Aktuelle nybygg av anlegg i Molde

Utskifting av hovedvannledninger med tilhørende ventilhus og ledningsbru over Moldeelva i Molde kommune
Utskifting av hovedvannledninger med tilhørende ventilhus og ledningsbru over Moldeelva. Eksisterende ledningsbruer og ventilhus rives. Det etableres ny 15 m ledningsbru, 50 m2 plasstøpt ventilhus og tilhørende ledninger.
Ny vann- og avløpsledninger i Molde, etappe 3 m.fl
Nye vannledninger betyr utskifting av eternittledninger og vil gi bedre og sikrere vannforsyning/ brannvannsdekning. Avløp: I et separatsystem legges det to parallelle ledninger: en overvannsledning for takvann/grunnvann/drenering og en spillvannsledning for kloakk/avløp.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av strategi med muligheter for mobilitet i gater/byrom i Molde kommune
Anskaffelsens formål er å inngå kontrakt om kjøp av en studie som skal resultere i en mobilitetsstrategi for Molde sentrum og Roseby, samt forslag til mulighetsløsninger innenfor dagens vegareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.