Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nord
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia i Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene, bygge to ekstra trapper, og sette inn heiser på stasjonen.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av videregående skole i Sandnes
Gnr/bnr: 69/1114, 1206 og 2491. Adresse: Tornerosveien 12, 12A og 14. Planområde: 10,2 dekar.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Utvidelse av transformatorstasjon i Sandnes og Time
132 kV kraftledning mellom Fagrafjell-Vagle og Vagle-Stokkeland. Utvidelse av Vagle transformatorstasjon.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9 Kommunen er tiltakshaver for den offentlige delen och Øster Hus Invest AS for den private delen.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Sanering av avløp i Sandnes
Åpning av Storåna gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hommeråk, Nord
Infrastruktur for 144 boenheter + barnehage.
Etablering av fortau i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måender.
Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Nybygg av kjedet boliger i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av parkeringskjeller i Sandnes
2-3 stk parkeringskjeller.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: ca. 130 boenheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Nybygg av lager på Sviland i Sandnes
Trinn 1-4 er ferdigstilt, mer informasjon foreligger dessverre ikke.
Rehabilitering av vannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Sandnes kommune, delstrekk 2
IVAR IKS skal rehabilitere den eksisterende hovedvannledningen fra Tronsholen til Stangeland. Ledningen er 700 mm, ny 560 mm pe-ledning skal trekkes inn i denne. Prosjektet omfatter alt nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektering, planlegging, anskaffelse og etablering ny vannledning i eksisterende rørtrasé mellom Tronsholen ventilkammer og Stangeland. Oppdraget omfatter også arbeider i 7 ventilkammer i tilknytning til ledningen.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Tilbygg av kontorbygg i Sandnes
Utvidelse med 2 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Etablering av kunstgressbane ved Høle skole i Sandnes
Følgende er hovedelementene i tiltaket: - Grunnarbeider - Planering og klargjøring for legging av støtdempingssjikt - Etablering av støtdempingssjikt - Legging og montering av nytt kunstgress, inkl. sand og innfyll - Oppmerking av fotballbanen - Etablering av belysning - Tiltak for å forhindre granulatflukt - Etablering av gjerder, porter m.v.
Nybygg av infrastruktur ved mikrohus i Sandnes
3 mikrohus i etablert boligområde.
Oppgradering av overvannsledning i Sandnes
Oppgradering av ledningsnett i forbindelse med bussveiutbygging.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utskifting av stoler ved kulturhus i Sandnes kommune
Eksisterende stoler i stor sal i Sandnes kulturhus skal skiftes ut: totalt 666 stoler.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 609 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 595 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Ny rulletrapp og oppgradering av fellesarealer i kjøpesenter i Sandnes
Prosjektering; Løfteinnretninger: TK Rulletrapper AS. Prosjektering; Miljøsanering: Norconsult.
Massepåfylling i Sandnes
Gnr/bnr: 35/1, 35/5 og 8/17.
Knytte sammen sykkelsystem i Sandnes
100 m. Fra bymiljøpakke 2021-2024.
Flytting av bolighus og uthus i Sandnes
Huset flyttes i sin helhet med unntak av grunnmuren og mellomlagres på tomten eller nabotomten 111/952. Eksisterende grunnmur rives og ny grunnmur etableres ved fremtidig plassering av huset. Ny grunnmur skal oppføres som ringmur i betong og pusses.
Riving gjenvinningsanlegg i Sandnes
Gjenvinningsanlegget blev i juli 2022 utsatt for brann. Sorteringsanlegget og deler av mottakshallen er svært brannskadet og må rives.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie m.m. til kultur og næring i Sandnes kommune
Kultur og næring i Sandnes kommune har behov for konsulenter til å bistå med ulike prosjekter i løpet av 2022: - Mulighetsstudie KinoKino. - Idemyldring biblioteket. - Oppdatering kulturarenaplan. - Oppstart kulturvisjon for Sandnes kommune.
Reparasjon av kai i Hommersåk
4 nye peler og ny betongplate.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av bolig til kontor. 2 hovedetasjer med arbeidsplasser for 3 personer i hver etasje samlet 6 personer.
Nybygg av avfallsbod i Sandnes
21,8 m2. Boden gir plass til 7 avfallsbeholdere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.