Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Provisorisk bygningsheis og stillas – Alustar AS. Spesialdører – HT Nordic AS. Stålprofildører og –vegger i glass – Profilteam AS. Ståldører og -porter: Port Teknikk AS. Datarack, isvannkjølere og PDU-skinner: NTC AS.Leverandør for levering av pasientløftere: Etac AS. Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av IKT-Løsninger: Bravida Norge AS, Veni AS og AV-Fusion Norge AS. Kunstprosjekt: Inger Bruun, Per Dybvig, Torbjørn Rødland og Majken Stene. Gass- og trykkluft: Bravida Norge AS. Avfallshåndtering: Westco Miljø AS. Laserskanning: Imerso. Heissjakt: Veidekke- Interform. Underleverandør under Kruse Smith Entreprenør AS. Maling: Interiørfaghuset T. Lund Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 9,4 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av kontorbygg med servering i Stavanger
6 etasjer over bakken= 39.100 m2, kjeller= 14.738 m2. Totalt skal det bygges: 53.838 m2
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av barnehage, flerbrukshall, skole, kontor, parkering, butikk og bydelsfunksjon i Storhaug bydel, Stavanger
B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn. Barnehage 6 avd. Gnr/bnr: 53/210, 640, 647. BRA: Ny bebyggelse 20.000 m2 + ny parkering 8000 m2.
Nybygg av urbant boligkvartal og hotell på Forus øst, Stavanger
Renovasjonsteknisk plan: Teknaconsult. 2 boligbygg i 5 etasjer. Hotell i 7 etasjer. Urbant boligkvartale= 21.700 m2 BRA, 220 boliger og gir rom for 30 arbeidsplasser. Hotell= 7.500 m2 Total utbyggingsstørrelse ca. 29.200 m2 BRA.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>. 18.000-19.000 m2. Breeam Excellent og Well Gold. Stikking: Terratec AS. Lås & Beslag: Låsesenteret AS. Spennarmering: CCL Norway AS.
Utbedring av bussveien, Fv. 44 Gausel – Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Drift- og vedlikehold på riksveier i Stavanger, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i 11 kommuner: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Veglengder i kontrakten; 236,673 km riksveg. 73,746 km riks g/s veg.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av skole og idrettshall i Hafrsfjord
Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen. B14-skole med STOLT: ca 6.650 m2 Idrettshall: ca 2.483 m2 BREEM NOR-Very Good.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Etablering av adkomstvei til nytt sykehus i Stavanger
Legge til rette for adkomst til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg, ny adkomstveg mellom Kristine Bonnevies veg og Richard Johnsens gate og oppgradering av vegnettet for gående og syklende.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B1
Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boliger i Eiganes og Våland bydel i Stavanger
Gnr/bnr: 26/103/108/112/159/195. Ytre Eiganesveien og Rektor Berntsens gate. Totalt 4 bygg. 2 stk hus med 6 etasjer. 2 stk hus med 2 etasjer.
Nybygg av G-blokk og lager i Jåttå Leir i Stavanger kommune
G-blokk består av 3 etasjer, og har tilkomst til alle 3 etasjer utenfra fra forskjellige steder. En kommer blant annet direkte til underetasje fra parkeringsplass. Det er eget trappehus fra nivå 2 til nivå 3, og med adkomst og bro til anleggets øverste nivå, hvor inngangen til eksisterende hovedbygg ligger. Det skal etableres ett lager i tilknytning til eksisterende F-blokk. Tomt skal tilrettelegges ved å fjerne fjellmasser, og disse ligger tett på eksisterende bebyggelse. Lageret består av to etasjer og vil tilknyttes F-blokk. Det tilrettelegges for varemottak i 1. etasje, og denne etasje har også ett større lagerareal. I denne delen er det også tilrettelagt for 3 kontorplasser. I 2. etasje er det tilrettelagt for 6 cellekontorer, samt ett kontorlandskap for 3 plasser.
Oppussing og tilbygg av leilighetsbygg og butikklokaler i Stavanger
Klubbgata 9 er i dag leilighetshotell i 2. - 6. etasje med butikklokaler i 1. etasje. Tiltakshaver ønsker å pusse opp eksisterende leiligheter, bygge 2 nye etasjer mot Klubbgata og 3 nye etasjer mot Pederstrappen, slik at bygget totalt blir på 7. etasjer. Pr. idag finnes det 40 leiligheter, og det planlegges 30 nye, totalt 70 etter påbygg/ombygging.
