Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av leiligheter i Sandnes kommune
Gnr/bnr: 39/1034, 87, 1126, 1083 og 668.
Nybygg av terrasseblokker, rekkehus og punkthus i Sandnes, trinn 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter blir utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Totalt 40 boenheter fordelt på: 15 leiligheter og ca. 25 rekkehus.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av videregående skole i Sandnes
Gnr/bnr: 69/1114, 1206 og 2491. Adresse: Tornerosveien 12, 12A og 14. Planområde: 10,2 dekar.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9 Kommunen er tiltakshaver for den offentlige delen och Øster Hus Invest AS for den private delen.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Nybygg av lager på Sviland i Sandnes
Trinn 1-4 er ferdigstilt, mer informasjon foreligger dessverre ikke.
Rehabilitering av vannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Sandnes kommune, delstrekk 2
IVAR IKS skal rehabilitere den eksisterende hovedvannledningen fra Tronsholen til Stangeland. Ledningen er 700 mm, ny 560 mm pe-ledning skal trekkes inn i denne. Prosjektet omfatter alt nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektering, planlegging, anskaffelse og etablering ny vannledning i eksisterende rørtrasé mellom Tronsholen ventilkammer og Stangeland. Oppdraget omfatter også arbeider i 7 ventilkammer i tilknytning til ledningen.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Tilbygg av kontorbygg i Sandnes
Utvidelse med 2 etasjer.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Lura
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av tomannsboliger på Bogafjell
Adresse: Tranbærstien 2-12.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Austrått bydel i Sandnes
Opparbeidelse av infrastruktur for 105 – 122 boenheter, fordelt på rekkehus, tomannsboliger og leiligheter i lavblokkbebyggelse. Entreprisen er delt inn i 2 byggetrinn.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Etablering av kunstgressbane ved Høle skole i Sandnes
Følgende er hovedelementene i tiltaket: - Grunnarbeider - Planering og klargjøring for legging av støtdempingssjikt - Etablering av støtdempingssjikt - Legging og montering av nytt kunstgress, inkl. sand og innfyll - Oppmerking av fotballbanen - Etablering av belysning - Tiltak for å forhindre granulatflukt - Etablering av gjerder, porter m.v.
Nybygg av infrastruktur ved mikrohus i Sandnes
3 mikrohus i etablert boligområde.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Utvidelse av lagerbygg på Vatne i Sandnes kommune
Utvidelse av et lagerbygg på Vatne driftsstasjon i Sandnes. Lageret skal hovedsakelig benyttes som lager til rør og rørdeler, samt som garasje for større og mindre kjøretøy.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utskifting av stoler ved kulturhus i Sandnes kommune
Eksisterende stoler i stor sal i Sandnes kulturhus skal skiftes ut: totalt 666 stoler.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 595 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 609 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Massepåfylling i Sandnes
Gnr/bnr: 35/1, 35/5 og 8/17.
Nybygg av rubbhall (midlertidig lagerhall) i Sandnes
Oppføring av rubbhall som skal benyttes som lager for sesongvarer og salg av byggevarer i forbindelse med byttebua.
Ny rulletrapp og oppgradering av fellesarealer i kjøpesenter i Sandnes
Prosjektering; Løfteinnretninger: TK Rulletrapper AS. Prosjektering; Miljøsanering: Norconsult.
Knytte sammen sykkelsystem i Sandnes
100 m. Fra bymiljøpakke 2021-2024.
Etablering av parkdrag i Sandnes
Etablering av parkdrag langds Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av Åsedalen boligpark.
Bytte av eksisterende mast i Forsand
Rettedal telekommunikasjonsanlegg. Bytte av ekisterende av mast. Ny mast blir på 36 meter.
Etablering av ladepunkter ved møbelvarehus i Sandnes
Totalt skal det etableres mer enn 300 nye ladepunkter for elbiler i løpet av 2022 og 2023 ved alle IKEA varehus i Norge. Det blir 16-24 nye ladepunkter per varehus.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie m.m. til kultur og næring i Sandnes kommune
Kultur og næring i Sandnes kommune har behov for konsulenter til å bistå med ulike prosjekter i løpet av 2022: - Mulighetsstudie KinoKino. - Idemyldring biblioteket. - Oppdatering kulturarenaplan. - Oppstart kulturvisjon for Sandnes kommune.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av bolig til kontor. 2 hovedetasjer med arbeidsplasser for 3 personer i hver etasje samlet 6 personer.
Reparasjon av kai i Hommersåk
4 nye peler og ny betongplate.
Nybygg av avfallsbod i Sandnes
21,8 m2. Boden gir plass til 7 avfallsbeholdere.
Etablering av adgangskontrollsystem i barneskole i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.