Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Riving og nybygg av oppvekstsenter i Vågan kommune
Det nye oppvekstsenteret skal inneholde 1-10 klasse skole, gymsal og barnehage.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7628 Sletta i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Rehabilitering av vann-, overvann- og spillvannsledninger i Vågan
Ca. 600 m. Total lengde for VA-hovedtrasér: Ca. 600 m Total lengde stikkledninger: Ca. 447 m Vannkummer, nedstigning: 10 stk. Overvannskummer: 17 stk. Sluk 54 stk. Sandfang 17 stk. Spillvannskummer: 17 stk. Fundament for gatelys: 18 stk. Kabelgrøft: Ca. 670 m. Reetablering av vei, Storgata: Ca. 670 m Reetablering av fortau Storgata: Ca. 1340 m
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Trafikksikkerhetstiltak på Mølnosen i Vågan kommune
Forbedre trafikksikkerheten i området der de to viktigste grepene er å legge til rette for gang- og sykkelsti i anslutning til eksisterende undergang under E10 in til Solbakken samt å justere innkjørsel til området samtidig som adkomst til Eidet stenges for biltrafikk.
Etablering av ny teleskoptribune på kulturhus i Vågan kommune
Det skal anskaffes en ny teleskoptribune til storsalen i Lofoten kulturhus. Bakgrunnen for dette er svekket komfort og funksjonalitet i den eksisterende tribunen. Det skal være buet teleskoptribune med 286 seter fordelt på 11 rader, montert i opptrinn - 106 faste seter montert i opptrinn. Tot. 392 seter i samme utforming og lik farge på setetrekk.
Utdyping av farleder i Vågan kommune
De planlagte tiltakene i Molldøra og Småskallan er først og fremst sikkerhetstiltak og vil ikke endre seilings-/transportmønstret eller transportmiddelfordelingen i området. Tiltakene skal sikre at fartøyer med dypgang inntil 6 m som benytter farleia trygt kan ferdes gjennom Molldøra. Alternativ lei for Molldøra for fartøy med større dypgående er Skrovsvedet.
Vedlikehold av bruer i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Etablering av pumptrack-bane ved ungdomsskole i Vågan kommune
Oppdragsgiver skal bygge en pumprack-bane ved Kabelvåg ungdomsskole. Området ligger rett nord for Kabelvåg sentrum. Banen skal ligge nord for skolen, som en del av en større nyskapende aktivitetsarena for egen organiserte aktiviteter, i forlengelse av friarealet tilknyttet skolen. Veiledende opplyses området avsatt til pumptrack - bane til å ha en grunnflate på ca. 2000 m2. Det er mulighet for noe større areal om ønskelig. Byggetid: 5-6 uker.
Vedlikehold/rehabilitering av glassfasade på Lofotakvariet i Vågan kommune
Lofotakvariet har behov for å vedlikeholde/rehabilitere sin glassfasade mot sjøen etter flere år med lekkasjer, svekkelse av konstruksjon og råte i treverk. Undersøkelser har vist at det trolig er behov for å skifte eksisterende fasade med ny. Demontering av eksisterende fasade. Leveranse og montering av ny glassfasade inkl. tømrerarbeider. Rigg og drift, herunder stillas utvendig og innvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.