Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Nybygg av kontorbygg med garasjeanlegg og parkeringsplass i Vestvågøy kommune
Oppføring av kontorbygg tilpasset ca 50 arbeidsplasser. Prosjektet vil også inneholde et mindre garasjeanlegg, avskjerming av utvendig lagerområde samt etablering av parkeringsplasser for ansatte og besøkende. 2000 - 2400 m2.
Ny-og ombygg av vannledninger i Gravdal
Haugheia høydebasseng og frem til Leirelva på Gravdal, dvs. om lag 1 550 m med ny hovedvannledning i Ø315 PE. Parallelt med hovedvannledninga skal det legges en abonnentledning fra Haugsmyra til Leirelva. I tillegg vil dette prosjektet omhandle sanering av eksisterende avløpsledninger (fellessystem) på samme ledningsstrekk, dvs. Haugsmyra - Leirelva. Her skal det legges til rette for fremtidig separering, med utbygging av spill- og overvannsledninger, totalt ca. 1 000 m med nytt avløpsanlegg.
Rassikring/utlagt veg, voll og fanggrøft på Fylkesveg 999 Sennesvik-Ure i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middels. 119m.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Stamsund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av dagligvarebutikk og bensinstasjon i Leknes
På tomten mellom E10 og posten. Gnr/bnr 19/70, 18/729
Nybygg av vannledninger i Gravdal
Vannforsyning Haug. Ca 1 250 m med ny hovedvannledning i PE 100. Dessuten legges det ekstra ledning for utspyling ved avslutningen av ovennevnte ledning frem til nærmeste bekk, PE 100, i 150 m lengde.
Etablering av fortau fra Langhaugen til Ægirs i Leknes
I forbindelse med utbyggingen av Breidablikk II.
Oppgradering av Skifjord kirkegård, felt 8 og 9, i Skifjord
Avskjæringsgrøft langs veg Riving av kirkegårdsgjerde og bygging av nytt. Demontering og remontering av gravminner. Terrengendring ved påføring av jordmasser Ny driftsveg Liten forstøtningsmur av naturstein Tilsåing av plenarealer/gravfelt
Etablering av hovedavløpsnett i Vestvågøy kommune
Etablering av hovedavløpsnett mellom Leknes og Storeidøya, inkl. overvannshåndtering i området omkring Leknessletta/Mjånesveien.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Oppussing av barnehage i Vestvågøy
Prosjektert tilbygg på 144 kvm, herav: personalfløy 115 kvm og mellombygg 29 kvm. Renovering av eksisterende bygning (ca 480 kvm) - tak, vinduer, gulvbelegg, akustikktiltak, reparasjoner. Parkeringsareal økes fra 8 til 20 plasser. Barnehagen skal være i drift i byggeperioden.
Levering og montering av frikjøling til sykehus på Gravdal i Vestvågøy
Frikjøling til Lofoten sykehus på Gravdal. Kunden skal erstatte eksisterende fancoil-enheter (DX) og eksisterende kjølemaskin med distribusjon fra frikjøling fra brønnpark for bergvarmepumpeanlegget. Eksisterende fancoil-enheter demonteres, mens kondensavløp gjenbrukes til nye fancoils som nå skal forsynes med isvann. Oppdraget omhandler levering av nytt system, eksisterende kjølemaskin demonteres, nytt system monteres og igangsettes. Feilretting i garantiperioden (2 år) skal være inkludert.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Smorten II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 171m. Skredtype snø.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Valbergrua II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 390m. Skredtype snø, stein.
Etablering av sykesignalanlegg på sykehjem i Vestvågøy kommune
Anskaffelse av nytt IP-basert sykesignalanlegg til Vestvågøy sykehjem. Sykehjemmet har 42 sykehjemsplasser hvorav 3 er knyttet til IKL som KAD-plasser. Det nye sykesignalanlegget må ha en plattform i bunn som kan utbygges, slik at kommunen på sikt kan få et ensartet system for alle sine omsorgsobjekter. Leverandør av pasientvarslingsanlegget skal ha med alle funksjoner og installasjoner som er nødvendig for å løse dette oppdraget. I tilbudet skal det leveres håndholdt enhet/telefon for sykehjemmet. Det skal være mulighet for å koble på de 8 omsorgsleilighetene som er i 2. etg.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Nordland Nord
Sammen fem ladesteder ved Skogvatnet (Bjørnfjell), Steigen, Gullesfjord/Lofastkrysset, på strekningen Risøyhamn/Andenes og på strekningen Gimsøystraumen bruk – Reine på Vestvågøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.