Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Utbedring av vei, Fylkesveg 47 Åkra sør-Veakrossen
Samme kontrakt for prosjekleder for Fv 47 Karmsundgata og Fv 47 Åkra Sør-Veakrossen.
Nytt næringsområde i Karmsund
Totalt areal: 150 mål, blir delt inn i flere delar.
Nytt næringsområde i Karmsund
Totalt areal: 150 mål, blir delt inn i flere delar.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av lager for materiell til el-anlegg i Karmøy kommune
Nytt hovedlager for materiell/beredskapslager. Mye av materialet som skal lagres er elektromateriell, særlig kabelmateriell. Behovet er for en lagerhall på ca. 3000 kvm, ca. 1000 kvm containerplass, ca. 3000 kvm utendørs lager og logistikk - areal for trailere. Ca. 4 kontorer til administrasjon av lageret.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av ungdomsskole i Norheim
GNR/BNR: 5/7, 154, 157 m.fl. To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl. 25-35 boenheter.
Ombygg av lavterskel, garderobe og dagsenter m.m. i Karmøy kommune
Karmøy kommune har signert opsjonsavtale med Berg Eiendom om kjøp av bygget Kopparen. En forutsetning for at kommunen skal kjøpe bygget er at ombygningsarbeidene kan bli utført innenfor gitt totalramme. Denne entreprisen omfatter ombygning av arealer av Kopparen samt oppgradering av fasade, tak, tekniske anlegg. Det skal også etableres en gangbro over til rådhuset. Arealene som skal bygges om er: Lavterskel, garderobeanlegg 1 og 2 etasje, MO-senter, ROP, RPH, foaje/fellesarealer, dagsenter, Teknisk etat 2. etasje. Arealer som IKKE skal bygges om er: Gategrill, politi, legesenter og helsestasjon. Per i dag er ROP og Lavterskel leietaker i bygget. ROP bruker lokalene tiltenkt teknisk etat og Lavterskel bruker lokaler i 2. etasje. Under ombygningen må totalentreprenør dele opp ombygningsarbeidet slik at disse tjenestene kan opprettholde kontinuerlig drift.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger på Bø og Salhus i Karmøy kommune
Karmøy kommune skal sanere eksisterende avløpspumpestasjon i Bøvågen. I den forbindelse skal det etableres sjøledninger for pumping av spillvann fra Bøvågen til Bøneset, via Salhus, over Karmsundet, og til eksisterende avløpsanlegg i Jomfruvegen på andre siden av Karmsundet. Sjøledning blir lagt i sjø i to partier, og på land mellom disse. Nytt anlegg for spillvann fra Bøvågen, Bøneset og Salhus vil deretter overføre avløpsvannet til renseanlegget på Årabrot, nord i Haugesund kommune.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av ny høydebasseng i Karmøy
Det nye høydebassenget blir plassert ved siden av eksisterende basseng på Håvik. Bassenget føres opp i betong med en utvendig diameter på 23 m og høyde på 11,85 på m.
Oppgradering av torg i Karmøy kommune
Torget i Skudeneshavn skal oppgraderes. Oppgraderingen dreier seg dels om å forsterke de kvaliteter torget allerede har i dag, i form av åpenheten og den sjønære beliggenheten, dels om å rydde opp i den trafikale situasjonen. Samtidig skal torget tilføres nytt innhold og nye kvaliteter for å oppleves som en inviterende og attraktiv møteplass i Skudeneshavn. Det eksisterende torget består av arealer med belegningsstein av betong og asfalterte arealer mellom både nærings- og boligbebyggelse midt i Skudeneshavn sentrum. Denne kontrakten omhandler utskiftning av overflate inkl. øvre lag av masse, etablering og tilpasning av overvannshåndtering, etablering av arealer til lek og rekreasjon, samt tilkomst for utrykningskjøretøy og varelevering. Det er også beskrevet noen opsjoner, den største av disse er parsell av Kirkeveien samt et område øst for Kirkeveien.
Etablering av sjøhus i Karmøy kommune
Formålet med planen er å regulere for nytt sjøhus (lager, kontor, og oppholdsareal med soverom) for eier av fiskebåt og mannskap, samt nødvending parkeringsplasser. Privat grunneier: Øyvind Vaaga
Opprydding av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Karmøy kommune
Omfatter arealer til fremtidig utbygging av konsentrert boligbebyggelse og teknisk infrastrukturtrasé.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.