Alle aktuelle byggeprosjekter i Suldal

Etablering av nytt hydrogenanlegg på sandaneset industriområde på Jelsa i Suldal kommune
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt hydrogenanlegg med lagerareal for utskipingsklare konteinere, basert på utvidelse av industri-/lagerareal og forlenget kai. Kaien skal etableres ved ny fylling i sør, i forlengelsen av eksisterende kai. Videre er formålet å utvide eksisterende industriområde nordover slik at det kan etableres et lagerområde på nordsiden av dagens bygg.
Nybygg av kaifronter, vegkryss mm i Sand sentrum, trinn 1
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn I omfattar trafikkareala ved Bekkjatorget, kaifrontar ved Bekkjatorget med ny kai for bauganløp av hurtigbåt, og utforming av vegkrysset i sentrum nord-aust for Bekkjatorget.
Nybygg av vannforsyning/overføring frå Berakvam til Kjølvik
Tiltaket er ny vassleidning frå Berakvam og inn Sandsfjorden til Kjølvik/Vatlandsvåg. Forsyning frå vasskum i Berakvam (gnr. 136 bnr. 1),
Etablering av vann- og avløpsledninger for utbygging av fritidsboliger i Suldal kommune, trinn 2
Infrastruktur for 31 hytter. Suldal kommune skal legge vann- og avløpsledninger for tilknytning til utbygging av nye fritidstomter på Gullingen. Første del av byggetrinn 2 vil omhandle kommunalt VA-anlegg fra tilkobling i Blåsjøvegen, VA-trase i skiløypa, VA-anlegg i Steinaslåtto, og tilkoblinger til eks. VA-anlegg østover og i Blåsjøvegen ved Steinaslåtto. Totalt ca. 1100 meter hovedgrøfter og ledninger.
Etablering av sprinkleranlegg på kirke i Suldal kommune
Det skal monteres nytt sprinkleranlegg i og på Jelsa kirke.
Oppgradering av brannalarmanlegg på kirke i Suldal kommune
Brannalarmanlegget ved Jelsa kirke skal utvides, samt at det skal gjøre noen elektro arbeider i forbindelse med nytt slokkeanlegg i kirken.
Nybygg av hytte i Suldal
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.