Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Østfold fylke

Etablering av massedeponi i Moss kommune
Det er utfordringer med områdestabiliteten i Moss sentrum. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres flere utførelsesentrepriser i dette området. Det er i denne sammenheng behov for deponering av masser. Det skal inngås avtaler med flere leverandører.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Østfold
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Rehabilitering av dam i Trondalen
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av renseprosess og se på nye muligheter for bedre vannkvalitet. Utfordringer idag er krav på farge og humus.
Nybygg av kollektivfelt og busslommer samt flytting av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 130 i Fredrikstad kommune
Prosjektet er et samarbeid prosjekt mellom Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
Sanering og grunnarbeider i forbindelse med utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Generalentreprise E1: - Trafikkomlegging og arbeidsvarsling. - Fjerne asfalt. - Grave grøfter. - Sanering av rørledninger. - Legging av rør og setting av kummer. - Demontering og rivning av pumpehus. - Erstatte stedlige masser med lette masser rundt pumpehus i Bedriftsveien. - Spuntarbeider. - Kalkstabilisering ved Jøtul og Mineberget. - Fundament for 3 stk. pumpestasjoner. - Bistå E2 for innheising av nytt pumpehus. - Trykkprøving. - Opparbeide område til opprinnelig stand.
Utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal skifte ut 3 pumpestasjoner for avløp i Bedriftsveien (KP600), ved Jøtul i Festningsveien (KP814) og ved Mineberget (KP237). Generalentreprise E2: - Levere 3 stk. pumpehus. - Oppsett av pumpehus inkludert rør og tekniske installasjoner. - Påkobling nytt røranlegg. - Testkjøring av anlegg.
Tilbygg av båthavn og parkeringsplasser og opprydding av bøyehavna i Bølingshavn
Hensikten med planen er å videreutvikle Bølingshavn ved å øke antallet båtplasser, rydde opp i bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge for tilstrekkelig antall parkeringsplasser.
Etablering av trygge sykkelparkeringsløsninger for sparkesykler/elsparkesykler i Sarpsborg kommune
Trygg og låsbar utendørs parkering for sparkesykler/elsparkesykler på offentlig sted
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.