Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ålesund

Ombygg av transformatorstasjon og etablering av ny 132kV-ledning i Ålesund kommune
14 bryterfelt inkludert nytt vern- og kontrollanlegg bygges. I tillegg skal det etableres nytt innstrekkstativ og rør-samleskinner på to av fire seksjoner. Det skal også bygges en ny 132kV endemast på stasjonsområdet mellom to av linjene og det nye innstrekkstativet.
Oppgradering av Remetunnelene ved Brattvåg i Ålesund
Remetunnelane består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen.
Tiltak på det tidligere kommunale deponiet i Gangstøvika, Ålesund kommune
Formålet ved tiltaket er å sikre at forurensning fra deponiet ikke spres til omkringliggende miljø, og primært da resipienten som er Ellingsøyfjorden.
Nybygg av infrastruktur ved idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Ombygg av vindkraftverk i Ålesund
Nye Sandøy vindkraftverk er i praksis en videreføring av dagens vindkraftverk, det er kun tårnhus og turbinblader på dagens vindturbiner som skal skiftes ut. Vindturbinene i Nye Sandøy vindkraftverk vil få en totalhøyde på 77,5 meter, som er tre og en halv meter høyere enn dagens turbiner. Rotordiameteren vil bli 52 meter, som er fire meter lengre enn i dag. Det skal ikke tas i bruk nye arealer innenfor planområdet til vindkraftverket. Det er gitt konsesjon for en installert effekt på 4,25 MW, noe som årlig kan gi 12-15 GWh ny fornybar energiproduksjon.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Asfalteringsarbeider på fylkesveier i Møre og Romsdal 2023
2 delkontrakter. 01-15-2023-01 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 01-15-2023-02 Fylkesveger Sunnmøre
Asfalteringsarbeider på fylkesveier i Møre og Romsdal 2023
2 delkontrakter. 01-15-2023-01 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 01-15-2023-02 Fylkesveger Sunnmøre
Nybygg av brannstasjon på Harøy i Ålesund kommune
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Sanering og nybygg av overflatevannledning på Østre Furmyra i Ålesund kommune
Ålesund kommune ønsker å separere overflatevann fra eksisterende fellesledninger i Østre Furmyr. I forbindelse med dette skal det graves for å legge ny overvannsledning med tilknytning til overvannsledninger nedstrøms. Ved siden av dette skal også eksisterende avløpsledninger og vannledninger utskiftes.
Etablering av parkeringsplasser ved Hamnsund i Ålesund kommune
I sammenheng med åpning av Fv. 659 Nordøyvegen, blir det opprettet en ny hurtigbåtrute som skal erstatte den som går i dag. Da anløpssted Lepsøya, Haramsøya, Fjørtoft og Harøya blir nedlagt, vil Hamnsund nå bli endestopp og frekvensen på avganger økes fra dagens 5 til 12 avganger på en vanlig hverdag. Gnr/bnr: 474/9, 25 og 72
Utbedring av Slettebakkbrua Fv 5946 i Skodje
Fra økonomiplan 2021-2024.
Etablering av infrastruktur på Flatholmen havneområde i Ålesund
Havnevesenet har inngått en leieavtale med en aktør som skal drive med mottak, håndtering og lagring av alle typer gods. Dette omfatter blant annet en stor del containerhåndtering. Leietakeren skal opp med et bygg på ca. 12000m2, og et tilhørende uteområde. Det er dette uteområdet som det nå forespørres om tilbud på. Uteområdet kan grovt sett deles inn i 3 forskjellige deler, hvor den østligste delen er der det skal stå containere tilknyttet strøm for kjøling. Det er også i dette området det er mest installasjoner i grunnen. Lenger vest har vi et annet område med lite installasjoner i grunnen. Dette er et område for lagring av tomme containere. Det siste området er ikke en del av containerarealet, men skal utelukkende brukes til parkering og tilkomst til administrasjonsdelen av bygningen på området.
Nytt massedeponi i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 33/1 og deler av 32/2 og 33/39. Behov for å lagre 200 000-300 000 kumikkmeter tunnelstein.
Utskifting av oljebrenner for Tafjord Kraftvarme i Ålesund
Demontering av gammel brenner og installering av ny.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.