Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 45 boliger i området, 4 blir utført i ett eget prosjekt.
Utbedring av Fylkesveg 44 Hellvik-Vassvik i Eigersund
Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Veiprosjektet ligger inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Etablering av bolig- og fritidsbebyggelse i Eigersund kommune
Forslaget legger opp til at det kan bygges ti nye fritidsboliger i tilknytning til område HF 40 på kommuneplanens arealdel.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Helleland
Infrastruktur for 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. Gnr/bnr: 98/1 mfl.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Plattformtiltak på Hellvik stasjon, Egersund-Stavanger
Begge plattformer på ca 85m skal rives for så og bygges opp igjen til en lengde på 220m. Nettpartner AS - El sikkerhet Allfug AS - Betongfug Hako AS - Betongentreprenør
Til- og ombygg av administrasjonsbygg i Eigersund kommune
Svåheia Eiendom AS ønsker å bygge om eksisterende administrasjonsbygg og bygge nytt bygg med garderober og spiserom i tilknytting til eksisterende bygg. Nytt bygg har en grunnflate (BYA) på ca. 306 m2, mens eksisterende bygg har en BYA på ca. 240 m2.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.
Nybygg infrastruktur ved nytt boligområde i Leidland, Egersund
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 49 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Gnr/bnr: 7/50, 159 mfl.
Nybygg av eneboliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/725 mfl. Tomt: 6 daa.
Oppgradering av gang- og sykkelveg for at forbedre sikten i undergangen i Eigersund
Hensikten er å forbedre sikten i undergangen ved Hestavad bru.
Riving og nybygg av lekeplass ved skole i Eigersund kommune
Rivning av eldre/opprinnelige lekeplass og oppføring av ny lekeplass med nye lekeapparater, asfalt, kantstein og fallgummi. Lekeplassen er lokalisert Hellvik skole, den nye lekeplassen skal plasseres i samme område som den eksisterende ligger. Eksisterende lekeplass skal rives og saneres, og fallsanden skal fjernes.
Renovering og bytte av skifertak på bolig ved fyr i Eigersund kommune
Arbeidet består i sette opp stillaser og å ta ned gammel skifer og rive nåværende sløyfer og lekter m.m. Det skal så legges ny takpapp, sløyfer og lekter m.m. Samt legge ny skifter på taket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.