Alle aktuelle byggeprosjekter i Trondheim

Utbygging av E6 Ranheim-Værnes, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Energi-sertifisering ISO 50001. Tilbudskonkurranse basert på BVP-metoden (Best Value Proccurement). Totalentreprise med samhandling i prosjektutviklingsfasen. Planlagt oppstart Q3 2019. 22 900 m. Være-, Stavsjø-, Helltunnelen og den nye doble Hommelviktunnelen. *Acciona Construcción, S.A. med Leonhard Nilsen & Sønner AS, Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A. som underleverandører.
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.fl.
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Utvikling av ny bydel på Sluppen i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa. Gjennomførelsetid: 12-13 år.
Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 350 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus.
Nybygg av boliger, forettning, kontor mm i Trondheim
Det planlegges følgende byggeformål: Boligbebyggelse, energianlegg, renovasjonsanlegg, kombinert formål bolig/forretning/tjenesteyting og kombinert formål for bolig/barnehage/forretning/tjenesteyting. Planen omfatter også samferdselsareal, til kjørende, gående, syklende og jernbane, grønnstruktur, samt torg. Total BRA innenfor planområdet er 57 780m² BRA, hvorav 45 490 til bolig, 7040m² til forretning/tjenesteyting/kontor, 3850m² til parkering og 1400m² til barnehage.
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
E6 Sluppen-Stavne i Trondheim, E2 ny Sluppen bru/Nydalsbrua
Leverandør av skåkabel: Freyssinet. Fakta om prosjektet: • Lengde Osloveien: ca 1,2 km • Ny bru over Nidelva • Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru • To nye bruer over Leirelva • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen • Ny gang- og sykkelveg
Nybygg av boliger og dagligvarebutikk på Leangen i Trondheim
5-7 etasjer. Dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter, rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Trondheim
Gnr/bnr. 25/8 teig 3, 25/141, 25/161, 25/152 og 25/132. Ca 170 nye boliger herav 42 leiligheter, 111 boliger i rekkehus (74 rekkehus og 37 leiligheter) og 17 boliger i enebolig i kjede (11 enebolig og 6 leiligheter). 2-4 etasjer. Planer på totalt 290 stk boliger fordelt mellom Boligbyggelaget TOBB och Trym på området "Reppe".
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nytt marinteknologiske senter på Tyholt i Trondheim
Tidligere Ocean Space Center. BREEAM Exellent. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet. Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget. I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2, hvorav ca. 5000 m2 er eksisterende bebyggelse som skal bevares. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter. Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg. Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.
Nybygg av næring, apotek og kontor m.m. på Elgeseter i Trondheim, trinn 2
Leieavtale mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Elgesetergate 16 Eiendom AS. Området ligger i et kvartal mellom Vangslunds Gate og Elgeseter Gate, (Elgesetergate 16, samt deler av Elgesetergate 18). I den planlagte leieavtalen utgjør eksklusivt areal for Sykehusapotekene ca. 6 066 kvm. BTA. Inkludert andel av fellesareal, utgjør arealet totalt ca. 7 716 kvm. BTA.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 3
Felles parkeringskjeller. BREEAM Excellent og energiklasse A.
Nybygg av konferansehotell på Nyhavna i Trondheim
425 nye rom og konferansefasiliteter på 3500 til 4000 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter i Heimdal, trinn 3
Kostnaden er den totale for alle trinn. 4-7 etasjer.
Ombygg til kunstmuseum og nybygg av teater i Trondheim
Gnr/bnr: gnr./bnr: 401/332, 401/195, 401/197, 401/384, 401/340, 410/342 og 401/386.
Ombygg og utvidelse av katedralskole i Trondheim
Rehabilitering og ombygging av bygg med ulike grad av vern, nybygg inkl. idrettshall under bakken. Nybygg på rundt 4.000 kvadratmeter. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er rundt 10.000 kvadratmeter. Gnr/bnr: 400/6 mfl.
Nybygg av boliger i Klæbu
Området er 26,1 dekar.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon, trinn 3 og 4
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
Til- og ombygg av næringsbygg ved universitetsområdet Gløshaugen i Trondheim
Breeam-Nor Excellent. Det nye bygget blir på totalt 11.000 kvadratmeter, hvor ca. 5000 kvadratmeter er nybygg og de resterende 6000 kvadratmeterne er rehabilitering av eksisterende kontorbygg.
Nybygg av boliger og parkering i Trondheim, trinn 1
Gnr/bnr: 197/535, 540, 579 mfl. Trinnvis utbygging. Hus D og E.
Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim trinn 1
Etappevis utbygging i 10-15 år. 5-8 etasjer.
Nybygg av næringsbygg på Torgård i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere nordre del av gnr. 311, bnr. 3 til næringsformål (industri og lager) i tråd med forslag til ny KPA. Næringsarealet samordnes med tidligere varslet planarbeid for Håbrubekken. Arealet som blir regulert til næringsareal er ca. 34 daa.
