Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av kombinasjonsbygg med bolig-, offentlig tjenesteyting- og undervisning i Madla bydel, Stavanger
B1= 6 etasjer og underetasje, B2= 6 etasjer, B3= 7 etasjer. Delområdet har et samlet BRA på inntil 20.400 m2.
Rehabilitering og påbygg av hovedkvarter med kontor og produksjonslokaler i Stavanger
Det planlegges ca. 21 500 m² BRA, hvorav maks 2000 m² BRA settes av til produksjon.
Nybygg av boliger og næring i jåttå
Gnr/bnr: 16/1558, 16/1548, 16/485, 16, 625, 16/38 og 16/548. BT1: 16.325 m2 BRA, BF1: 6.465 m2 BRA.
Nybygg av transformatorstasjon på Nord-Jæren, Stavanger
Bygges for 420 kV. Driftes på 300 kV. Statnett og Lnett søker nå om en ny, prioritert løsning for Krossberg transformatorstasjon, som innebærer utvidelse og ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon med et gassisolert anlegg.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 24 mål. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus. tre til fem etasjer. Byggemåneder: 42.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av leiligheter og næring på Kvalaberg i Hillevåg i Stavanger
BB1, BB2, BB3 og BB4. Ca. 100 leiligheter på tomten mellom Hillevågsveien og Sjøhagen.
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Hinna i Stavanger, trinn 3
Byggetrinn tre består av to boligblokker, den ene med 25 leiligheter og den andre med 27 leiligheter. I tillegg er det fire rekkehus. Totalt er bruttoarealet bolig på 5.085 kvadratmeter, og i tillegg kommer en parkeringskjeller på 1.225 kvadratmeter.
Nybygg av boliger i bydel Hinna i Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 punkthus.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 (Madlaåsen).
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten, strekning Strandgata
Strekningen mellom Kvadrat og Ruten er delt inn i fem forskjellige kontrakter: * Forussletta–Stavangerveien​. * Strandgata. * Husflytting Strandgata. * Jernbaneveien–Olav V’s plass​ –Elvegata. * Elvegata–Havnegata​.
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 9.000 kvadratmeter til kontorer, næring og serveringsteder. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles resepsjon og møtesenter. Rommet ligger midt i anlegget og kobler sammen de ulike bygningsdelen. Atriene vil fungere som inngangsparti og lobby for kontorbrukere og utformes som en felles sosialsone. På bakkeplan mot gågate, etableres et Mathall med direkte kobling til begge atriene og med mulighet for uteservering under arkadene i St. olavs gate.
Nybygg av hotell og kontorbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/51, 55/770, 55/1499 og 55/1501 og en mindre del av 55/768.
Etablering av ny kaserne for rekruttskolen i Madlaleiren i Stavanger kommune
- 16 6-mannsrom med bad inkl. toalett, vask og 2 dusjer. - Felles oppholdsrom - Pusserom - Vaskerom og tørkerom - Kontor - Rom for befal - Teknisk rom
Etablering av landstrømsanlegg ved havn i Stavanger kommune
Anlegget skalhovedsakelig forsyne forsyningsfartøy til oljeindustrien, kranskip og godsskip.
Etablering av infrastruktur på Hinna i Stavanger, trinn 1
Prosjektet er delt opp i flere byggetrinn. For byggetrinn 1, skal det etableres vei fra bussveien og inn til boligområdet samt alle arealer mellom veien og sjøen. Dette innebærer grensesnitt mot kaiområdet og mobilitetspunkt.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med flatt tak i Stavanger kommune
Det skal etableres solenergianlegg på tak på 6stk bygg (Blidensol sykehjem, Eiganes skole, Kristianslyst ungdomsskole, Stokka sykehjem, Sølvberget kulturhus, Søra Bråde bofelleskap).
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Etablering av nytt helhetlig og oversiktlig brannkonsept for Kjølv Egelands hus på Campus UiS i Stavanger kommune
Utskifting av dører, vinduer, brannskiller, lukking av brannavvik, utskifting av eks. ledesystem mm. Etablering av nytt sprinkleranlegg.
Riving av bygg ved fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Arbeidene består i hovedsak: - Bygg B skal rives. - Gangbro mellom A og E skal rives. - Del av Bygg A mot nytt Bygg B1 skal rives. - I Bygg A, C og D renskes til bærende konstruksjoner. - Graving og legging av høyspent for å reetablere «ringforbindelse» og legging av fjernvarme. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Ny gang og sykkelveg på Fylkesveg 519 Finnøyvegen, delstrekning Judaberg-Nådå
Det skal etableres GS-veg med 3,5 meter (3 meter asfaltert bredde og 0,25 m vegskulder på hver side) langs hele planstrekningen.
Tilbygg og rehabilitering av eksisterende masse i Stavanger kommune
To tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
Etablering av bolig i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. Totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Stavanger
4 stk små eneboliger ca 60 m2+garasje. Gnr/bnr: 28/191 og 28/2185.
Nybygg av eneboliger i Hundvåg
Gnr/bnr: 6/113, 6/1008 og 6/968. Bolig A, B og C.
Ombygging av modulbygg til flyktningboliger på Bekkefaret i Stavanger kommune
Konkurransen gjelder 1 bygning (bygning F), og estimeres til 8 mill., med opsjon på 5 bygg til.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Opparbeidelse av sykkelprioritert gate-, park og fornyelse av VA-ledninger i Stavanger
Stavanger kommune fornyer og legger nye vann- og avløpsledninger i Christian Jacobsens gate og Thiisabakken. Vi opparbeider både Christian Jacobsens gate og Biskop Reinalds gate som sykkelprioritert gate med rødt dekke. Som andre sykkelprioriterte gater i Stavanger vil de også være åpne for biltrafikk.
Tilbygg av grovgarderober på Sandal barnehage i Stavanger kommune
Sandal barnehage skal ha nye grovgarderober for sine avdelinger, som tilbygg. Det vurderes også nye vognskur og lager
Tilbygg av barnehage i Stavanger
Egen personalinngang med garderober, og HWC med dusj. Adkomst til fellesrom og kjøkken fasiliteter. Dette arealet kan tilpasses i størrelse etter ønske og behov. Tilbygg lagt på lavere nivå. Adkomst til øvre del med trapp og løfteplattform. Nytt arbeidsrom i 2.etg.
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord
Klassetrinn: 8-10 klasse. Antall elever: 356. Skolegårdsareal: 14.460 m2
Opprusting av skolegård i Madla
Klassetrinn: 1-7 klasse. Antall elever: 430. Skolegårdsareal: 8.122m2
Sanering av utslippsledning til sjø i Hinna bydel, Hafrsfjord
Boliger (10 - 12) med direkte utslipp til sjø skal saneres i forbindelse med opparbeidelse av turvei.
Konsulenttjenester for utførelse av områderegulering av Våland sør i Stavanger kommune
Stavanger universitetssykehus (SUS) skal gradvis og over lengre tid flytte fra Våland sør til ny lokasjon på Ullandhaug. Med dette som utgangspunkt skal Stavanger kommune utarbeide en områderegulering som skal avklare de overordnende rammene for utvikling av området.
Områdeplan for Hillevåg området i Stavanger
175.500 m2 BRA og 290 nye boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.