Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (2)
Fjord (1)
Giske (3)
Gjemnes (0)
Hareid (0)
Herøy (2)
Molde (17)
Rauma (1)
Sande (1)
Smøla (0)
Stranda (4)
Sula (0)
Sunndal (3)
Surnadal (0)
Sykkylven (1)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (1)
Vestnes (3)
Volda (4)
Ålesund (10)
Ørsta (3)
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke 2024-2029
Gjelder i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Stad og Volda.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Utbygging av havneområde i Ålesund kommune
16 trappetårn på havneområdet.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Ulsteinvik
Bnr/bnr 1, 218,423, 424, 489, 549 og 559. 16 bustadeiningar i konsentrerte bustader, 2 mannsbustader og 4 mannsbustader. Og 80 bueiningar i bustadblokk. 1 blokk i 5 etasjer, 2 blokker i 4 etasjer, 2 blokker i 3 etasjer.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av industri, verksted, lager mm i Ørskog, Ålesund
15 daa. Bnr/bnr 692/72, 5 mfl. Busengdal AS ønsker å bruke området som sitt hovedkvarter og man ser for seg et industribygg med lager og verksted, samt tilhørende kontor. Øvrige uteområder kan brukes til lagring og oppstilling av biler og maskiner.
Oppgradering av rentvannsbasseng i vannverk i Ørsta
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk. 6-7 måneders byggetid.
Påbygg til dagens brannstasjon for feiervesenet i Molde kommune
Molde Eiendom KF skal bygge et påbygg i to etasjer til dagens Molde brannstasjon. Påbygget er planlagt brukt av feiervesenet med garderober, lager og verksted i plan 1 og kontorfasiliteter i plan 2.
Opprydding av avfall ved avfallsanlegg på Eide i Hustadvika kommune
På Eide i Hustadvika kommune ligger et avfallsanlegg som er opphørt, det ligger svært mye avfall igjen i anlegget.
Oppgradering av minnelund på Flusund gravplass i Herøy kommune
Følgende tiltak skal utføres: Utbedring av prosesjonsvei nordover fra eksisterende parkeringsplass. Etablering av urnegraver, både med gravstein, anonyme og med navneplater. Minnelunden skal være en buet natursteinsmur med navneplater, belysning, beplantning og sitteplasser. Minneplass med skulptur, natursteinsmur, beplantning og sitteplasser. Tiltak for sikring og utbedring av tilkomst med handløper og rekkverk.
Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Gnr/bnr 4/3, 11. Utvidelse og videre drift av eksistrende steinuttak.
Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Det er i dag et brudd for uttak av byggeråstoffer i området. Planen skal sikre råstofftilgangen til denne virksomheten samtidig som det legges til rette for en større utvidelse.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av skreddeteksjon på Fylkesveg 63 Ørnevegen i Geiranger i Stranda kommune
Anskaffelsen har som formål å forberede veien og områdene for anskaffelse av tjenesteavtale for skreddeteksjon.
Tettstedstiltak på Fv 655 Sæbø i Ørsta
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023. Tiltaket er ikke kostnadberegnet.
Tettstedstiltak på Fv 650 Stordal sentrum
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023. Tiltaket er ikke kostnadberegnet.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Sykkylven
Nedre Sjurgarden ved Dalevegen. Gbnr. 7/45 og deler av gbnr. 7/1. 2 etasjer. Takvinkel mellom 20 og 35 grader. Inntil 9 nye enheter.
Trafikksikkerhetstiltak ved kryss på fylkesvei i Kjølås
I planarbeidet er det et utvidet fokus på trafikksikkerhet og barn sin rett til trygg skoleveg. I den forbindelse er det utarbeidet en trafikkvurdering med søkelys på kryss langs Bygdavegen (fylkesvegen).
Nytt massedeponi i Ålesund kommune
Detaljplanen legg til rette for nytt massedeponi for ikkje-forureina (rene) massar i Alvika. Planområdet dekker eit areal på ca. 143 daa. Planlagt volum for deponerte massar er ca. 450.000 m³.
Oppgradering av eksisterende vannledning i Giske
I dag går leidninga til Vigra frå vestsida av Valderøya og inn på Sætra før den går til sjøleidninga til Vigra på vestsida igjen. Ønskjer å legge 150 meter som held seg til vestsida heile vegen. 
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Rammeavtale for vintervedlikehold ved videregående skoler i Kristiansund kommune
2 delkontrakter. Delkontrakt 1: - Kristiansund vgs, areal ca 15000m2 - Atlanten vgs, areal ca 5000m2 - Øvingsområde for yrkessjåfør, areal ca 6900m2
Rammeavtale for vintervedlikehold ved bussdepot i Pilotveien i Kristiansund kommune
2 delkontrakter. Delkontrakt 2: - Nytt bussdepot i Pilotveien, areal ca 10000m2 (byggestart i 2023)
Etablering av midlertidig avløp i forbindelse med etablering av nytt renseanlegg på Vikeneset
Etablering av midlertidig avløp ved elveutløpet i Øyraelva og eit på Vikeneset.
Rassikring ved Tomrefjord i Vestnes
I 2003 vart det gjennomført ei kartlegging av rasfaren i Tomrefjord. I rapporten blei forslag til sikringstiltak beskrive. På bakgrunn av rapporten vart det byggjestopp i det kartlagde området i Tomrefjord. Forslag til sikringstiltak er ikkje gjennomført. I dei 20 åra som er gått har vi fått auka nedbør grunna klimaendringar. Rasfaren kan difor ha auka. Vestnes kommune har vore i dialog med NVE som foreslår at området blir kartlagd på nytt. Vestnes kommune kan søke om midlar, men det vil ta tid før tiltak kan gjennomførast. NVE foreslår at kommunen sjølv (i samarbeid med andre partar) startar opp kartlegging. Utan kartlegging av området og gjennomføring av tiltak kan ikkje området utviklast. Tiltaket er eit beredskapstiltak for å sikre innbyggjarane, samt eit tiltak for å oppretthalde busetting og styrke ei viktig næring i Vestnes. Kommunedirektøren føreslår at det vert gjennomført ei kartlegging i 2024, med ei kostnadsramme på 0,7 mill. kroner. Deler av denne vil bli finansiert av NVE. Fylkeskommunen som vegeigar vil kanskje også ta noko av kostnaden. Ut frå ny rapport vil det bli føreslått tiltak, som da må innarbeidast i neste økonomiplanperiode.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.
Rassikring av fortau i Fosnavåg
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.