Utvikling av idrettsanlegg i Trondheim, fase 3
13.000 kvadratmeter stor fotballhall. Hallen skal dimensjoneres for innendørs 11-fotball. BREEAM-sertifisering og plusshusstandard.
Nybygg av boliger på Tiller i Trondheim kommune, trinn 4
2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Infrastruktur er opparbeidet. Gnr/Bnr: 324/177, 324/5 og 325/220.
Nybygg av leiligheter og butikk på Byåsen, Trondheim
Ca. 2.000 m2 næring og 4.000-5.000 m2 boliger. Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Nybygg av studentboliger og næring i Trondheim sentrum
2,2 mål. Takterrasse. Næring i første etasje. Det planlegges kjeller for sykkelgarasje og boder.
Påbygg av kontor m.m. ved kjøpesenter i Trondheim
- Et sammenhengende takpåbygg i en til to etasjer på cirka 3.970 kvadratmeter m2 BRA. - Et påbygg bestående av en etasje med ca. 780 kvadratmeter. - En ny etasje med ca. 470 kvadratmeter. De nye takflatene kan benyttes til en kombinasjon av grønne tak, oppholdsareal og solcellepanel.
Nybygg av forretningsbygg i Heimdal, trinn 1
Adresse: Sandmovegen 24, 26, 26B, 28, 32, 34 og 38.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Planen gjelder regulering av boligtomtene 95/230 og 95/25, samt 95/502, 95/548, 95/18 (95/542) og 95/209.
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Trondheim
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med rekkehus og leiligheter, samt innkjøring til parkeringskjeller og et næringslokale på gateplan mot Håkon Magnussons gate. Bygningene avtrappes fra seks etasjer i nord ned til to etasjer i sør. Planområdet er om lag 3,7 daa, og det planlegges for 40 boliger og 400 m² til kontor/tjenesteyting. Gnr/bnr 414/400 og deler av Gnr/bnr 414/1 m.fl.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i bydel Byåsen i Trondheim
Nardovegen 2 og 5. Gnr/bnr: 66/477, 66/502, 66/478, 66/477 m.fl. 52-56 leiligheter, 8-9 etasjer.
Nybygg av boligblokker i Trondheim
Samlet tomtestørrelse for de tre boligtomtene, som skal bygges ut, er ca. 4067 m2. Det planlegges for inntil 3530 m2 BRA bygg over bakken, og i tillegg kommer ca. 1900 m2 parkeringskjeller og boder. Bruksareal helt eller delvis under terreng regnes ikke med i grad av utnytting. Bygg A 2-3 etasjer. Bygg B og C 4 etasjer. Planområdet omfatter hele eller del av følgende eiendommer; GNR/BNR: 47/12, 47/152, 52/3, 52/5, 52/6, 52/23, 52/44, 52/48, 52/53, 52/58 52/63 og 52/211.
Nybygg av næringsbygg i Heimdal, trinn 4
Adresse: Sandmovegen 24, 26, 26B, 28, 32, 34 og 38.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim, trinn 3
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Hensikten med planen er fortetting og transformasjon av eiendommen fra kontor til boligformål, gjennom ny bebyggelse og ombygging av eksisterende bebyggelse.
Nybygg av gang- og sykkelveg over Nidarø ved Spektrum i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Nidelva på Nidarø.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.
Nybygg av forretning og leiligheter på Lund, Trondheim
Planområdet omfatter arealer langs Tunellvegen, Ringvålvegen og området mellom de to vegene og har samlet størrelse på ca. 9,8 dekar.
Nybygg av leiligheter på Lilleby i Trondheim
Felt B4. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av rekkehus på Solberg i Trondheim, trinn 1
Totalt ca 550-650 boenheter på området.
Separering av avløpsnett i Trondheim, fase 4
Separering av avløp. Sluppenvegen-traseen er ca 600 meter. Bekkeåpningstraseen er ca 700 meter. Vannforsyning i området forsterkes.
Nybygg av gang- og sykkelveg over kanalen nær Ravnkloa i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Kanalen, mellom Ravnkloa og Brattøra / Vestre kanalhavn.
Nybygg av leiligheter og butikk i Trondheim
Gnr/bnr: 17/223, 213, 980, 328, 395 og 805. 25-30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Eiendommene gnr./bnr. 410/313, 410/315, 410/316 og 410/317 omfatter selve utbyggingsområdet.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 28 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus. Gnr/bnr 174/1 og 174/10 Gjennomførelsetid: 16-18 måneder. Innredning: Optimera Aubo Kjøkken.
