Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauda

Rensing av kloakk og nybygg av gang- og sykkelvei i Sauda
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Rassikring på Fv 520 Gjuvastøl i Sauda
Lav prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Rensk, bolting.
Rehabilitering av tak på barneskole i Sauda
Rehabilitering av tak på eldste del.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.