Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av hytter på Holmane i Hå
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Tilbygg av camping i Ogna
Hensikten med planen er å bygge 36 flyttbare campinghytter. Maks BRA 50 m2 pr. hytte. Gnr/bnr: 95/105, 95/127 og 95/458.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Etablering av ny vegstrekning ved Vigrestad i Hå kommune
Foremålet med planen er å regulere en vegstrekning på om lag 350 meter, med kjøreveg og gang- og sykkelveg.
Utskifting og nybygg av VA-ledning i Varhaug
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av masseuttak i Sirevåg
Planområde omtrent 27 dekar. Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak og landskapsutforming av området slik det vil bli tilbakeført etter endt drift i masseuttaket. I landskapsutformingen legges det til rette for landbruksareal for nydyrking.
Ombygg av balkong ved barnehage i Hå kommune
Rive og bygge opp igjen balkong, etter revidert brannprosjektering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.