Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Etablering av forretningsbygg i Meløy
Søknaden gjelder etablering av et nytt kjøpesenter med tre butikklokaler og kafe på eiendommen gnr. 61/61 på Ørnes. Bygget vil ha et areal på om lag 2363 kvadratmeter, og skal blant annet tilrettelegge for etablering av en ny dagligvarebutikk. Kjøpesenteret er planlagt med to etasjer og skal etableres på en utfylt steinfylling i Ørnes sentrum. Meløy kommune er hjemmelshaver på eiendommen gnr. 61/61, men har i samarbeid med Coop Nordland SA inngått en opsjonsavtale på deler av eiendommen. Coop Nordland SA har kommet med forespørsel om utbyggingsavtale for utbygging og drift av forretningsbygg på eiendommen gnr. 61/61.
Utfylling i sjø ved Holandsfjorden i Meløy
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 50000 kubikkmeter sprengsteinsmasser over et areal på omtrent 28000 kvadratmeter. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut. Etablering av oppdrettsanlegg for smoltproduksjon. NGI har gjort grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering,
Ny tribune i samfunnslokale/kinosal ved kulturhus i Meløy kommune
Dagens tribune har 246 plasser, og dette antall vil omtrentlig også gjelde ny tribune.
Opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.