Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av boligområde ved Eikefaret barnehage i Sola kommune
Eikefaret. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer og småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Skadberg, Vestly eiendommen
Totalt 162 boenheter. 12 boenheter som småhusbebyggelse og 150 leiligheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av rekkehus, flermannsbolig og blokkbebyggelse i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. 30-40 boenheter. Blir utført i 3 byggetrinn.
Riving og tilbygg av turnhall i Sola
Gnr/bnr: 33/762, 33/18, 33/352 og 33/637. Planområdets størrelse: ca 6,8 daa.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Jåsund
Planforslaget tilrettelegger for 12 nye boliger. (9 rekkehus og 3 eneboliger). 2-3 etasjer.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Sola
3 nye tomannsboliger og 2 eneboliger og 3 eksisterende eneboliger.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Sola
3 eneboliger og 3 rekkehus. Gnr/bnr: 3/1518-1520.
Ny sykkelveg med fortau i Sola
850 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Rammeavtale for mindre vegarbeider i Sør-Rogaland 2022
Gjelder vegene: EV39-RV13-RV426-RV444-RV509.
Oppgradering alternativ nybygg av pumpestasjon på Joa
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Omlegging av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av ny barnehage i Sola kommune
I arbeidet inngår omlegging og ny teknisk infrastrukturen som må etableres før man starter bygging av barnehagen. - Omlegging av dagens VA ledning. - Omlegging av eksisterende pumpeledning. - Omlegging av gass. - Omlegging av høyspent. - Omlegging fiber fra ulike aktører. - Ny gatebelysning. - Opparbeidelse av underlag for ny parkering til barnehage. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt fra Myklaberglia mot kulvert under fv. 510. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt langs fv. 510, Nesbuveien. - Etablering av støttemur med støyskjerm mellom utomhus området til nye Røyneberg barnehage og ny gang- og sykkelvei langs Nesbuveien.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
ENØK tiltak i sykehjem i Tananger
Prosjektet inneholder: styring av beboerrom og utvidelse av SD-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.