Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestnes

Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Det er i dag et brudd for uttak av byggeråstoffer i området. Planen skal sikre råstofftilgangen til denne virksomheten samtidig som det legges til rette for en større utvidelse.
Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Gnr/bnr 4/3, 11. Utvidelse og videre drift av eksistrende steinuttak.
Rassikring ved Tomrefjord i Vestnes
I 2003 vart det gjennomført ei kartlegging av rasfaren i Tomrefjord. I rapporten blei forslag til sikringstiltak beskrive. På bakgrunn av rapporten vart det byggjestopp i det kartlagde området i Tomrefjord. Forslag til sikringstiltak er ikkje gjennomført. I dei 20 åra som er gått har vi fått auka nedbør grunna klimaendringar. Rasfaren kan difor ha auka. Vestnes kommune har vore i dialog med NVE som foreslår at området blir kartlagd på nytt. Vestnes kommune kan søke om midlar, men det vil ta tid før tiltak kan gjennomførast. NVE foreslår at kommunen sjølv (i samarbeid med andre partar) startar opp kartlegging. Utan kartlegging av området og gjennomføring av tiltak kan ikkje området utviklast. Tiltaket er eit beredskapstiltak for å sikre innbyggjarane, samt eit tiltak for å oppretthalde busetting og styrke ei viktig næring i Vestnes. Kommunedirektøren føreslår at det vert gjennomført ei kartlegging i 2024, med ei kostnadsramme på 0,7 mill. kroner. Deler av denne vil bli finansiert av NVE. Fylkeskommunen som vegeigar vil kanskje også ta noko av kostnaden. Ut frå ny rapport vil det bli føreslått tiltak, som da må innarbeidast i neste økonomiplanperiode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.