Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligområde i Sandnes, etappe 2
Ca. 50 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Adrese: Kvernsteinkroken 20, 22, 24 og 26.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Rehabilitering av næringsbygg i Sandnes
Det gamle egglageret i Sandnes skal transformeres til et moderne næringsbygg med fokus på miljø og bærekraft.
Nybygg av boligområde og dagligvarubutikk i Hommersåk
Gnr/bnr: 102/110 mfl. Planområdet er ca. 14 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Beregnet gjenomførelsetid ca. 15 måneder.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene på stasjonen.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Riving, tilbygg- og nybygg av bolig-/næringsbygg i Sandnes
Området omfatter gnr/bnr 11/374, 111/376, 111/874 og deler av 111/876, 111/445 og 111/1305. 6-12 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Rassikringstiltak på Fv 4634 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Etablering av vannledning og sanering av kombiledning i Sandnes
Entreprenør vil ha opsjon fra prosjektet Figgenveien fortau.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Nybygg av eneboliger i kjede og eneboliger i Sandnes, etappe 1, trinn 4
BKS6+BFS1= 6 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Sandnes kommune
2 leiligheter og 1 enebolig. Eiendommens totale areal er på 1126 m2.
Rassikring på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. Fanggjerde.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Opparbeidelse av promenade og grøntområder ved havn i Sandnes kommune
Havneparken bygges nå om til en moderne og urban del av Sandnes sentrum med fokus på gode byrom og attraktiv havnepromenade. Havnepromenaden etappe 1 – 3 er fullført.
Riving av del av fabrikksbygning i Sandnes
Bygningen (bygningsnummer 170111125) er fabrikkbygning. Den benyttes som lager og verksted i forbindelse med Zymetechs virksomhet. Tiltaket består av kapping av fasade mot vest og medfører reduskjon i areal av lagerrom i kjelleretasje og i 1. etasje, samt flyttinng av eksisterende toalett. Eksisterende forhold utenom dette er uendret og ikke en del av tiltaket.
Nybygg av carporter med boder i Sandnes
Det etableres totalt 13 parkeringsplasser, 6 parkeringsplasser som carport i tilknytning til bod og 7 parkeringsplasser som gjesteparkering.
Rehabilitering av turstibelysning i Sandnes kommune
Blant arbeidet som er tenkt omfattet av entreprisen: - Prosjektering. - Utskiftning av et fåtalls lysarmaturer til LED. - Demontering og avhending av den eksisterende turstibelysningskabelen, som i dag går i luften mellom trestolpene. - Bytte og utbedring av et fåtalls trestolper. - Grave grøft for ny kabel, klamre kabelen i trestolpene. - Generelt skape mer ordnede forhold angående kabler som er i nærheten av turstien. - Som opsjon skal entreprenøren tilby: Etablering av skap med strømmåler, som måler turstibelysningens reelle strømforbruk. Opsjon utøves dersom det er midler til formålet, og eller dersom Byggherren anser opsjonsutøvelse som hensiktsmessig.
Bruksendring av kontorbygg i Sandnes
Innvendig endring av bru, utvendige tilbygg: værskur mot vest og teknisk rom på nord-stre hjørne samt nye vinduer på nordside.
Nybygg av carport i Sandnes
Carport med 8 plasser.
Etablering av nytt slokkeanlegg og fjerning av rømningsvei i museum i Sandnes
Det er bestemt å bytte ut det ca. 30år gamle tørre sprinkleranlegget med et nytt slokkeanlegg i museet Krossens Havremølle. Det skal derfor leveres et komplett vanntåkeanlegg i henhold til gjeldende lov og foreskrifter. I den forbindelsen skal dagens sprinklerrom utvides og en rømningsvei skal fjernes.
Etablering av ladestasjoner og frittstående skilt i Hommersåk
I sammenheng med etablering av to ladestasjoner på parkeringsplass utenfor Bryggen senter, Kaiveien 29, er det nå planlagt etablering av et frittstående skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.