Alle aktuelle byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av næringsområde i Ølen
Arealkrevende industri. 93 dekar + infrastruktur.
Utbedring av E134 Espelandssvingene i Espeland i Vindafjord
Ca. 1,3 km (fra ca. km. 10,340 til 11,675). Prosjektet består av fire konstruksjoner (K1-K4). - K1, direktefundamentert bru for privat adkomstveg (bredde 5m / lengde 7m). - K2, pelefundamentert bru i linja til ny E134 (bredde 8,5m / lengde 13m). - K3, plasstøpt kulvert (bredde 6 / lengde 28m). - K4, prefabrikkert kulvert. - K9 Betongfundament på tørrmur.
Nybygg av leiligheter i Skjold
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Vindafjord
Brøyting og strøing av kommunale veier, fortau, gangveier og parkeringsplasser, samt rydding ved kommunale bygg i Ølen/Ølensvåg, Bjoa, Sandeid/Vikedal/Imsland, Økland/Steinsland, Fjellstøl, Vats og Hiksdal.
Fortetting av fritidsboliger, nybygg av felles naustboder og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg i Vindafjord kommune
GNR/BNR: 67/78, 67/79, 67/186. Fortetting med 3 fritidsboliger, felles naustboder og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg. Boligene kan bygges med inntil 90 m2 BYA.
Etablering av lavspentkabel i Vindafjord kommune
Vindafjord kommune skal legge ca 300 meter lavspentkabel TFXP 1x4x240mm2 ogtrekkerør 3x40mm frem til ny basestasjon ved Hogganvik. Kabel skal legges fra nettstasjonNS32038 Bakkedal til ny basestasjon på gnr/bnr 69/3. Grøftetraseligger i privat veg, traktorveg og kupert skogsterreng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.