Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>. 18.000-19.000 m2. Breeam Excellent og Well Gold.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Tilbygg ved videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 1
Nybygg E skal Breeam-sertifiseres med «very good». Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 3
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 30 daa. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus.
Rehabilitering, riving og nytt midtbygg ved ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. BREEAM «very good».
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 2
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 1
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
E39 Sykkelstamveg, delstrekning Sørmarka - Asser Jåttens veg i Stavanger
Inngår blant annet bygging av ny sykkelstamveg og kryssing av E39 ramper ved Nesbuveien og Madlaveien med bru. Opsjon 01. Prefabrikkert GS-bru over E39. Opsjon 02. Kollektivfelt ca. 450 meter.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
340 p-plasser. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Asfaltarbeider i Rogaland fylkeskommune 2021
3-11-2021-03 Sør-Rogaland og 3-11-2021-04 Nord-Rogaland.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Rehabilitering av fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Formålet med planen er å sikre bevaring av bygningsanlegget, behov for omfattende teknisk rehabilitering, og for å tilrettelegge for 150-200 nye arbeidsplasser.
Etablering av infrastruktur for boligområde i bydel Hundvåg i Stavanger
Infrastruktur for 67 boenheter. Tomtens areal er på ca 12 700 m2. Deler av anlegget skal etableres over 2 p-kjellere som ligger under terreng. I arbeidet inngår adkomst til 2 p-kjellere og tun/ bilfrie adkomstveier til boliger. Det skal legges infrastruktur for vannforsyning, spillvann og overvann samt kabler og belysning inn i feltet. Det skal etableres 3 sandlek og 2 kvartalslekeplasser samt grønn infrastruktur. Tomtearbeider er med som en opsjon. Mengdene ved tomtearbeider er noe usikre da tomteplaner ikke er utarbeidet. Mengdene vil være regulerbare, men prisen på mengdeenhet er fast. Entreprenør har prosjektansvar for eget arbeid inne på tomtene. Det er en forutsetning at tomtearbeid, der flere entreprenører jobber inn på anlegget samtidig, vil komme i gang før VVA anlegget er ferdigstilt. Entreprenøren for VVA anlegget må hensynta dette ved prisingen. Adkomstvei, fordrøyning og overordnet va-nett etableres i en annen entreprise i regi av Stavanger kommune.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 6 rekkehus og 4 leiligheter.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Utskifting av bruplate og etablering av nytt fortau i Stavanger
Prosjektet består i rehabilitering av stålelementer, utskifting av dekke over hele bruplate og etablering av nytt fortau. I tillegg til det skal betongoverflater repareres og avløpssystemet fornyes. Paradisveien og Consul Sigval Bergensens vei.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Murerarbeider på kirker i Stavanger kommune
Stavanger kommune ved Kommunalstyret for miljø og utbygging heretter kalt oppdragsgiver, inviterer med dette til konkurranse for murarbeider på Sørbø og Hesby kirke, som er to mellomstore middelalderske steinkirker på hhv. Rennesøy og Finnøy nord for Stavanger by. Sørbø er en romansk kirke fra 1100-tallet, med kor, skip og tårnfot. Hesby kirke er gotisk, med kor og skip bygd på 1200-tallet. Kirkene er fredet iht. Kulturminneloven. Målet med restaureringene er at begge kirkene nå skal få god kalk i fuger og til puss/slemming og hvitting, slik at forvitring begrenses og kirkene blir enklere å jevnlig vedlikeholde i fremtiden. Overordnet skal kirkene etter restaurering, i henhold til kunnskap om praksis i middelalderen, fremstå med meddratte («utklinte») kalkfuger, kalkslemming og kalkhvitting ute, og kalkfuger, kalkpuss, slemming og hvitting inne. Murarbeidene skal utføres med tradisjonelle håndverksteknikker.
Utomhusarbeider m.m. ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2021-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 3 rekkehus og 4 leiligheter.
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Mindre ombygginger ved universitet i Stavanger
Kitty Kiellands Hus (112239 B5) delprosjektet omhandler ca. 900m2 av byggets 3.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Arealets toaletter skal oppgraderes og det skal etableres kantine. Ventilasjon har nylig blitt bygget om og kapasiteten utvidet. Det er pågående et prosjekt med sprinkling av hele Kitty Kiellands hus. Arne Rettedals Hus (bygg 802) delprosjektet omhandler ca. 250m2 av byggets 2.etg. Arealet består i dag hovedsakelig av cellekontorer og møterom. Arealene skal åpnes opp for etablering av landskapskontor. Det skal etableres et te-kjøkken og eksisterende BK bygges om til toaletter og bøttekott. Arealene pusses opp for å gi plass til innovasjon og forskning ved UIS.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Etablering av nytt garasje ved sykehjem i Stavanger kommune
Bygging av ny garasje for 2 minibuss på eksisterende parkeringsanlegg knyttet til Stokka sykehjem.
Rehabilitering av gammel hovedvannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Stavanger, delstrekk 3
Det skal trekkes ny 450 mm pe-ledning inn i 700 mm eksisterende ledning. Strekningen som skal rehabiliteres er mellom Ventilkammer 12 Forus (K012) og ventilkammer 9 Gausel (K009). Strekningen som skal oppgraderes er ca. 1600 m.
Utskifting av belysningsarmaturer ved konserthus i Stavanger
Eksisterende armaturer skal demonteres og erstattes 1 til 1 med nye LED armaturer. I tillegg skal de legges opp nytt kursopplegg for styring av belysningsarmaturene. Det er allerede utført innkjøp av belysningsarmaturer inkl drivere og tilbehør, denne avtalen vil bli tiltransportert denne entreprisen.
Nybygg av sykkelveg med fortau i Stavanger
350 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av sykkelgate samt utskifting av VA-ledninger i Stavanger kommune
Etablering av sykkelgate i del av Kannikgata, samt utskifting av vann- og avløpsledninger på et begrenset område.
Etablering av sykkelprioriterte gater samt VA-ledninger i Stavanger kommune
Tjodolvs gate skal bygges om til sykkelgate og krysset med Johan Thorsens gate skal strammes opp. Det skal settes ny kantstein langs deler av tjodolvs gate og tverrsnittet endres, skilter og belysning justeres. Det skal legges nye vann -og avløpsledninger i deler av Tjodolvs gate, samt legges ny høyspentledning for Lyse i en annen del av gata. Peder Klows gate skal bygges om til sykkelgate. I opphøyede kryssområder med storgatestein skiftes disse ut med skåren storgatestein i rampene og asfalt på toppflaten. Det plasseres ut plantekasser langs gata. Tjodolvs gate og Peder Klows gate skal rødmales for sykkel, men dette arbeidet utføres i regi av byggherren og inngår ikke i kontrakten.
Riving av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Etablering av fortau i Stavanger kommune
Etablering av fortau langs Vikevågveien - fra sykehjemmet til butikken. Det skal også etableres flere natursteinsmurer langs fortauet. Lyse Lux skal bidra med ny belysning. Lyse Elnett skal også være med på fellesføringen med ny høyspentkabel langs hele strekket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.