Alle aktuelle byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av næringsområde i Ølen
Arealkrevende industri. 93 dekar + infrastruktur.
Nybygg av leiligheter i Ølen
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Vindafjord
Brøyting og strøing av kommunale veier, fortau, gangveier og parkeringsplasser, samt rydding ved kommunale bygg i Ølen/Ølensvåg, Bjoa, Sandeid/Vikedal/Imsland, Økland/Steinsland, Fjellstøl, Vats og Hiksdal.
Etablering av naustområde med småbåtanlegg og parkering i Nedre Vats
Gnr/bnr: 138/1 m.fl. Private grunneier/forslagsstiller: Inge og Agnes Olaug Mæland. Areal på ca. 12 daa.
Fortetting av fritidsboliger, nybygg av felles naustboder og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg i Vindafjord kommune
GNR/BNR: 67/78, 67/79, 67/186. Fortetting med 3 fritidsboliger, felles naustboder og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg. Boligene kan bygges med inntil 90 m2 BYA.
Nybygg av kabelanlegg på Bjoa
Vindafjord kommune skal legge kabel for ny Telenor mast på Kyrkjenuten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.