Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauda

Nybygg av hytter i Sauda
Ca 70 hytter.
Rehabilitering av VA-ledninger til Tangen renseanlegg i Sauda kommune, etappe 2
Hensikten med prosjektet er å samle spillvann og sende det ti rensing i stedet for utslipp i sjø. Prosjektet vil foregå på land. Det skal og skiftes ut en hovedvannledning i denne etappen.
Rassikring på Fv 520 Gjuvastøl i Sauda
Lav prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Rensk, bolting.
Teoretisk analyse av sykkelvegnett i Sauda kommune
Bedre tilrettelegging for syklister og myke trafikanter generelt i Åbødalsveien.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Oppgradering av kinosal i Sauda
Modernisering av kinosalen med 69 store og komfortable stoler. Blir tilrettelagt med "klaffbord" slik at kinosalen i fremtida kan nyttast til konferenser o. l inkluderer og nytt amfi, elektriske installasjoner samt nytt lerret.
Rehabilitering av tak på barneskole i Sauda
Rehabilitering av tak på eldste del.
Rehabilitering av dusjer for skule i Sauda kommune
Modernisering av dusjeanlegg samt installering av "legionellaspyling".

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.