Alle aktuelle byggeprosjekter i Orkland

Nybygg av industripark i Orkland
Ca 6000 mål. Gnr/bnr: 211/1, 211/4, 212/1, 212/3, 212/5, 212/6, 212/7, 213/1, 214/1, 215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 217/1, 218/1, 218/2, 218/4, 219/1, 221/1, 221/2, 222/1, 222/6, 223/1, 223/2, 224/1, 224/6, 225/1, 225/2 225/3, 257/1, 257/6, 257/9,46
Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Nybygg av firemannsboliger og rekkhehus i Orkdal
Prosjektet skal bygges løpende i 3 trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 4
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av servicesenter ved Ålistolen
Bygging av servicesenter i forbindelse med ny vei mellom Agdenes og Snillfjord.
Nybygg av leilighetsbygg i Melhus
Omregulering fra barnehagetomt til leilighetsbygg. Eksisterende brannstasjon inngår i planarbeidet.
Nybygg av boliger i Orkanger
Planområdet er ca 4 daa.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Nybygg av leiligheter på Orkanger
Bebyggelsen er planlagt oppført i 2 etasjer. Parkering og avkjørsel er planlagt mot Tårnsvingen i nord, mens felles uteoppholdsareal er tenkt på sørsiden av de nye leilighetene. Arealet som ønskes regulert er på ca. 1200 m2
Rehabilitering av bru på E39 i Orkland kommune
Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk, arbeid med bakvegg med vinger, mekanisk fuge, myk fuge, lagerarbeid, mekanisk reparasjon under bruplate.
Nybygg av hyttefelt i Orkanger
Gnr/bnr: 512/2 og 513/2.
Ombygg av kommunehus til flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon i Lensvik
Lensvik kommunehus skal rehabiliteres og omskapes til et flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon. Rehabiliteringsarbeidene vil i hovedsak omfatte innvendig tilpasning av eksisterende arealer for nye brukere og funksjonsområder.
Tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal i Orkland kommune
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende renseanlegg i Meldal. I tilbygget skal det plasseres en grovrist og ventilasjonsanlegg med kullfilter. Eksisterende renseanlegg skal få noen oppgraderinger som nye pumper osv.
Oppgradering av gang- og sykkelveg i Råbygda
390 m. Stabilisering og oppgradering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.