 stk boliger fordelt mellom Boligbyggelaget TOBB och Trym på området "Reppe".
Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nybygg av leiligheter i Heimdal, trinn 3
Kostnaden er den totale for alle trinn. 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger i Klæbu
Området er 26,1 dekar.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 3 og 4
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
Nybygg av boliger og parkering i Trondheim, trinn 1
Gnr/bnr: 197/535, 540, 579 mfl. Trinnvis utbygging. Hus D og E.
Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim trinn 1
Etappevis utbygging i 10-15 år. 5-8 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Stjørdal
Gnr/bnr: 101/251, 113/88, 102/1241 (delvis) og 113/91 (delvis). S-bRA på 5500 – 6000 m2.
Nybygg av boliger på Tiller i Trondheim kommune, trinn 4
2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Infrastruktur er opparbeidet. Gnr/Bnr: 324/177, 324/5 og 325/220.
Nybygg av boliger, butikker og energistasjon i Melhus kommune
Ca. 54 boliger, 1500 m2 dagligvare, 1400 m2 handel, og 900 m2 energistasjon. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og butikk på Byåsen, Trondheim
Ca. 2.000 m2 næring og 4.000-5.000 m2 boliger. Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Nybygg av boligområde i Rissa
GNR/BRN: 122/387, 122/354 og del av 122/6. 40 daa. 75 nye boenheter.
Nybygg av studentboliger og næring i Trondheim sentrum
2,2 mål. Takterrasse. Næring i første etasje. Det planlegges kjeller for sykkelgarasje og boder.
Nybygg av boliger i Stjørdal, trinn 1
Gnr/bnr: 107/394, 102/104, 441 mfl. Ca 120-130 stk leiligheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Leiligheter fordelt på 4-5 stk bygg. 4-6 etasjer. Nils Uhlin Hansens veg 6 og 14.
Nybygg av boligområde i Røros
Planen omfatter frittliggende eneboliger og eventuelt flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Planen gjelder regulering av boligtomtene 95/230 og 95/25, samt 95/502, 95/548, 95/18 (95/542) og 95/209.
Nybygg av leiligheter på Hitra
2,75 daa. Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter utvikling av området Lervågen til boligformål i nord og bolig/forretning/kontor i sør. I tillegg foreslås det områder regulert i og nært sjø til naust, småbåthavner, badeområde, molo, samt forretning/tjenesteyting. Gnr/bnr 94/1, 96/1, 94/9, 94/8, 5, 6, 4, 1714/21, 95/18, 1.
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Trondheim
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med rekkehus og leiligheter, samt innkjøring til parkeringskjeller og et næringslokale på gateplan mot Håkon Magnussons gate. Bygningene avtrappes fra seks etasjer i nord ned til to etasjer i sør. Planområdet er om lag 3,7 daa, og det planlegges for 40 boliger og 400 m² til kontor/tjenesteyting. Gnr/bnr 414/400 og deler av Gnr/bnr 414/1 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i bydel Byåsen i Trondheim
Nardovegen 2 og 5. Gnr/bnr: 66/477, 66/502, 66/478, 66/477 m.fl. 52-56 leiligheter, 8-9 etasjer.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim, trinn 3
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av boligblokker i Trondheim
Samlet tomtestørrelse for de tre boligtomtene, som skal bygges ut, er ca. 4067 m2. Det planlegges for inntil 3530 m2 BRA bygg over bakken, og i tillegg kommer ca. 1900 m2 parkeringskjeller og boder. Bruksareal helt eller delvis under terreng regnes ikke med i grad av utnytting. Bygg A 2-3 etasjer. Bygg B og C 4 etasjer. Planområdet omfatter hele eller del av følgende eiendommer; GNR/BNR: 47/12, 47/152, 52/3, 52/5, 52/6, 52/23, 52/44, 52/48, 52/53, 52/58 52/63 og 52/211.
Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, trinn 3
Gjennomførelsetid: 18-22 måneder.
Nybygg av fritidsboliger ved Hamna i Oppdal
70 tomter. Planområdet er på ca. 200 da og ligger ved Hamna mellom E6 og Gamle Kongeveg, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Vann og avløp skal kobles til kommunalt nett.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Hensikten med planen er fortetting og transformasjon av eiendommen fra kontor til boligformål, gjennom ny bebyggelse og ombygging av eksisterende bebyggelse.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Levanger
3 rekkehus og 30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Lilleby i Trondheim
Felt B4. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av boligområde i Malvik
Grunneier: Harald Kringhaug. 14,5 daa. Ca 40 boliger.
Nybygg av boliger i Steinkjer
Gnr.189/Bnr.234, Gnr.189/Bnr.235, Gnr.189/Bnr.237, Gnr.189/Bnr.239. Mulighetsstudien viser 37 enheter.
Nybygg av leiligheter på Hitra
3,17 daa. Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter utvikling av området Lervågen til boligformål i nord og bolig/forretning/kontor i sør. I tillegg foreslås det områder regulert i og nært sjø til naust, småbåthavner, badeområde, molo, samt forretning/tjenesteyting. Gnr/bnr 94/1, 96/1, 94/9, 94/8, 5, 6, 4, 1714/21, 95/18, 1.
