Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av industripunkt i Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, E6 Skarberget
Det planlegges å utvide til syv oppstillingsfelt for kjøretøy, autopass, nye rabatter mellom vegløpene, ny parkeringsplass i vest, teknisk bygg og servicebygg med tilhørende venterom og toaletter. Hydraulikkbygg blir stående. Det er også planlagt at to kjørefelt ut fra fergen, med tilhørende påstigning og ett friløp til fergen og til den nye parkeringsplassen.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, Riksveg 827 Kjøpsvik
Det planlegges for oppstillingsfelter for kjøretøy tilsvarende 120 pbe, én parkeringsplass, påstigningsfelt, autopass, to ilandkjøringsfelt, fortau, teknisk bygg, og servicebygg med venterom og WC.
Nybygg av boliger, flytebrygge, tursti, småbåtshavn m.m i Narvik
39/1897 m.fl. Planområdet er på totalt ca 117 dekar.
Nybygg av produksjonslokale og sedimentstasjonbasseng på Nedre Øyra i Narvik
Tiltakshaver ønsker å detaljregulere eiendommene 42/80, 41/195 og 41/464 til formål næring - industri. Det ønskes å tilrettelegge for et nytt produksjonslokale/sedimentasjonsbasseng for å utføre nye tiltak tilknyttet til håndtering av slam fra produksjon, samt økte gjenbruk av prosessvann i produksjonen. Hoveddelen av tiltaket omfatter etablering av sedimenteringsbasseng for oppsamling av prosessvann fra rengjøring og oppsamling av slam. Tiltaket planlegges plassert sentralt i tilknytning til dagens produksjonslokaler for best mulig produksjonslinje og arealutnyttelse. Tiltaket omfatter sedimenteringskammer i betong under bakken, og mulighet for overbygg med høyde inntil ca. 7 meter.
Etablering av gang- og sykkelvei og gangbru over Taraldsvikelva m.m. i Narvik
Entreprise E01 – Gang – sykkelveg og konstruksjoner, skal etablere en ny planskilt kryssing av jernbanen i form av ny kulvert under jernbanen samt gang – og sykkelveg med tilhørende gangbru over Taraldsvikelva. I tillegg skal det gjennomføres grunnarbeid samt noe VA, elektro og jernbanetekniske arbeider i nødvendig omfang samt at eksisterende planovergang skal fjernes. Det er i entreprise E01 også med opsjon for etablering av ny jernbanebru over Taraldsvikelva.
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.
Fundamentering til nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Rehabilitering rekreasjonsområde i Narvik kommune
Oppgradering av eksisterende turstier, etablering av nye turstier, belysning av sti system, opparbeide område for grillplass og etablering av volleyballbane.
Riving av 6 boliger i forbindelse med E6 Narviktunnelen
Sanering av boliger på Administrasjonsveien 2, Administrasjonsveien 4, Rombaksveien 1, Rombaksveien 34, Rombaksveien 34A, Rombaksveien 40.
Rivning, deponering og reetablering av bruer i Narvik kommune
Aspheim bru (kommunal vei 54071) og Reinsvoll bru (kommunal vei 54069) i Ballangen. Begge bruer krysser Kiselva, og området rundt bruene eies av Narvik kommune.
Utvidelse av areal for utstilling (Krigsmuseet) i Narvik kommune
Det skal etableres ny dør (brannskille mellom parkeringsanlegget i Parkhallen og Narviksenteret, samt bygges ny vegg mellom nytt areal og ny del av utstilling til Narviksenteret. Påstøp på gulv, behandling av vegger, litt arbeid med elektro, sprinkler og ventilasjon samt etablere rampe mellom ny og gammel del.
Etablering av reservekraftsaggregat ved sykehjem i Narvik kommune
Ny reservekraft for Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik. Aggregatet skal plasseres på utsiden av bygget.
Etablering av spise og hvilebrakke i Narvik
Felles utlysning for Narvik og Trondheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.