Alle aktuelle byggeprosjekter i Bjerkreim

Nybygg av batteri-og næringspark i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. Det legges til rette for etablering av næringspark på et om lag 2.720 daa stort planområde. Om lag 1.700 daa av dette er regulert til industriformål.
Nybygg av vindpark i Bjerkreim
60.00 MW. Ca 20 stk.
Nybygg av boligområde med infrastrukur i Bjerkreim
Tidlig prosjekt. Nye områder på begge sider av Gamle Vikesåbakkene. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Asfalteringsarbeider på Europa- og riksveger i Vestland og Rogaland fylke 2021
Gjelder E39 og riksveiene 13 og 509. Beregnet asfaltmengde: 18.054 tonn. 162.549 m2 skal freses. Tre delkontrakt; 3-11-2021-01 Riks og Europaveger Sør-Rogaland, 3-12-2021-01 Europa- og riksveger i området Hordaland (IR kamera) og 3-14-2021-01 Sogn og Fjordane.
Nybygg av barnehage i Bjerkreim, felt B14
Tidlig prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av hovedvannledning mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt i Bjerkreim
Prosjektet omfatter hovedvannledning med dimensjon 225 mm mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt. Over vannledningen skal det anlegges en gruset tursti/gangvei.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen II i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen I i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Støttemur på Fv 110 Nettland i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 670m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.