Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Etablering av nytt smoltanlegg i Kilvik i Meløy kommune
Planområdet er på ca. 57 daa. Tiltaket omfatter utfylling av 6000 m3 sprengsteinmasser over et areal på 2500 m2. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut.
Nybygg av boligområde i Meløy kommune
12 dekar. Delvis klargjort med vann og avløp.
Nybygg av eneboliger i Ørnes
4 ledige tomter på Øvre Korsnes, og 4 ledige tomter i Hamnhaugveien Gnr/bnr 54/119, 122, 123, 124.
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Halsa
Formålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan for en gang‐ og sykkelvei langs Dalheimveien, fra Halsa sentrum i nord til avkjørselen ved Halsa idrettsplass i sør, en strekning på om lag 4 kilometer
Nybygg av eneboliger i Meløy
Gnr/bnr 67/196, 197, 200, 198, 204.
Rehabilitering av tak på barnehage i Meløy
Videreført fra 2022. Det er etter befaring avdekket et større behov for renovering av innvendige lokaler. Det bør vurderes om deler av barnehagen bør rives og erstattes med nytt og mer areal- og energi effektivt bygg. Det er behov for ekstra tiltak for å holde nede radonverdiene. Prosjektet bør vurderes utvidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.