Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fylkesveg 334 (tidligere fv. 509) Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligblokker i Sandnes
Gnr/bnr: 111/495, 111/497.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
BB2= 19 boenheter, 5 etasjer og 2151,5 m2 BRA, BB3= 17 boenheter, 5 etasjer og 2214,4 m2 BRA, BB4= 15 boenheter, 4 etasjer og 1742,9 m2 BRA. Adresse: Bladfaksveien 2, 4 og 6.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/1872 og 187.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Sandnes sentrum
Areal ny bebyggelse: 1410 m2, Parkeringsareal: 190 m2.
Nybygg av næringsområde i Sandnes
Planområdet har en størrelse på ca. 21,8 dekar. Areakrevende næring med lav arbeidsplassintensitet.
Oppgradering av Fylkesveg 523 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Etablering av solceller, microgrid og batteribank for havnebygg i Sandnes kommune
Strandgata 147, 149, 151, 153 og 155. Prosjektet legges opp i ulike faser og er planlagt som følgende: 1. Gjennomgang av tekniske forutsetninger og prosjektets overordnede målsetninger, samt identifisering av risiko- og usikkerhetsmomenter 2. Kartlegge og dokumentere takenes kapasitet for etablering av solceller og tilhørende utstyr 3. Kartlegge traseer for mikrostrømnettet 4. Kartlegge plassering av batteribank, helst ved høyspenttransformatoren og landstrømanlegget 5. Prosjektere de ulike delprosjektene av prosjektet 6. Etablere mikrostrømnett og solceller i delprosjekter, inkludert styring 7. Etablere batteribank 8.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Nybygg av klubbhus i Sandnes
Maks 1000 m2 BYA.
Tilbygg av lagerbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.
Nybygg av fyllestasjon for biogass til transportapplikasjoner i Vagle
Etablering av forsyningsanlegg for biogass til transportapplikasjoner.
Nybygg av eneboliger på Lura, Sandnes
Gnr/bnr: 69/3151, 3150, 3149, 3148 og 3152. 4 flotte og inneholdsrike funkisboliger
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Adresse: Bladfaksveien 79-85.
Oppgradering av idrettshall i Figgjo
Branntekniske tiltak og ventilasjon. Leverandør av lås og beslag: Låseservice.
Etablering av modulskole i forbindelse med oppgradering av Sandnes barneskole i Sandnes
Modulskolen skal det være plass til ca. 160 elever fordelt på 8 klasserom, ca. 28 ansatte og alle fasiliteter. Det ene klasserommet bør ha et kjøkken for muligheten til SFO
Nybygg av VA-ledning i Hølelia, Sandnes
Gnr/bnr: 72/302, 72/215, 72/153, 72/170, 72/175, 72/180, 72/174, 72/164, 72/152, 72/495, 72/207, 72/303, 72/253, 72/391, 72/196, 72/436, 72/150, 72/220, 72/225 og 72/122.
Riving av kontorbygg og garasjebygg i Sandnes
Eksisterende bygning på eiendom 40/61 har et fotavtrykk på 615 m2 BYA, og 766 m2 BRA. Bygningen har fra 1 til 3 etasjer. Eksisterende bygning på eiendom 40/152 har et fotavtrykk på 111 m2 BYA. Adresse: Ganddalsgata 7 og Hoveveien 3.
Nybygg av forstøtningsmur i Sandnes
Sette opp ny mur langs delfelt ILS1A.
Bruksendring og nybygg av kontorlokaler i Sandnes
Bruksendring fra bolig til kontor/tjenesteyting.
Nybygg av (midlertidig) parkeringsplass i Sandnes
Midlertidig etablering av 51 parkeringsplasser og MC parkering over eksisterende parkeringskjeller. Midlertidigheten omsøkes med ramme 5 år. Ca. 1000 m2
Nybygg av sjøhus i Hommersåk
Gjenoppbygging av sjøhus etter brann.
Nybygg av turvei i Sandnes
Det skal bygges ny turvei fra p-plass ved Fjogstadveien 291. Det skal nyttes eksisterende traktorvei i starten av ny turvei. Ny turvei skal være tilrettelagt for personer med bevegelseutfordringer og rullstolbrukere. Gnr/bnr: 2/5, 2/3 og 2/2.
Etablering av solcelleanlegg på kontorbygg og mediabygning i Sandnes
Kontorbygning: ca. 400 m2 fordelt på 4 felt, Mediabygning: ca 500 m2 fordelt på 4 felt.
Nybygg av lager i Sandnes
Gnr/bnr: 111/978 og 111/977.
Etablering av midlertidige parkeringsplasser i Sandnes
Etablering av 38 parkeringsplasser med en midlertidighet på 2 år.
Etablering av nedgravde avfallsnotainere i Figgjo
Søknaden gjelder etablering av nedgravde avfallscontainere for 2 fraksjoner, restavfall og papir. Hver container er på 2 x 2 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.