Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av kontorbygg med servering i Stavanger
6 etasjer over bakken= 39.100 m2, kjeller= 14.738 m2. Totalt skal det bygges: 53.838 m2
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av boliger i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Nybygg av studentvelferdssenter på universitetsområdet i Hillevåg bydel, Ullandhaug
Max BRA: 32.900 m2. Eksisterende bygg: 12.200 BRA. Studentvelferdssenter og et viktig samlingspunkt for alle på Campusområdet.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 24 mål. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus. 2-3 etasjer. Byggemåneder: 42.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>. 18.000-19.000 m2. Breeam Excellent og Well Gold. Stikking: Terratec AS. Lås & Beslag: Låsesenteret AS. Spennarmering: CCL Norway AS.
Nybygg av punkthus og rekkehus i bydel Storhaug i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus. Gnr/Bnr: 52/670 og 52/674. Ytterveggselementer- Fakta Bygg Kristjan Eymundsson 928 11 340 Lås og beslag- Låssenteret Innerdører- Swedoor
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Stavanger
100-120 boenheter. Inntil 7 etasjer.
Drift- og vedlikehold på riksveier i Stavanger, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i 11 kommuner: Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Veglengder i kontrakten; 236,673 km riksveg. 73,746 km riks g/s veg.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Utbedring av vei, egen trase, i Stavanger - Bussveien
Løsning: Sambruk med øvrig trafikk / Egen trase. Ca. 2,8 km.
Nybygg av rekkehus på Jåttå
40-50 boenheter. Totalt 8 delfelter.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Miljøsertifisert med BREEAM Very Good.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av G-blokk og lager i Jåttå Leir i Stavanger kommune
G-blokk består av 3 etasjer, og har tilkomst til alle 3 etasjer utenfra fra forskjellige steder. En kommer blant annet direkte til underetasje fra parkeringsplass. Det er eget trappehus fra nivå 2 til nivå 3, og med adkomst og bro til anleggets øverste nivå, hvor inngangen til eksisterende hovedbygg ligger. Det skal etableres ett lager i tilknytning til eksisterende F-blokk. Tomt skal tilrettelegges ved å fjerne fjellmasser, og disse ligger tett på eksisterende bebyggelse. Lageret består av to etasjer og vil tilknyttes F-blokk. Det tilrettelegges for varemottak i 1. etasje, og denne etasje har også ett større lagerareal. I denne delen er det også tilrettelagt for 3 kontorplasser. I 2. etasje er det tilrettelagt for 6 cellekontorer, samt ett kontorlandskap for 3 plasser.
Nybygg av tunnel i forbindelse med ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
Total lengde: 2km. Fjellsprenging, massetransport, sikringsarbeid for en 31m2 tunnel. 2 tunnelportaler.
Oppussing og tilbygg av leilighetsbygg og butikklokaler i Stavanger
Klubbgata 9 er i dag leilighetshotell i 2. - 6. etasje med butikklokaler i 1. etasje. Tiltakshaver ønsker å pusse opp eksisterende leiligheter, bygge 2 nye etasjer mot Klubbgata og 3 nye etasjer mot Pederstrappen, slik at bygget totalt blir på 7. etasjer. Pr. idag finnes det 40 leiligheter, og det planlegges 30 nye, totalt 70 etter påbygg/ombygging.
Nybygg av boligområde i Rennesøy
17 rekkehus og 10 mindre leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Stavanger
B1-1= 6 enheter, 710 m2 og 2 et B1-2= 4 enheter, 640 m2 og 3 et B1-3= 6 enheter, 880 m2 og 2-3 et B1-4= 9 enheter, 1280 m2 og 2-3 et Gnr/bnr: 16/1615, 16/1621 og 16/1622.
Om- og nybygg av boliger samt offentlig formål på Hundvåg
Formålet med planen er å omregulere den nordlige delen av planområdet til offentlig formål, og den sørlige delen av planområdet til boligformål, med hovedfokus på vernehensynet. Gjeldende reguleringsplan har regulert gårdstunet med bolighus, eldhus og driftsbygning til bevaring. Driftsbygningen bevares som volum. Arealet rundt bygningene er i dag regulert til hestedrift jord-/skogbruk.
Nybygg av industribygg knyttet till havbruk på Talgje i Stavanger
Gnr/bnr: 43/1, del av 43/2, 43/55, 43/58 og 43/66.
Nybygg av leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. BB2= 18-23 boenheter og 4-5 etasjer. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 1150 kvadratmeter.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av undergang på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Entreprisekostnad 38 Mnok.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Oppgradering av havn i Stavanger kommune
Risavika har en sentral beliggenhet til Nordsjøen. Havnen er en betydelig forsyningsbase for energinæringen på sjø og er Vestlandets største godshavn. Det er også rutegående ferge til Danmark og Bergen i Risavika. Aktiviteten er økende, og det er behov for mer kai-kapasitet. Det vurderes nå en havneutvikling i det sør-østre området i Risavika. Dette skal være kaier som er tilgjengelig for alle, og skal ikke bygges for spesifikke kundebehov. Området skal ikke drives alene av et særskilt terminalselskap. Det skal tilrettelegges som en prosjektkai for gods og forsyninger. Oppdraget skal vise konsept for utbygging av rett kailinje med ro-ro rampe i sørlig ende, med mulighet for å kunne bygge ut i to til tre trinn. Det navngis derfor to kailinjer; kai 25 og kai 26 med ro-ro. Det er svært utfordrende grunnforhold i området. Det er et tykt lag med mudder/løse masser, som sannsynligvis er forurenset, og det er langt ned til fjell. Strandlinjen hvor det vurderes kaiutbygging er innvunnet land. Avgrensningen av denne er et resultat av best egnet område for sikring av grunn vurdert opp mot utfyllingslinje som gav mest mulig nytt landareal. Fyllingsfronten (sjete) er fundamentert på en renne av utgravet mudder og påfyll av sprengstein. Utfyllingen er sams masse opp til ca kote - 2 meter og sprengstein over dette, og sjetéen er plastret med større steiner.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Nybygg av boliger og flytting av ekisterende vernede våningshus i Eiganes og Våland bydel, Stavanger
3 rekkehus, 5 frittliggende småhus og 3 eneboliger. 38 parkeringsplasser.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Utskifting av VA-ledning og nybygg av avløpspumpestasjon i Tasta bydel, Stavanger
Utskifting av eksisterende VA anlegg og bygging av ny avløpspumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 6 rekkehus og 4 leiligheter.
Ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger
VAR IKS skal anlegge ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger. Dette skal trygge vannforsyningen i området, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover. Ledningen har en total lengde på ca. 34 km, og vil gå gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Dette konkurransegrunnlaget gjelder entreprise E5, grovhullsboring gjennom Bærheimsfjellet, Kjerrberget og fra tunnel til Tjensvoll høydebasseng.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 3 rekkehus og 4 leiligheter.
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Hundvåg
3 rekkehus og en firemannsbolig.
Nybygg av kirkesenter på Hausken i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Utbedring av bussveien, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbrua til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Ny sykkelprioritert gate på Hannasdalsgata i Stavanger
570 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.