Aktuelle nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (8)
Averøy (6)
Fjord (1)
Giske (2)
Gjemnes (1)
Haram (0)
Hareid (5)
Herøy (2)
Hustadvika (12)
Molde (12)
Rauma (2)
Sande (3)
Smøla (1)
Stranda (2)
Sula (2)
Sunndal (8)
Surnadal (2)
Sykkylven (3)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (2)
Volda (4)
Ålesund (9)
Ørsta (0)
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger i Isfjorden
Gnr/bnr 43/9, 14, 692. Ca. 87 daa.
Nybygg av fellesvaskeri på Digerneset i Ålesund
Det nye bygget på 6.500 kvadratmeter er dimensjonert til å kunne betjene regionens fremtidige behov for vaskeri- og tekstilservice. Anlegget får det nyeste innen automatisering og robotisering, noe som vil medføre betydelig energieffektivisering og redusert vannforbruk.
Etablering av ny bydel i Molde
Gnr/bnr: 25/192,317,365,944,946 m.fl. 4-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Kårvåg i Averøy kommune
Ca 200 boenheter. 63 eneboliger og 120 rekkehus/leiligheter.
Nybygg av boligområde ved Høstmarka - Elnesvågen i Hustadvika kommune
Hele eller deler av gbnr. 45/5, 46/263, 46/15, 46/47 og 46/33.
Tilrettelegging for boligbebyggelse i Molde
Planområdet er ca 115 daa.
Nybygg av boliger på Kårvåg i Averøy kommune
Ca 200 boenheter. 63 eneboliger og 120 rekkehus/leiligheter. 5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter.
Nybygg av omsorgsboliger med tilhørende service- og personalfunksjoner i Ulstein, trinn1
Reguleringsplan Ulshaug - Bakken. Planområde ca 12,6 daa. Gnr/bnr 8/263, 348, 366 mfl. Trinn 1 er planlagt med om lag 21 heildøgns omsorgsplassar, personalfuksjonar og mogleg næring/tenesteyting på gateplan. Bygg er planlagt med 3 etasjar over kjeller. Opsjon foreligger for: 1:Trekke ut 3 etg. (plan 4) over kontorfasilitetene 2.a:Solcelleanlegg på tak, vestlig bygg. 2.b:Solcelleanlegg på tak, østlig bygg. Forutsetter at opsjon 1 ikke utløses. 3:Ekstra spotter i boliger 4: Automatisk døråpner til boliger. 5: Oppgradering kjøkken boliger 6: Forsterkeranlegg for teleslynge, høytalere og mikrofoner 7: Plantevegg.
Nybygg av boliger på Kårvåg i Averøy kommune
Ca 200 boenheter. 63 eneboliger og 120 rekkehus/leiligheter.
Nybygg av boliger i Ålesund
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for ny boligbebyggelse og videreutvikling av næringseiendom på gnr. 19, bnr. 14.
Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av boliger i Molde
13 tomter gjennstår.
Nybygg av boligområde i Volda
Kommunen står for opparbeidelse av tomter og infrastruktur. 5-6 tomter i første feltet. Totalt ca 30 tomter.
Etablering av bolig- og næringsbebyggelse med parkering i Molde sentrum
Det er ønskelig å kombinere formålene bolig og næring i 1. etasje, med boligformål i øvrige etasjer. Ca. 20-25 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Elnesvågen
Antall tomter ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Elnesvågen
17 store selveierleiligheter tilbaketrukket på sørsiden av Elnesvågen sentrum.
Nybygg av eneboliger, naust mm på Godøy
Det blir i planen opna for inntil 6 nye bueiningar og det blir opna for inntil 20 nye naust.
Nybygg av boliger på Mevold i Molde
20-25 boenheter: 9 eneboligtomter og flermannsboliger med 12-16 boenheter
Nybygg av bustader på Stranda
Bustadformål med høg tettheit eller fritt liggande bustader. 49/2, 1.
Nybygg av eneboliger og småbåthavn i Fosnavåg
Gnr/bnr 31/1 m.fl. Småbåthavn er regulert.
