Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter. 16-18 byggemåneder.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg, kontor og forretningsbygg i Sandnes
Prosjektet består av 3 bygg, bygg A med 22 leiligheter, bygg B med 32 leiligheter og bygg C med 18 leiligheter. Prosjektet er planlagt oppført i ett byggetrinn med tilsammen 72 leiligheter og 4 næringslokaler. Der er 1 næringslokale i bygg A, 2 næringslokaler i bygg B og 1 næringslokale i bygg C, alle på bakkeplan. Garasjeanlegg ligger i hvert bygg på bakkenivå under leilighetsetasjene og er automatisk parkeringsanlegg. Leilighetene får tilkomst til garasjeetasjen via trapp og heis i leilighetsbyggene, samt fra inngangspartier. For noen leiligheter går adkomsten fra trapperom via rom for sykkelparkering eller lignende.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Solavskjerming: Atum.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Nybygg av boligområde i Sandnes
20 daa. 32 leiligheter og 31 eneboliger.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Nybygg av handel på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Nybygg av leiligheter på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Opparbeidelse av VVA i forbindelse med utviklingen av Rådhusmarka i Sandnes kommune
Gnr/Bnr 40/59, 40/101 m.fl. Følgende arbeider vil inngå i entreprisen: - Trafikkavvikling. - Vannhåndtering og midlertidigheter. - Markryddig, rensk og massetransporter. - Grunnarbeider. - VA-anlegg. - Veganlegg. - Grøntanlegg. - Fjernvarme. - Opsjon på lavutslippsanlegg.
Nybygg av rekkehus på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av ventilkammer i Soma
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Opparbeidelse av park og grøntområder i Sandnes kommune
Oppdragsgiver skal ha opsjon på videre arbeid på grøntområder i parken – byggetrinn B. Oppstart byggeplass og ferdigstillelse av byggetrinn B (opsjon) skal være i henhold til omforent fremdriftsplan.
Tilrettelegging for gående Christan Kroghs gate i Sandnes
Byrom, koblet på gang- og sykkelveier.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476/4516 på Sandved i Rogaland fylkeskommune
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476 Heigreveien x Fv. 4516 Asheimveien x Foren. Kryssene Heigreveien-Asheimveien og Heigreveien-Foren består i dag av to kryss med hvert sitt venstresvingefelt. Dette resulterer i mange trafikkuhell og farlige situasjoner.
Ny sykkelprioritert gate på Solaveien i Sandnes
1200 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Opparbeidelse av midlertidig parkeringsplass på Havneparken i Sandnes kommune
Totalt 100 parkeringsplasser, hvorav 5 plasser for handicap og 8 stk. elbilladere.
Konvertering av varmeløsning i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Konvertering til mer miljøvennlig varmeløsning. Eksisterende ovner må skiftes ut.
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.
Nybygg av idrettsanlegg i Sandnes
Idrettsplassen ved Lundehaugen ungdomsskole planlegges som idrettsanlegg/aktivitetsflate.
Etablering av digitale vegtavler på E39 fra Sandnes til Flekkefjord
Sørgående er dette ved Osli (døgntrafikk/ÅDT på 18.792 kjøretøy), Søylandkiosken 7.500 og Helleland (8100), og nordgående ved Loga (5.500), Helleland (8100) og Vikeså (7500).
Rehabilitering av prestegård m.m. ved universitet i Sandnes
NMBU har behov for å få utført utbedring av takene på Gamle Prestebolig, Operasjonsstua og Garasjen på Høyland Prestegård i Sandnes. Som opsjon skal også fasade og terrasse på Gamle Prestegård ha vedlikeholdsmessig vask og maling.
Etablering av flytebrygge for fritidsbåter, seilbåter mm til Indre vågen i Sandnes
Kjøpsavtale på en ny flytebrygge, inkludert moringer, landgang, utriggere osv., til indre vågen i Sandnes. Flytebryggen skal brukes av fritidsbåter, både motordrevet og seilbåter, i størrelsen 30 til 48 fot, samt av to større båter inne ved kaikanten.
Nybygg av tursti ved Sandvedparken i Sandnes
Ny tursti Kvelluren og Brugata.
Tilrettelegging for gående mellom bolig og sentrum i Sandnes
Oppgradere med grus, benker og håndtak. Belysning.
Ny forbindelse mellom Stokkelandsvannet og Sandvedparken i Sandnes
Ny forbindelse, mellom Stokkelandsvannet og Sandvedparken, skolevei og trafikksikk. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av sykesignalanlegg på sykehjem i Sandnes kommune
Fellesutlysning for: Austrått bo- og aktivitetssenter og Lunde bo- og aktivitetssenter.
Etablering av VA-ledninger med videre for kryssing av Imsa i Sandnes kommune
- Etablering av VA-ledninger, kummer m.v. - Etablering av oppheng for VA-ledningene i broen. - Gravearbeider. - Trafikkavvikling. - Asfaltering. - Opsjon på lavutslippsanlegg.
Etablering av effektbelysning i helsehusparken i Sandnes sentrum
Etablering av effektbelysning, samt tilhørende arbeider i helsehusparken i Sandnes. Det skal tilbys én opsjon: reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelsti. Opsjon vil utøves dersom oppdragsgiver har tilgjengelige midler til formålet. Arbeid som er tenkt omfattet av entreprisen: - Prosjektering. - Etablering av effektbelysning. - Etablering av lysstyringssystem. - Gruse opp eksisterende gruststi i tretrapp. - Lede overvann mot eksisterende sandfangkummer. - Bytte lyskilder i eksisterende lysmaster til LED. - Tømme sandfangkummer.
Ny forbindelse mellom boligområder og bussvei på Hana i Sandnes
Ny forbindelse mellom boligområder og bussvei på Hana. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av støyskjerm ved barnehage i Sandnes kommune
Arbeid som er tenkt omfattet av totalentreprisen: - Prosjektering. - Demontering av nettinggjerde. - Etablering av ny støyskjerm, inkludert transparente elementer og port. - Etablering av tett skjerm. - Etablering av areal for busskur.
Opparbeidelse og utbedring av tursti på Bogafjell i Sandnes kommune
Opparbeidelse og utbedring av en ca. 255 m lang eksisterende tursti på Bogafjell. Arbeid som er tenkt omfattet av entreprisen: - Grøfterensk og rensk av vegetasjon rundt kummer. - Felling av busker og trær. - Etablering av pukkbasseng rundt eksisterende kummer (kuppelrist). - Nytt topplag med grus på deler av turstien. - Opparbeidelse, etablering av fall på stien. - Legge ut uvalset asfalt (AGB8). - Etablering av stikkrenne. - Grave ned kabler og stålfundamenter for belysning fra Lyse Lux.
Etablering av adgangskontrollsystem i barneskole i Hommersåk
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av adgangskontrollsystem i ungdomsskole i Hommersåk
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av adgangskontrollsystem i ungdomsskole i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.