Nybygg av boligområde i Rennesøy
17 rekkehus og 10 mindre leiligheter.
Nybygg av VA-ledning, vei, undergang og fjernvarme i Hinna bydel, Stavanger
Bygging av VA, vei, undergang og boring under jernbanen i Jåttåvågen 2 .Det omfatter veidelene T7-vest, T6-nord og T6-sør i Jåttåvågen.
Nybygg av ladeanlegg for lading/hurtiglading av elektriske hurtigbåter på Jorenholmen
Ladeanlegget skal betjene verdens første fullelektriske hurtigbåt TrAM, når den ankommer Stavanger på vårparten. Den skal også gi strøm til Rødnes nye stolthet «Rygerelektra».
Rehabilitering av eksisterende lokaler på videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 2
Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Rekkehus i 2-3 etasjer og leilighetsbygg med 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 446 Randabergveien på Tasta i Stavanger
Det skal bygges 900 meter ensidig gang- og sykkelveg på tre-fire meter i bredde.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 1150 kvadratmeter.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 414 Misjonsveien i Stavanger
600 m. Enveisregulert sykkelveg med fortau.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Nybygg av idrettshall alternativt utendørs idrettsanlegg i Hillevåg
Omdisponering av industriområde/boligområde.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Oppgradering av handelsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Rehabilitering og riving av kaier i Stavanger kommune 2022
Rehabilitering av to kaier i Stavanger kommune, med opsjon på riving av en tredje kai. Gjelder Austre Åmøy, Ormøy og Lindøy kai.
Rehabilitering av idrettshall i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
VAR IKS skal anlegge ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger. Dette skal trygge vannforsyningen i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Dette konkurransegrunnlaget gjelder entreprise E5, grovhullsboring gjennom Bærheimsfjellet, Kjerrberget og fra tunnel til Tjensvoll høydebasseng.
Nybygg av vannledning i Finnøy
For å styrke og bedre sikker vannforsyning til Finnøy, og videre til øyene lengre nord, skal det legges ny vannledning i sjø fra eksisterende ventilkammer på Talgje til eksisterende ledningsnett ved Nærland på Finnøy. Total lengde er ca. 6000 meter
Vedlikehold av asfaltdekker på riksveier i Norge, 2022
Vedlikehold asfaltdekker riksveger 2022 omfatter ca. 25 kontrakter.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Separering av VA-lednng i Hundvåg bydel, Stavanger
VA-anlegget skal separeres og det legges ned ny vannledning i deler av Øvre vågen, Landnotveien og Skøyteveien. På grunn av for liten kapasitet på eksisterende overvannsanlegg er nytt OV anlegg oppdimensjonert for å håndtere dimensjonerte overvannsmengder. Fortauet fra etappe 1 videreføres slik en får komplett fortau langs hele Øvre Vågen.
Nybygg av infrastruktur sykehjem på Finnøy
Det søkes herved om tillatelse til tiltak for sanering og oppgradering av eksisterende VA-anlegg med tilhørende anlegg på gnr/bnr 126/19 og 36, 127/131, 129 og 28 og 128/13 m.fl i Lauvsnesvegen/ Judabergvegen på Finnøy.
Driftstjenester i forbindelse med bygging av nytt universitetssyskehus på Ullandhaug i Stavanger, del 2
K1027 - Driftstjenester II i forbindelse med første byggetrinn nytt universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger. Driftstjenester for å dekke Nye SUS sitt behov for tjenester i forbindelse med blant annet vedlikeholdsarbeid av anleggsvei, byggeplassgjerde, nødvendig sikringsarbeid, vannhåndtering inne /ute, diverse tømmerarbeid, og øvrige driftstjenester på byggeplass.
Utbedring av bussveien, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbrua til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Legging av sjøkabel i Ombo
Legging av sjøkabel og graving i strandsone.
Etablering av sykkelfelt og lett separering for VA i Eiganes/Våland bydel, Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Ombygg av eksisterende kontorlokaler på trafikkstasjon i Stavanger kommune
Oppdraget består av å bygge om eksisterende kontorlokaler ca 330 m2 på Stavanger trafikkstasjon til landskap og arbeidssoner. Gjennomføre rivning av eksisterende kontorløsning, og oppbygging av ny løsning med alle fag.
Sanering av avløpsledning og nybygg av vannledning i Madla bydel, Hafrsfjord
Eksisterende boliger til skal kobles til ekisterende kommunalt vann- og avløpssystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.