Nybygg av boliger i Smøla
9,6 dekar. Det er foreslått ønske om å bygge naust på flytebrygge i sjøen.
Nybygg av boliger i Molde
Tomta består av to byggeområder og er på til sammen 2 309 kvadratmeter. Teigene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og kan muliggjøre realisering av for eksempel sammenbygde småhus eller frittliggende 4-mannsboliger.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 48/87, 88, 321 og 3. Konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk, med 13-15 leiligheter.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Molde
Jordbærvegen 1-21. Bebyggelsen skal bygges inn i terrenget og vil bestå av 2 etasjer og 1. sokkeletasje på gateplan til fortrinnsvis biloppstilling. Bolighusene vil ha en størrelse (BYA) mellom 125 og 160 m2.
Riving og nybygg av leiligheter i Kristiansund
Planavgrensning omfatter et areal på 1,7 daa.
Nybygg av leilighetsbygg for personer med spesielle behov og personalbase i Sula kommune
Omregulering fra frittliggende bustader til leilighetsbygg for personer med spesielle behov.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker på Julsundet i Aukra, felt BK 1
Dette er et tomtefelt som inneholder 6 enkelttomter, med formål å oppføre 2- eller 4-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Sykkylven
Nedre Sjurgarden ved Dalevegen. Gbnr. 7/45 og deler av gbnr. 7/1. 2 etasjer. Takvinkel mellom 20 og 35 grader. Inntil 9 nye enheter.
Nybygg av boliger på Henda i Averøy
10 byggeklare boligtomter.
Nybygg av boligområde i Kleive
8 byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Nybygg av boligområde i Sykkylven
Gnr 3 bnr 10, 75-77, 92- 94.
Opparbeidelse av bo og habiliteringssenter i Gjemnes
Hensikten med planen er å tilrettelegge for at gårdstunet med tilgrensende landbruksarealer og eksisterende hyttefelt på eiendom gbnr 27/1 og 27/2 kan utvikles til et bo og habiliteringssenter. Her vil det være behov for å bygge oppholdsboliger for tjenestemottakerne og utvikle bygningsmassen til de aktiviteter senteret ønsker å bedrive. Det er ønskelig å bruke området til landbruk og gårdsrelaterte aktiviteter.
Nybygg av eneboliger i Hareid
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Hareid
Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger på Kjørsvikbugen i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Mjøsundet i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Årvågsfjorden, Aure kommune
3 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Ålesund, del 2
Gnr/bnr: 50/1494 og 1498.
Nybygg av boligfelt i Øksendalen
5 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger alternativt tomannsboliger på Kjølås i Stranda kommune
Frittliggende eneboliger alternativt tomannsboliger. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Aure sentrum
3 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av ROP-boliger i Surnadal
Surnadal kommune har per i dag ingen ROP boliger som er spesielt tilpasset en brukergruppe med særskilde utfordringar. Boligane skal være små, arealeffektive og robuste. Surnadal kommune har eit stort behov denne typen boliger snarest, og ønsker å bygge ROP boligar for å kunne tilby eit godt boligtilbud for denne målgruppa.
Nybygg av eneboliger i Hareid
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Sunndalsøra
Gnr/bnr 48/2, 91, 255. Sydvestre del av Langslågata 10.
Nybygg av boliger i Foldfjorden, Aure kommune
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av carport ved omsorgssenter i Volda
Det er behov for carport løysing ved Volda omsorgssenter for at tilsette skal bruke mindre tid på vintevedlikehald av bilar.
Nybygg av boliger på Stemshaug i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Bremsnes i Averøy
Byggeklare boligtomter. 1 tomt gjenstår.
Nybygg av boliger på Kårvåg i Averøy
Byggeklare boligtomter. 1 tomt gjenstår.
Nybygg av lager ved barnehage på Ålvundeid
Det er økt behov for lagerkapasitet spesielt til leker på uteområdet. Det må bygges en lagerbod med strøm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.