Alle aktuelle byggeprosjekter i Orkland

Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 12.148 m2.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 10.979 m2.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 6252 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for videreutvikling av næringsområde i Orkanger
gnr/bnr: 109/14, 109/16, 109/8, 109/172 og 303/28. Planområdet har en størrelse på cirka 188 daa.
Nybygg av brannstasjon i Meldal
Området er ved varsel om oppstart på ca. 21 daa og omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 474/3, 474/5 og hele 474/16 og 474/23. 500-600 m2 BTA. 8-10 måneds byggetid.
Utvidelse av byggvaruhus i Orkanger
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Nybygg av leiligheter i Orkanger
Planområdet er ca 4 daa. 12-14 enheter.
Etablering av turvei og bru i Orkanger
Gnr/bnr: 109/190 mfl. Mål for planen er å regulere en turvegtrasé mellom Forve bru og Vormstad. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende turveg/sti for store deler av traseen. I sør planlegges kryssing av Vorma med bru. Turvegtraseen er totalt 8,4 km lang. Som en del av planarbeidet ses det også på muligheten for å etablere fire nye tilførselsveier til fylkesvei 65, henholdsvis på Nedre By, By, Byagjerdet og Ljøkjel.
Ombygg alt skifte av varmekilde i kulturhus i Løkken
Ombygg av eksisterende varmeanlegg alt konvertering til bioenergi.
Nybygg av fortau i Orkland kommune
Gang og sykkelvei fra busslomme ved Stensveien og frem til Å idrettsplass.
Nybygg av fortau i Orkland kommune
Fortau mellom Mostargata og Geilan på Orkanger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.