Nybygg av rekkehus på Solberg i Trondheim, trinn 1
Totalt ca 550-650 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter og butikk i Trondheim
Gnr/bnr: 17/223, 213, 980, 328, 395 og 805. 25-30 leiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 28 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus. Gnr/bnr 174/1 og 174/10 Gjennomførelsetid: 16-18 måneder. Innredning: Optimera Aubo Kjøkken.
Nybygg av leiligheter ved Skipsleia, trinn 1
Ca 100-120 leiligheter. 42 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligområde i Stjørdal
Ca 40 enheter. Gnr/bnr: 108/6, 108/169 og 108/131.
Nybygg av eneboliger i Bjugn
Megler: Aktiv Eiendomsmegling, Silje Leikvold. Tlf: 414 54 746, epost: sil@aktiv.no
Nybygg av boligområde i Stadsbygd
Fem to-etasjes eneboliger i kjede, samt to leilighetsbygg på hhv. tre og fire etasjer
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Eiendommene gnr./bnr. 410/313, 410/315, 410/316 og 410/317 omfatter selve utbyggingsområdet.
Nybygg av boligområde i Røros
Planen vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet for fellesaktiviteter. Planområdet utgjør om lag 70 dekar og ligger ca. 2,5 km sørøst for Røros bergstad. Planen legger opp til etablering av 15 tomter for frittliggende boligbebyggelse og 11-17 boenheter i form av rekkehus, frittliggende eller kjedede eneboliger, med tilhørende fellesområder for leik og uteopphold samt teknisk infrastruktur.
Nybygg av boligområde i Kolvereid
Gnr/bnr 62/9 mfl. Det er et foreløpig anslag på ca. 30 tomter. En blanding mellom eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus og mindre leilighetsbygg. Reguleringsområdet er på ca. 65 daa.
Nybygg av fritidsboliger i blokkformasjon og hytter i Stølen
Planområde: 4,15 daa. Gnr/bnr: 293/2, 49. FB1, hytter, 12 enheter. FB2 blokk, 20 enheter.
Nybygg av firemannsboliger og rekkhehus i Orkdal
Prosjektet skal bygges løpende i 3 trinn.
Nybygg av boliger og industri/forretning på Marøya
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Magnus Berrføtts veg 28A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård. Gnr/bnr.: 55/1, 75, 107, 114 , 115. 3-4 etasjer. 10-18 boenheter.
Nybygg av boligblokker på Granåsen
Adresse: Granåsvegen 51 og 51B. Gnr/bnr: 49/20 og 49/152 og deler av gn 48/3, 48/112, 48/118 og 49/131.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 4
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger i Steinkjer
Gnr/bnr: 196/341. 197/891, 196/96, 197/15-16. 3 rekkehus og 16 leiligheter.
Nybygg av boliger i Verdal
Planområdet ligger på Nestvold ca 1,2 km nord for Verdal sentrum, og omfatter del av eiendommen med gnr. 16 og bnr. 1, Planområdet er 16,0 daa. og grenser til Sjøbygdvegen i øst, Tord Folesons gate i sør og vest og gnr. 16, bnr. 75 i nord.
Nybygg av boliger i Levanger
BBB1 - BBB4, boligbebyggelse- blokkbebyggelse. BG1, garasjeanlegg.
Nybygg av leiligheter på Hitra
2,46 daa. Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter utvikling av området Lervågen til boligformål i nord og bolig/forretning/kontor i sør. I tillegg foreslås det områder regulert i og nært sjø til naust, småbåthavner, badeområde, molo, samt forretning/tjenesteyting. Gnr/bnr 94/1, 96/1, 94/9, 94/8, 5, 6, 4, 1714/21, 95/18, 1.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Stjørdal
Gnr/bnr 48/1 og deler av 48/14. Forslagstiller ønsker å bygge terrasserte frittstående eneboliger og rekkehus med garasje/carport. Det antydes ca. 17 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg på Frøya, trinn 1
Gnr/bnr: 23/8. 1450/1, 1714/12, 23/7, 23/125, 23/126, 23/115. 23/146, 23/8/4, 23/8/2, 23/8/3, 23/1. 16-20 leiligheter.
Nybygg av bolig- og næringsbygg på Frøya, trinn 3
Gnr/bnr: 23/8. 1450/1, 1714/12, 23/7, 23/125, 23/126, 23/115. 23/146, 23/8/4, 23/8/2, 23/8/3, 23/1. 16-20 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Lademoen i Trondheim
Hensikten med planen er å rive eksisterende næringsbebyggelse for å legge til rette for et nytt leilighetsbygg. 3-4 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR. Anna Haarsakers veg 16-22.
Nybygg av boliger i Hegra
Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Riving av låve og nybygg av rekkehus med parkeringskjeller i Malvik
Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av boligområde i Rørvik
210 bnr 34 - 210/34 - m.fl. Planomårdet er ca 47 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.