Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesna

Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Utvidelse av boligområde i Nesna
Hensikten med planendringen er å etablere et nytt delområde (B2), samt å fjerne regulerte tomtegrenser innenfor delområde.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Nesna kommune
Søkt størrelse: 3600 tonn MTB. Oppdrettsanlegg for torsk.
Etablering av oppdrettslokalitet for torsk i Nesna kommune
Søknaden gjelder: ny lokalitet matfisk torsk. Søkt størrelse: 2340 tonn MTB. Det planlegges 6 bur orientert NØ-SV med plass til 6 merder på 120 meter omkrets. Overflatedelen vil måle om lag 210 x 140 meter og ha nøter med dybde 15-25m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.