Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Utbedring av Fylkesveg 44 Hellvik-Vassvik i Eigersund
Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Veiprosjektet ligger inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Etablering av bolig- og fritidsbebyggelse i Eigersund kommune
Forslaget legger opp til at det kan bygges ti nye fritidsboliger i tilknytning til område HF 40 på kommuneplanens arealdel.
Nybygg av eneboliger i Egersund
Totalt 10 tomter, 2 tomter er solgte.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Helleland
Infrastruktur for 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. Gnr/bnr: 98/1 mfl.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Nybygg av eneboliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/725 mfl. Tomt: 6 daa.
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Til- og ombygg av administrasjonsbygg i Eigersund kommune
Svåheia Eiendom AS ønsker å bygge om eksisterende administrasjonsbygg og bygge nytt bygg med garderober og spiserom i tilknytting til eksisterende bygg. Nytt bygg har en grunnflate (BYA) på ca. 306 m2, mens eksisterende bygg har en BYA på ca. 240 m2.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.
Nybygg av hyttefelt i Eigersund
Bygging av 2-4 hytter på eksisterende hyttefelt samt etablering av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.
Gravearbeider, eventuelt sprengning for nedsetting av grupper med avfallscontainere i Egersund
Gravearbeider, eventuelt sprengning, samt gjenfylling og istandsettelse ved nedsetting av grupper med helt nedgravde eller seminedgravde avfallscontainere.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hellvik
Infrastruktur for ca. 30 boenheter. Teknisk planlegging utføres av: Hans Tjåland.
Oppgradering av gang- og sykkelveg for at forbedre sikten i undergangen i Eigersund
Hensikten er å forbedre sikten i undergangen ved Hestavad bru.
Riving og nybygg av lekeplass ved skole i Eigersund kommune
Rivning av eldre/opprinnelige lekeplass og oppføring av ny lekeplass med nye lekeapparater, asfalt, kantstein og fallgummi. Lekeplassen er lokalisert Hellvik skole, den nye lekeplassen skal plasseres i samme område som den eksisterende ligger. Eksisterende lekeplass skal rives og saneres, og fallsanden skal fjernes.
Renovering og bytte av skifertak på bolig ved fyr i Eigersund kommune
Arbeidet består i sette opp stillaser og å ta ned gammel skifer og rive nåværende sløyfer og lekter m.m. Det skal så legges ny takpapp, sløyfer og lekter m.m. Samt legge ny skifter på taket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.