Ny Brå bru på Fv 707 i Trondheim
73m betongbru inkl g/s-veg. Vegomlegging
Tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Nybygg av ishall på Klett i Leinstrand
•A1 - Ishall med garderobe mot sør med eksisterende klubbhus •A2 - Ishall med garderobe mot sør uten eksisterende klubbhus •B1 - Ishall med garderobe mot vest med eksisterende klubbhus •B2 - Ishall med garderobe mot vest uten eksisterende klubbhus
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Magnus Berrføtts veg 28A, B, E, F, G, H, J og K, Valentinlyst gård. Gnr/bnr.: 55/1, 75, 107, 114 , 115. 3-4 etasjer. 10-18 boenheter.
Nybygg av boligblokker på Granåsen
Adresse: Granåsvegen 51 og 51B. Gnr/bnr: 49/20 og 49/152 og deler av gn 48/3, 48/112, 48/118 og 49/131.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR. Anna Haarsakers veg 16-22.
Nybygg av leiligheter på Lademoen i Trondheim
Hensikten med planen er å rive eksisterende næringsbebyggelse for å legge til rette for et nytt leilighetsbygg. 3-4 etasjer.
Nybygg av park, parkeringsplass og ombygg av gate og park i Trondheim
Formannskapet godkjente etablering av park på Bakklandstorget, oppgradering av Bakklandstorget, oppgradering av Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, og HC parkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52. Asplan Viak har tidligere utarbeidet et skisseprosjekt som må ligge til grunn for oppdraget. Skisseprosjektet er politisk forankret og det er lite rom for endringer. Dette oppdraget er å videreutvikle eksisterende skisseprosjekt som tilhører gateutforming i Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, etablering av HC parkering, sykkelparkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52, og resterende areal av Bakklandstorget. Det er avgjørende at gata utformes til å prioritere myke trafikanter og at Bakklandstorget oppleves som en helhetlig og universelt utformet byrom.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Nybygg av omsorgsboliger og kompetansesenter i Klæbu
Planarbeidet berører eiendommer med gnr/bnr. 523/2, 521/6, 521/307 og 521/433. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boliger og kompetansesenter for ungdommer og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. . Planlagt bebyggelse består av 12 leiligheter fordelt på seks to-mannsboliger med tilknyttet tjenesteareal, samt et administrasjonsbygg. Bygningene vil oppføres i maksimalt to etasjer med tilpasset areal for uterom. Bebyggelsen er planlagt oppført i 1-2 etasjer, hvilket gjenspeiler både den tidligere utnyttelsen av området og øvrig bebyggelsen i området. Selve Samlet nettoareal anslås til 1112 kvadratmeter på bakgrunn av foreløpig romprogram, hvorav 220 kvm. er administrasjonsbygget. Det legges opp til 30 parkeringsplasser, hvorav 25 på bakkeplan og fem i garasje, samt fire ladestasjoner for elbil. For sykkelparkering etableres seks plasser utendørs og 30 i utvendig bod.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Totalt skal det bygges ca. 500 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter på Fagerlia i Trondheim
Gnr/bnr: 438/23, 438/10 og 427/1.
Nybygg av ROP-boliger i Trondheim kommune
Bygging av ROP-boliger i Østmarkveien, vis a vis St. Olavs hospital, avdeling Østmarka. Anlegget skal bestå av åtte boenheter for utleie, samt en arbeidsbygning med arealer for ansatte og et fellesrom for beboerne. Felles for bebyggelsen skal det opparbeides gode uterom og uteplasser tilrettelagt for fellesskapet.
Tilbygg av ventilasjon- og luktreduksjonsanlegg på Høvringen renseanlegg i Trondheim
Det er bestemt å bygge nytt ventilasjons - og luktreduksjonsanlegg for slambygget, de nye anleggene vil bli etablert på taket av slambygget i et nytt bygg på ca 300 kvm. Det skal brukes aktivt kullfilter i luktreduksjonsanlegget.
Utskifting av vannledninger og ny fortau i Trondheim
Fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 182. Ca 150 meter.
Nybygg av nasjonal steinpark på Østmarkneset i Trondheim
Ca 10 000 m2. Det skal utarbeides et forprosjekt til landskapsplan, med nødvendige tegninger og beskrivelse, som viser en helhetlig plan for Steinparken. Planen skal ivareta utforming av en genuin steinpark med stor formidlingsverdi samtidig som områdets verdifulle rekreasjonsverdi ivaretas. Planen skal vise etappevis utbygging over tid. Prinsippene for universell utforming skal innarbeides i planen. Forprosjektet skal være grunnlaget for detaljplanlegging av parken og inngå i grunnlaget for kunstprosjektene som vil komme etter hvert. Forprosjektet skal inngå i grunnlaget for å finansiere parken både hos private og offentlige aktører. Det skal utarbeides et illustrasjonsmateriale som gjør det lett for mulige finansieringskilder å forstå stedet og intensjonen med parken.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortau langs Gammel-lina fra Bekkvegen og cirka 400 meter nordover skal utbedres. I tillegg skal også VA-anlegg utbedres i Dvergstien og Ringvegen.
Nybygg av rekkehus i Heimdal
Riving er ferdigt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.