Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Sanering av avløpsledninger i Strand kommune
Strand kommune ønsker tilbud på komplett leveranse av et VA-Saneringsarbeid i området Mellarvegen-Hellandsvegen som inneholder legging av nye avløpsledninger, kummer og tilkoblinger til eksisterende avløpsnett.
Etablering av parkeringsplass og kiss'n ride ved barneskole i Jørpeland
Entreprisen omfatter blant annet: -Grunnarbeider. -Grøftearbeider inkl. VA. -Natursteinsmurer. -Vegetasjonsarbeider. -Kantstein. -Asfalt.
Rehabilitering av VA og vei i Strand kommune
Rehabilitering av ca. 360 m vann- og avløpsledninger og utbedring av vegen på samme strekning. VA-ledninger flyttes fra privat grunn langs vegens nordvest-side til vegtraséen, og stikkledninger tilkobles nye ledninger. Vegen opparbeides i 4 meters bredde. Garasje i vegkant rives.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Strand kommune
Strand kommune skal bygge ny trykkøkningsstasjon som skal forsyne det kommunale ledningsnettet til øver deler på Fiskå.
Etablering av sprinkleranlegg samt brannsikringstiltak på omsorgsboliger i Strand kommune
Det må gjennomføres brannsikringsarbeid som sprinkleranlegg i boligene på Langelandsmoen, Dir. Poulsonsgate og på Jonsokberget 10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.